Gebühren

Fahrradverleih

1–30 min
1 zł
31–60 min
2,50 zł
61–90 min

4,50 zł

91–120 min

7 zł

121–150 min

10 zł

151–180 min

13,50 zł

181–210 min

17,50 zł

211–240 min

22 zł

Für jede weitere 30 Minuten

5 zł

Abonnementpläne

Jedes Abonnement beinhaltet 60 Freiminuten pro Tag.
Monatlich (30 Tage)

29,90 zł

Halbjährlich (180 Tage)

129 zł

Jährlich (365 Tage)

239 zł

Wszystkie opłaty

1.

Cennik dla Roweru w Systemie Metrorower

1.1.

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1 do 30 minuty

1 zł

od 31 do 60 minuty

1,50 zł

od 61 do 90 minuty

2 zł

od 91 do 120 minuty

2,50 zł

od 121 do 150 minuty

3 zł

od 151 do 180 minuty

3,50 zł

od 181 do 210 minuty

4 zł

od 211 do 240 minuty

4,50 zł

od 241 do 270 minuty

5 zł

od 271 do 300 minuty

5 zł

od 301 do 330 minuty

5 zł

od 331 do 360 minuty

5 zł

od 361 do 390 minuty

5 zł

od 391 do 420 minuty

5 zł

od 421 do 450 minuty

5 zł

od 451 do 480 minuty

5 zł

od 481 do 510 minuty

5 zł

od 511 do 540 minuty

5 zł

od 541 do 570 minuty

5 zł

od 571 do 600 minuty

5 zł

od 601 do 630 minuty

5 zł

od 631 do 660 minuty

5 zł

od 661 do 690 minuty

5 zł

od 691 do 720 minuty

5 zł

1.2

Opłata za rezerwację Roweru

1 zł

1.3.

Opłata za pozostawienie Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)

10 zł

1.4.

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)

5 zł

2.

Rodzaje Planów abonamentowych

 

Nazwa

Czas obowiązywania

Liczba minut

Wartość brutto

2.1.

Miesięczny

30 dni

60 minut/dzień

29,90 zł

2.2.

Półroczny

180 dni

60 minut/dzień

129,00 zł

2.3.

Roczny

365 dni

60 minut/dzień

239,00 zł

3.

Cennik dla Roweru w Systemie Metrorower po wykorzystaniu pakietu minut w ramach Planu abonamentowego

3.1.

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1 do 30 minuty

2 zł

od 31 do 60 minuty

2,50 zł

od 61 do 90 minuty

3 zł

od 91 do 120 minuty

3,50 zł

od 121 do 150 minuty

4 zł

od 151 do 180 minuty

4,50 zł

od 181 do 210 minuty

5 zł

od 211 do 240 minuty

5 zł

od 241 do 270 minuty

5 zł

od 271 do 300 minuty

5 zł

od 301 do 330 minuty

5 zł

od 331 do 360 minuty

5 zł

od 361 do 390 minuty

5 zł

od 391 do 420 minuty

5 zł

od 421 do 450 minuty

5 zł

od 451 do 480 minuty

5 zł

od 481 do 510 minuty

5 zł

od 511 do 540 minuty

5 zł

od 541 do 570 minuty

5 zł

od 571 do 600 minuty

5 zł

od 601 do 630 minuty

5 zł

od 631 do 660 minuty

5 zł

od 661 do 690 minuty

5 zł

od 691 do 720 minuty

5 zł

3.2.

Opłata za rezerwację Roweru

1 zł

3.3.

Opłata za pozostawienie Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)

10 zł

3.4.

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)

5 zł

 

4.

Opłaty dodatkowe*

4.1.

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

200 zł

4.2.

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru

5 000 zł

4.3.

Zastosowanie niewłaściwych zabezpieczeń, w tym pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia

200 zł

4.4.

Jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę

100 zł

4.5

Zwrot Roweru poza Obszarem funkcjonowania Systemu Metrorower w odległości powyżej 10 km od najbliższej Stacji

5 000 zł

4.6

Zwrot Roweru w Obszarze Niedozwolonym (w tym w miejscach trudnodostępnych)

450 zł

4.7.

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

500 zł

4.8.

Nieautoryzowany przejazd

100 zł

4.9.

Przewożenie Roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.)

50 zł

*Opłaty dodatkowe sumują się.

5.

Inne

5.1.

Opłata Inicjalna

10 zł

1.

Pricelist for Bikes in the Metrorower System

1.1.

Fee for Bike Rental

Time range

Gross value

from 1 to 30 minutes

PLN 1

from 31 to 60 minutes

PLN 1.50

from 61 to 90 minutes

PLN 2

from 91 to 120 minutes

PLN 2.50

from 121 to 150 minutes

PLN 3

from 151 to 180 minutes

PLN 3.50

from 181 to 210 minutes

PLN 4

from 211 to 240 minutes

PLN 4.50

from 241 to 270 minutes

PLN 5

from 271 to 300 minutes

PLN 5

from 301 to 330 minutes

PLN 5

from 331 to 360 minutes

PLN 5

from 361 to 390 minutes

PLN 5

from 391 to 420 minutes

PLN 5

from 421 to 450 minutes

PLN 5

from 451 to 480 minutes

PLN 5

from 481 to 510 minutes

PLN 5

from 511 to 540 minutes

PLN 5

from 541 to 570 minutes

PLN 5

from 571 to 600 minutes

PLN 5

from 601 to 630 minutes

PLN 5

from 631 to 660 minutes

PLN 5

from 661 to 690 minutes

PLN 5

from 691 to 720 minutes

PLN 5

1.2

Fee for Bike Reservation

PLN 1

1.3.

Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (Paid Return)

PLN 10

1.4.

Bonus for escorting the Bike to the Station (Premium Return)

PLN 5

2.

Types of Subscription plans

 

Name

Duration of validity

Number of minutes

Gross value

2.1.

monthly

30 days

60 minutes/day

PLN 29.90

2.2.

Semi-annual

180 days

60 minutes/day

PLN 129.00

2.3.

Annual

365 days

60 minutes/day

PLN 239.00

3.

Pricelist for Bikes in the Metrorower System after using up the package of minutes under the Subscription plan

3.1.

Fee for Bike Rental

Time range

Gross value

from 1 to 30 minutes

PLN 2

from 31 to 60 minutes

PLN 2.50

from 61 to 90 minutes

PLN 3

from 91 to 120 minutes

PLN 3.50

from 121 to 150 minutes

PLN 4

from 151 to 180 minutes

PLN 4.50

from 181 to 210 minutes

PLN 5

from 211 to 240 minutes

PLN 5

from 241 to 270 minutes

PLN 5

from 271 to 300 minutes

PLN 5

from 301 to 330 minutes

PLN 5

from 331 to 360 minutes

PLN 5

from 361 to 390 minutes

PLN 5

from 391 to 420 minutes

PLN 5

from 421 to 450 minutes

PLN 5

from 451 to 480 minutes

PLN 5

from 481 to 510 minutes

PLN 5

from 511 to 540 minutes

PLN 5

from 541 to 570 minutes

PLN 5

from 571 to 600 minutes

PLN 5

from 601 to 630 minutes

PLN 5

from 631 to 660 minutes

PLN 5

from 661 to 690 minutes

PLN 5

from 691 to 720 minutes

PLN 5

3.2.

Fee for Bike Reservation

PLN 1

3.3.

Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (Paid Return)

PLN 10

3.4.

Bonus for escorting the Bike to the Station (Premium Return)

PLN 5

 

4.

Additional fees*

4.1.

Fee for exceeding the 12-hour time limit of rental

PLN 200

4.2.

Fee for theft, loss or damage of bike

PLN 5000

4.3.

Application of improper protections, including leaving the rented Bike without protection

PLN 200

4.4.

Riding a bike by more than one person

PLN 100

4.5

Bike Return outside the Area of functioning of the Metrorower System at a distance above 10 km from the nearest Station

PLN 5000

4.6

Bike Return in the Non-authorized Area (including in hardly-accessible places)

PLN 450

4.7.

Removal of applied protections

PLN 500

4.8.

Non-authorized ride

PLN 100

4.9.

Transporting the Bike via other means of transport (train, bus, car etc.)

PLN 50

* Additional fees sum up..

5.

Other

5.1.

Initial fee

PLN 10

1.

Preisliste für ein Fahrrad im Metrorower-System

1.1.

Zeitgebühr für Fahrräder

Mietzeit

Bruttowert

zwischen 1. und 30. Minute

1 PLN

zwischen 31. und 60. Minute

1,50 PLN

zwischen 61. und 90. Minute

2 PLN

zwischen 91. und 120. Minute

2,50 PLN

zwischen 121. und 150. Minute

3 PLN

zwischen 151. und 180. Minute

3,50 PLN

zwischen 181. und 210. Minute

4 PLN

zwischen 211. und 240. Minute

4,50 PLN

zwischen 241. und 270. Minute

5 PLN

 zwischen 271. und 300. Minute

5 PLN

zwischen 301. und 330. Minute

5 PLN

zwischen 331. und 360. Minute

5 PLN

zwischen 361. und 390. Minute

5 PLN

zwischen 391. und 420. Minute

5 PLN

zwischen 421. und 450. Minute

5 PLN

zwischen 451. und 480. Minute

5 PLN

zwischen 481. und 510. Minute

5 PLN

zwischen 511. und 540. Minute

5 PLN

zwischen 541. und 570. Minute

5 PLN

zwischen 571. und 600. Minute

5 PLN

zwischen 601. und 630. Minute

5 PLN

zwischen 631. und 660. Minute

5 PLN

zwischen 661. und 690. Minute

5 PLN

zwischen 691. und 720. Minute

5 PLN

1,2

Gebühr für die Reservation eines Fahrrades

1 PLN

1.3.

Gebühr für die Rückgabe des Fahrrades außerhalb der Station in der Fahrrad-Abstellzone (kostenpflichtige Rückgabe)

10 PLN

1.4.

Bonus fürs Abstellen eines Fahrrads an der Station (begünstigte Fahrradrückgabe)

5 PLN

2.

Tarifarten

 

Bezeichnung

Geltungsdauer

Zahl der Minuten

Bruttowert

2.1.

Monatstarif

30 Tage

60 Minuten/Tag

29,90 PLN

2.2.

Halbjahrestarif

180 Tage

60 Minuten/Tag

129,00 PLN

2.3.

Jahrestarif

365 Tage

60 Minuten/Tag

239,00 PLN

3.

Preisliste für ein Fahrrad im Metrorower-System nach Überschreitung von den Minuten im Rahmen des Tarifs

3.1.

Zeitgebühr für Fahrradausleihe

Mietzeit

Bruttowert

zwischen 1. und 30. Minute

2 PLN

zwischen 31. und 60. Minute

2,50 PLN

zwischen 61. und 90. Minute

3 PLN

zwischen 91. und 120. Minute

3,50 PLN

zwischen 121. und 150. Minute

4 PLN

zwischen 151. und 180. Minute

4,50 PLN

zwischen 181. und 210. Minute

5 PLN

zwischen 211. und 240. Minute

5 PLN

zwischen 241. und 270. Minute

5 PLN

zwischen 271. und 300. Minute

5 PLN

zwischen 301. und 330. Minute

5 PLN

zwischen 331. und 360. Minute

5 PLN

zwischen 361. und 390. Minute

5 PLN

zwischen 391. und 420. Minute

5 PLN

zwischen 421. und 450. Minute

5 PLN

zwischen 451. und 480. Minute

5 PLN

zwischen 481. und 510. Minute

5 PLN

zwischen 511. und 540. Minute

5 PLN

zwischen 541. und 570. Minute

5 PLN

zwischen 571. und 600. Minute

5 PLN

zwischen 601. und 630. Minute

5 PLN

zwischen 631. und 660. Minute

5 PLN

zwischen 661. und 690. Minute

5 PLN

zwischen 691. und 720. Minute

5 PLN

3.2.

Gebühr für die Reservation eines Fahrrades

1 PLN

3.3.

Gebühr für die Rückgabe des Fahrrades außerhalb der Station in der Fahrrad-Abstellzone (kostenpflichtige Rückgabe)

10 PLN

3.4.

Bonus fürs Abstellen eines Fahrrads an der Station (begünstigte Fahrradrückgabe)

5 PLN

 

4.

Zuschläge*

4.1.

Zuschlag für die Überschreitung der Entleihdauer von 12 Stunden

200 PLN

4.2.

Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung eines Fahrrades

5.000 PLN

4.3.

Verwendung unangemessener Verschlussmittel, einschließlich des ungeschützten Verlassens des gemieteten Fahrrads

200 PLN

4.4.

Nutzung eines Fahrrades durch mehr als eine Person

100 PLN

4.5

Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Betriebsbereichs des Metrorower-Systems in einer Entfernung von mehr als 10 km von der nächstgelegenen Station

5.000 PLN

4,6

Rückgabe des Fahrrads in nicht zugelassenen Bereichen (einschließlich schwer zugänglicher Bereiche)

450 PLN

4.7.

Entfernung der Verschlussmittel

500 PLN

4.8.

Unbefugte Fahrt

100 PLN

4.9.

Beförderung des Fahrrads mit anderen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, PKW usw.)

50 PLN

* Die Zuschläge werden summiert.

5.

Sonstige

5.1.

Startgebühr

10 PLN

1.

Lista de precios para Bicicletas en el System Metrorower

1.1.

Tarifa por Alquiler de Bicicleta

El intervalo de tiempo

Valor bruto

de 1 a 30 minutos

1 PLN

de 31 a 60 minutos

1,50 PLN

de 61 a 90 minutos

2 PLN

de 91 a 120 minutos

2,50 PLN

de 121 a 150 minutos

3 PLN

de 151 a 180 minutos

3,50 PLN

de 181 a 210 minutos

4 PLN

de 211 a 240 minutos

4,50 PLN

de 241 a 270 minutos

5 PLN

de 271 a 300 minutos

5 PLN

de 301 a 330 minutos

5 PLN

de 331 a 360 minutos

5 PLN

de 361 a 390 minutos

5 PLN

de 391 a 420 minutos

5 PLN

de 421 a 450 minutos

5 PLN

de 451 a 480 minutos

5 PLN

de 481 a 510 minutos

5 PLN

de 511 a 540 minutos

5 PLN

de 541 a 570 minutos

5 PLN

de 571 a 600 minutos

5 PLN

de 601 a 630 minutos

5 PLN

de 631 a 660 minutos

5 PLN

de 661 a 690 minutos

5 PLN

de 691 a 720 minutos

5 PLN

1.2

Tasa por reservar una Bicicleta

1 PLN

1.3.

Tasa por devolver la Bicicleta fuera de una Estación, pero dentro del Área de la Devolución (Devolución con cargo)

10 PLN

1.4.

Bonificación por llevar una Bicicleta a una Estación (Devolución con bonificación)

5 PLN

2.

Tipos de Planos de Abono

 

Nombre

Duración

Cantidad de minutos

Valor bruto

2.1.

Mensual

30 días

60 minutos/día

29,90 PLN

2.2.

Semestral

180 días

60 minutos/día

129,00 PLN

2.3.

Anual

365 días

60 minutos/día

239,00 PLN

3.

Lista de precios de la Bicicleta en el System Metrorower tras agotar el paquete de minutos del Plan de Abono.

3.1.

Tarifa por Alquiler de Bicicleta

El intervalo de tiempo

Valor bruto

de 1 a 30 minutos

2 PLN

de 31 a 60 minutos

2,50 PLN

de 61 a 90 minutos

3 PLN

de 91 a 120 minutos

3,50 PLN

de 121 a 150 minutos

4 PLN

de 151 a 180 minutos

4,50 PLN

de 181 a 210 minutos

5 PLN

de 211 a 240 minutos

5 PLN

de 241 a 270 minutos

5 PLN

de 271 a 300 minutos

5 PLN

de 301 a 330 minutos

5 PLN

de 331 a 360 minutos

5 PLN

de 361 a 390 minutos

5 PLN

de 391 a 420 minutos

5 PLN

de 421 a 450 minutos

5 PLN

de 451 a 480 minutos

5 PLN

de 481 a 510 minutos

5 PLN

de 511 a 540 minutos

5 PLN

de 541 a 570 minutos

5 PLN

de 571 a 600 minutos

5 PLN

de 601 a 630 minutos

5 PLN

de 631 a 660 minutos

5 PLN

de 661 a 690 minutos

5 PLN

de 691 a 720 minutos

5 PLN

3.2.

Tasa por reservar una Bicicleta

1 PLN

3.3.

Tasa por devolver la Bicicleta fuera de una Estación, pero dentro del Área de la Devolución (Devolución con cargo)

10 PLN

3.4.

Bonificación por llevar una Bicicleta a una Estación (Devolución con bonificación)

5 PLN

 

4.

Tabla de Cargos adicionales*

4.1.

Tasa por exceder el período de alquiler de 12 horas

200 PLN

4.2.

Tasa por robo, pérdida o deterioro de la Bicicleta

5 000 PLN

4.3.

Uso de mecanismos de seguridad inadecuados, incluyendo dejar la Bicicleta alquilada sin protección.

200 PLN

4.4.

Uso de la bicicleta por más de una persona

100 PLN

4.5

Devolución de la Bicicleta fuera del Área de Uso del System Metrorower a una distancia superior a 10 km de la Estación más cercana.

5 000 PLN

4.6

Devolución de la Bicicleta en Zona prohibida (incluidas zonas de difícil acceso).

450 PLN

4.7.

Eliminación de las protecciones aplicadas

500 PLN

4.8.

Pasaje No Autorizado

100 PLN

4.9.

Transporte de la Bicicleta por otros medios de transporte (tren, autobús, coche, etc.)

50 PLN

*Los Cargos adicionales pueden sumarse.

5.

Otros

5.1.

Tarifa Inicial

10 PLN

 

1.

Цінник для Велосипеда у системі Metrorower (Метроровер)

1.1.

Оплата за прокат Велосипеда

Часовий проміжок

Вартість брутто

від 1 до 30 хвилини

1 зл

від 31 до 60 хвилини

1,50 зл

від 61 до 90 хвилини

2 зл

від 91 до 120 хвилини

2,50 зл

від 121 до 150 хвилини

3 зл

від 151 до 180 хвилини

3,50 зл

від 181 до 210 хвилини

4 зл

від 211 до 240 хвилини

4,50 зл

від 241 до 270 хвилини

5 зл

від 271 до 300 хвилини

5 зл

від 301 до 330 хвилини

5 зл

від 331 до 360 хвилини

5 зл

від 361 до 390 хвилини

5 зл

від 391 до 420 хвилини

5 зл

від 421 до 450 хвилини

5 зл

від 451 до 480 хвилини

5 зл

від 481 до 510 хвилини

5 зл

від 511 до 540 хвилини

5 зл

від 541 до 570 хвилини

5 зл

від 571 до 600 хвилини

5 зл

від 601 до 630 хвилини

5 зл

від 631 до 660 хвилини

5 зл

від 661 до 690 хвилини

5 зл

від 691 до 720 хвилини

5 зл

1.2

Плата за бронювання Велосипеда

1 зл

1.3.

Плата за залишення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (Платне повернення)

10 зл

1.4.

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (Преміум-повернення)

5 зл

2.

Типи абонементських планів

 

Назва

Тривалість

Кількість хвилин

Вартість брутто

2.1.

Щомісячний

30 дні

60 хвилин/день

29,90 зл

2.2.

Піврічний

180 дні

60 хвилин/день

129,00 зл

2.3.

Річний

365 дні

60 хвилин/день

239,00 зл

3.

Цінник для Велосипеда в Системі  Metrorower (Метроровер) після використання пакета хвилин в рамках Абонементського плану

3.1.

Оплата за Прокат Велосипеда

Часовий проміжок

Вартість брутто

від 1 до 30  хвилини

2 зл

від 31 до 60  хвилини

2,50  зл

від 61 до 90  хвилини

3  зл

від 91 до 120  хвилини

3,50  зл

від 121 до 150  хвилини

4  зл

від 151 до 180  хвилини

4,50  зл

від 181 до 210  хвилини

5  зл

від 211 до 240  хвилини

5  зл

від 241 до 270  хвилини

5  зл

від 271 до 300  хвилини

5  зл

від 301 до 330  хвилини

5  зл

від 331 до 360  хвилини

5  зл

від 361 до 390  хвилини

5  зл

від 391 до 420  хвилини

5  зл

від 421 до 450  хвилини

5 зл

від 451 до 480  хвилини

5 зл

від 481 до 510  хвилини

5 зл

від 511 до 540  хвилини

5 зл

від 541 до 570  хвилини

5 зл

від 571 до 600  хвилини

5 зл

від 601 до 630  хвилини

5 зл

від 631 до 660  хвилини

5 зл

від 661 до 690  хвилини

5 зл

від 691 до 720 хвилини

5 зл

3.2.

Оплата за бронювання велосипеда

1 зл

3.3.

Оплата за залишення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (платне повернення)

10 зл

3.4.

 Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (Преміум-повернення)

5 зл

4.

Додаткові оплати*

4.1.

Плата за перевищення 12-годинного терміну прокату

200 зл

4.2.

Плата за крадіжку, втрату або пошкодження Велосипеда

5 000 зл

4.3.

Використання невідповідних захисних пристроїв, в тому числі залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту

200 зл

4.4.

Їзда на велосипеді більш ніж однією людиною

100 зл

4.5

Повернення Велосипеда за межами Зони дії системи Metrorower (Метроровер) на відстані понад 10 км від найближчої Станції

5 000 зл

4.6

Повернення Велосипеда в Недозволеній зоні (у тому числі у важкодоступних місцях)

450 зл

4.7.

Зняття застосованих захисних пристроїв

500 зл

4.8.

Несанкціонований проїзд

100 зл

4.9.

Перевезення Велосипеда іншими видами транспорту (поїздом, автобусом, автомобілем тощо).

50 зл

* Додаткові оплати сумуються.

5.

Інше

5.1.

Початковий внесок

10 зл