Bestimmungen

Regulamin
Systemu Roweru Metropolitalnego zwanego również Metrorower

Obowiązuje od 25.02.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Roweru Metropolitalnego zwanego również Metrorower (dalej: Metrorower) uruchomionego na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
 2. Regulamin Metrorower, wraz z Polityką Prywatności Systemu Metrorower, udostępniony jest na Stronie Internetowej www.metrorower.transportgzm.pl oraz w Aplikacji Mobilnej w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w biurze Nextbike GZM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Kontakt:
  Nextbike GZM sp. z o.o. 
  ul. Przasnyska 6b,
  01-756 Warszawa
  e-mail: ck@metrorower.transportgzm.pl 
  tel.: 800 16 30 30 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
 4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie 
  z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Definicje

 1. Aplikacja Mobilna Metrorower – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiającą korzystanie przez Klienta z Systemu Metrorower,  dostępna w sklepach AppGallery, Google Play oraz App Store.
 2. Blokada Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu Metrorower, który może zastosować Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia powodującego powstanie szkody na majątku Operatora.
 3. Blokada O-lock - środek zabezpieczenia Roweru w postaci klamry „O” zintegrowanej z ramą, bez zamknięcia której niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia przez Klienta funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w Czasie Wypożyczenia pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
 4. Centrum Kontaktu Metrorower (CK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom w Systemie Metrorower całodobowy kontakt z Operatorem poprzez:
  5.1 infolinię pod nr 800 16 30 30,
  5.2 pocztę elektroniczną pod adresem ck@metrorower.transportgzm.pl
  5.3 Aplikację Mobilną Metrorower.
  Obsługa Klienta zapewniona całodobowo (24/7) przez cały okres funkcjonowania Systemu Metrorower, w tym w trybie obsługi bezpośredniej minimalnie w godzinach 6:00-22:00.
 5. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru. Postój wliczany jest do Czasu Wypożyczenia.
 6. GPS – urządzenie zamontowane na każdym Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
 7. Identyfikator Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
 8. Klient Systemu Metrorower/Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu Metrorower, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji w Systemie Metrorower.
 9. Konto Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu Metrorower, a także pobierania opłat zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Kwota Doładowania – należy przez to rozumieć wpłatę wniesioną na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
 11. Minimalny Stan Konta – należy przez to rozumieć środki, jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł, za wyjątkiem sytuacji, gdy uruchomione jest zlecenie obciążenia karty płatniczej – w tym wypadku Minimalny Stan Konta nie powinien być niższy niż 0 zł.
 12. Nieautoryzowany Przejazd –  należy przez to rozumieć korzystanie z Roweru w Systemie Metrorower bez uprzedniego Wypożyczenia tego Roweru zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 13. Obszar funkcjonowania Systemu Metrorower – należy przez to rozumieć obszar Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Pełna i aktualna lista miejscowości jest dostępna na stronie https://metrorower.transportgzm.pl/obszar-funkcjonowania-metrorower.
 14. Obszar Niedozwolony – należy przez to rozumieć wszystkie tereny znajdujące się poza Obszarem Zwrotu, w których nie zezwala się na Zwrot Roweru. Aktualny Obszar Niedozwolony określony przez Operatora Systemu Metrorower dostępny jest na Stronie internetowej Systemu Metrorower oraz w Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 15. Obszar Zwrotu – należy przez to rozumieć obszar funkcjonowania Systemu Metrorower, w którym Klient może Wypożyczać oraz Zwracać Rowery. Informacje o lokalizacji aktualnego Obszaru Zwrotu znajdują się w Aplikacji Mobilnej Metrorower oraz na Stronie Internetowej Systemu Metrorower.
 16. Operator – należy przez to rozumieć Nextbike GZM sp. z o.o., realizującą usługę związaną z obsługą Systemu Metrorower, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
 17. Opłata Inicjalna – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do Systemu Metrorower wynosząca 10 zł. brutto (słownie: dziesięć złotych), uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Systemie Metrorower, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty Doładowania.
 18. Plan abonamentowy/Plan – należy przez to rozumieć jedną z dostępnych taryf w ramach Systemu Metrorower, które są zamieszczone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, na Stronie internetowej Systemu Metrorower www.metrorower.transportgzm.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 19. Polityka Prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora i Zamawiającego danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://metrorower.transportgzm.pl/polityka-prywatnosci.
 20. Postępowanie Wyjaśniające – należy przez to rozumieć zbiór działań podejmowanych przez Operatora służących ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
 21. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie  Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 22. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu Metrorower, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w Systemie Metrorower.
 23. Rezerwacja – funkcja, dzięki której Klient może zdalnie zarezerwować Rower. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w Rozdziale VII. Regulaminu.
 24. Rower standardowy/Rower  –  należy przez to rozumieć podstawowy typ Roweru udostępniany w Systemie Metrorower przez Operatora. Rower wyposażony jest w koła z obręczami o wymiarach 26 cali, w koszyk o pojemności 10 kg oraz nadajnik GPS.
 25. Stacja Metrorower – miejsce Wypożyczenia lub Zwrotu Roweru oznakowane symbolem Metrorower oraz obszar wokół wyznaczonej Stacji Metrorower, w promieniu 50 m. Informacje o aktualnej lokalizacji Stacji Metrorower znajdują się na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 26. Strona Internetowa – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.metrorower.transportgzm.pl  na której zamieszczone są wszelkie informacje oraz instrukcje dotyczące korzystania z Systemu Metrorower.
 27. System Metrorower – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora na podstawie umowy z Zamawiającym system wypożyczalni rowerów w ramach Roweru Metropolitalnego obejmujący w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną (stacje), oprogramowanie oraz dokument określający prawa i obowiązki Klientów.
 28. Tabela Opłat – należy przez to rozumieć obejmujące cennik dla Roweru w Systemie Metrorower, plany abonamentowe oraz opłaty dodatkowe, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący integralną częścią Umowy. Aktualna Tabela Opłat jest dostępna na Stronie Internetowej www.metrorower.transportgzm.pl oraz Aplikacji  Mobilnej Metrorower.
 29. Transport GZM - marka skupiająca wszystkie formy mobilności i narzędzia ułatwiające korzystanie z nich, realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
 30. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta ze Współadministratorami, ustalającą zasady odpowiedzialności za realizację praw i obowiązków określonych w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie Metrorower i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty Inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Systemie Metrorower. Współadministratorami Danych Osobowych w zakresie działań w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania tj. uruchomienia i obsługi Systemu Metrorower są Zamawiający i Operator.
 31. Wypożyczenie Roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie Roweru przez Klienta z dowolnej Stacji Systemu Metrorower lub Obszaru Zwrotu przy pomocy Identyfikatora Klienta. Wypożyczenie Roweru kończy się wraz ze Zwrotem Roweru. Proces wypożyczenia i zasady jazdy na Rowerze określa szczegółowo Rozdział VIII. Regulaminu.
 32. Zamawiający – należy przez to rozumieć Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolię z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 634-290-18-73, REGON 367882926.
 33. Zwrot Roweru – oddanie Roweru na Stacji Systemu Metrorower lub w Obszarze Zwrotu poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Zwrot Roweru w miejscu innym niż Stacja Metrorower, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 1.3 i 3.3. Proces Zwrotu określa Rozdział XII. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Metrorower

 1. Warunkiem korzystania z Systemu Metrorower jest:
  1.1. ukończenie 13 roku życia,
  1.2. wzrost w zakresie od 150 do 195 cm i waga nie przekraczająca 120 kg,
  1.3. podanie przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych (zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3),
  1.4. akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
  1.5. dokonanie Opłaty Inicjalnej,
  1.6. kliknięcie w link aktywacyjny,
  1.7. utrzymanie Minimalnego Stanu Konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia.
  1.8. przesłanie podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego dla osób niepełnoletnich (zgodnie z Rozdziałem III pkt 4).
 2. Klient który zakupił bilet okresowy w systemie Transport GZM i przed pierwszą podróżą zadeklarował chęć korzystania z Systemu Metrorower jest uprawniony do przejazdów w Systemie Metrorower w cenie zakupionego biletu okresowego (60 minut dziennie).
 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności uiścić umówioną Opłatę Inicjalną, utrzymywać Minimalny Stan Konta oraz używać Roweru zgodnie 
  z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich  odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód,  powstałych  w  szczególności  w  związku  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabeli Opłat Systemu Metrorower. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania Konta małoletniego w Systemie Metrorower, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia Konto było aktywne (Rozdział VIII pkt.1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej, Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ck@metrorower.transportgzm.pl    
  Wzór zgody dostępny jest na stronie: www.metrorower.transportgzm.pl.
 5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
 6. Zabrania się jazdy na Rowerze przez więcej niż 1 osobę, w szczególności przewozu przez Klientów dodatkowych osób.
 7. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu Metrorower w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
 8. Klientom zabrania się przewozu Rowerów samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych oraz wszelkimi środkami transportu publicznego.
 9. Zabranie się korzystanie z Rowerów Systemu Metrorower w celach komercyjnych.
 10. Zabronione jest korzystanie z Rowerów Systemu Metrorower przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów.
 11. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie Metrorower. Zmiany należy zgłaszać w sposób opisany w Rozdziale XIV pkt. 3.1.- 3.3 oraz 3.5.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie

 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu Metrorower i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie. Operator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia z tytułu naliczania wszelkich opłat, ich pobór i ewentualny zwrot Klientowi. Przechowywania i zabezpieczenia środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów celem korzystania z Systemu Metrorower oraz weryfikacji stanu rozliczeń Klienta.
 2. Przed nałożeniem na Klienta opłaty dodatkowej, innej niż opłata za Zwrot Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu, opłata za Zwrot Roweru w Obszarze Niedozwolonym oraz opłata za Zwrot Roweru poza Obszarem funkcjonowania Systemu Metrorower w odległości powyżej 10 km od najbliższej Stacji, Operator zobowiązuje się każdorazowo wszcząć Postępowanie Wyjaśniające.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta oraz naliczenia opłat zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4. Szczegółowe warunki Blokady konta zostały opisane w Rozdziale XVIII niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku Nieautoryzowanego Przejazdu Operator zastrzega sobie możliwość nałożenia na Klienta opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.8.
 7. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu poprawnego Zwrotu. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
 8. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z CK.
 9. Klient zobowiązuje się oddać Rower sprawny technicznie, w takim samym stanie, w jakim go zastał w momencie wypożyczenia, dopuszcza się zużycie wynikające ze standardowego użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i przepisów prawa podczas korzystaniu z Systemu Metrorower.
 10. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Metrorower, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia Roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę.
 11. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej w trakcie Czasu Wypożyczenia Roweru Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu. Operator niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia ma obowiązek dokonać wszelkich starań (w szczególności Operator dysponuje możliwością odczytu pozycji Roweru z GPS), aby odnaleźć Rower.
 12. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
 13. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w związku z korzystaniem z Systemu Metrorower, a powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
 14. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu.

V. Zasady płatności

 1. Płatność za usługi oferowane w ramach Systemu Metrorower może być dokonywana przez:
  1.1 zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez jednorazową płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.metrorower.transportgzm.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat w Systemie Metrorower, a następnie przekazywane na rachunek Operatora;
  1.2 uruchomienie zlecenia obciążenia karty płatniczej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł wykorzystywanej na poczet Wypożyczenia. Jest to równoznaczne z podpięciem karty płatniczej do Konta Klienta. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej za pomocą Aplikacji Mobilnej Metrorower oraz na Stronie internetowej Systemu Metrorower.
 2. Posiadacze biletów: średnio i długookresowych w systemie Transport GZM mają prawo korzystać z Systemu Metrorower bez dodatkowych opłat za wypożyczenie Roweru w Systemie Metrorower (wymienionych w Tabeli Opłat pkt.1.1) do 60 minut dziennie
 3. Informacje dotyczące kart płatniczych, przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
 4. Na życzenie Klienta Zamawiający dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Zamawiającego za dokonany przejazd . W tym celu Klient skontaktuje się z Zamawiającym drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: rower@metropoliagzm.pl, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia Roweru, Zwrotu Roweru oraz numeru Roweru.
 5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Operatora za naliczone opłaty dodatkowe. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 6. Faktury za korzystanie z Systemu Metrorower będą wystawiane w terminach i trybach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
 7. Zamawiający i Operator wyślą fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający i Operator mogą wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VI. Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Metrorower jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie Minimalnego Stanu Konta.
 2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
  2.1. Stronę Internetową www.metrorower.transportgzm.pl
  2.2. Aplikację Mobilną Metrorower.
 3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.metrorower.transportgzm.pl lub Aplikację Mobilną Metrorower wymagane jest podanie następujących danych osobowych: 
  3.1. imienia i nazwiska,
  3.2. adresu zamieszkania, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
  3.3. adresu e-mail,
  3.4. numeru telefonu komórkowego.
  Klient musi zaznaczyć, że przeczytał i akceptuje Regulamin Systemu Metrorower oraz zapoznał się z Polityką Prywatności Systemu Metrorower.
 4. Następnie generowany jest kod PIN i wysyłany SMS-em pod wskazany numer telefonu. Kod PIN wraz z numerem telefonu służą do logowania.
 5. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny,  za pomocą którego należy potwierdzić dane wymienione w Rozdziale VI pkt. 2.2. Po autoryzacji adresu e-mail Konto Klienta zostaje zweryfikowane. Link weryfikacyjny jest aktywny przez 24 godziny od momentu otrzymania wiadomości mailowej. Po upływie wyżej wymienionego terminu, ponowna weryfikacja danych będzie możliwa jedynie po uzyskaniu nowego linku weryfikacyjnego od CK.
 6. Konta Klientów zawierające nieprawidłowe, w szczególności w oczywisty sposób fikcyjne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy Systemu Metrorower.
 7. Konta Klientów bez uiszczonej opłaty inicjalnej, mogą zostać usunięte z bazy Systemu Metrorower w ciągu 30 dni.
 8. Klient posiadający bilet okresowy w Transport GZM  powinien uprzednio zarejestrować się w Systemie Metrorower. W celu aktywowania możliwości korzystania przez 60 minut dziennie jazdy Rowerem w cenie biletu okresowego, należy w Aplikacji Mobilnej Metrower lub przez Stronę Internetową dodać ID klienta systemu Transport GZM .

VII. Rezerwacja

 1. Rezerwacja Roweru jest możliwa, gdy Klient posiada aktywny status Konta w Systemie Metrorower, tj.:
  1.1 spełnia warunki Rejestracji Rozdziału VI pkt. 3,
  1.2 posiada Minimalny Stan Konta.
 2. Klient może zarezerwować jednocześnie do 4 Rowerów.
 3. Rezerwacji można dokonać poprzez Aplikację Mobilną Metrorower.
 4. Rezerwacja jest dobrowolna. Zarezerwowany Rower oczekuje na Klienta maksymalnie 15 minut. Po upływie tego czasu, Rezerwacja jest anulowana automatycznie, a Rower jest dostępny dla innych Klientów. Klient może samodzielnie anulować Rezerwację w trakcie jej trwania w Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 5. Rezerwacja jest płatna dla wszystkich Klientów, w tym Klientów korzystających z biletów okresowych systemu Transport GZM. Opłata za rezerwację Roweru jest określona w Tabeli Opłat pkt. 1.2. i 3.2. Opłata ta zostanie zaliczona na poczet przejazdu pod warunkiem jego realizacji. Anulowanie Rezerwacji nie wiąże się z anulowaniem opłaty.

VIII. Wypożyczenie i zasady jazdy na Rowerze

 1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status Konta w Systemie Metrorower. Przez aktywny status Konta w Systemie Metrorower rozumie się:
  1.1 spełnienie warunków Rejestracji Rozdziału VI pkt. 3,
  1.2 posiadanie Minimalnego Stanu Konta.
 2. Rower w Systemie Metrorower można wypożyczyć poprzez Aplikację Mobilną Metrorower.
 3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji Metrorower lub z Obszaru Zwrotu. Wypożyczenie Roweru rozpoczyna się w momencie odnotowania tego faktu na Koncie Klienta w Systemie Metrorower za pomocą Aplikacji Mobilnej Metrorower. Zwolnienie Blokady O-lock jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
 4. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne, oraz czy działa oświetlenie i sygnał dźwiękowy.
 5. W przypadku stwierdzenia w Czasie Wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK lub przez Aplikację Mobilną Metrorower i, o ile to możliwe, odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
 6. Jazda Rowerem, który w momencie wypożyczenia jest niezdatny do użytku, może skutkować odpowiedzialnością Klienta za szkody powstałe w wyniku użytkowania Roweru.
 7. W trakcie Czasu Wypożyczenia Klient jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego zdolnego do wykonywania połączeń z CK lub korzystania z Aplikacji Mobilnej Metrorower. Sprawny telefon komórkowy nie jest wymagany do Zwrotu Roweru (zgodnie z Rozdziałem XII).
 8. Bagażnik zamontowany z przodu Roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Zabrania się przewożenia w bagażniku ludzi i zwierząt. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność.  Przedmioty wkładane do bagażnika nie powinny wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia oraz pozostawienia przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.
 9. W trakcie trwania wypożyczenia Klient może wyjechać poza Obszar funkcjonowania Systemu Metrorower, jednak zobowiązany jest powrócić do niej przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w uprawnionym do tego miejscu wskazanym w niniejszym Regulaminie, w przeciwnym razie Klient zostanie obciążany opłatą dodatkową zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.2, 4.5 i 4.6.

IX. Czas Wypożyczenia

 1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem XII  Regulaminu.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić Rower,  nie  przekraczając  maksymalnego  Czasu Wypożyczenia tj.12 godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie Opłaty za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia zgodnie z Tabelą Opłat pkt 4.1. Naliczenie opłaty za przekroczenie maksymalnego Czasu wypożyczenia nie wyłącza obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z Roweru zgodnie z Tabelą Opłat pkt 1.1 i 3.1. w Systemie Metrorower.

X. Postój

 1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru w Czasie Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
 2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej Metrorower. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock. W celu zakończenia Postoju należy wybrać opcję wznowienia jazdy w Aplikacji Mobilnej Metrorower. Blokada O-lock otworzy się automatycznie.
 3. Czas trwania Postoju wliczany jest do Czasu Wypożyczenia lub jest odejmowany od dziennego czasu Planu abonamentowego lub dziennego czasu korzystania z Systemu Metrorower przez Klientów systemu Transport GZM uprawnionych do przejazdów w ramach wykupionych biletów okresowych.

XI. Naprawy i awarie

 1. Rower niezdatny do dalszej jazdy powinien być niezwłocznie zgłaszany do CK telefonicznie lub przez Aplikację Mobilną Metrorower po zauważeniu usterki. Do zgłoszenia przy pomocy Aplikacji Mobilnej najlepiej jest załączyć zdjęcie usterki. Brak załączonego zdjęcia nie warunkuje skuteczności zgłoszenia.
 2. Rower posiadający drobną usterkę, lecz zdatny do dalszej jazdy powinien być zgłaszany do CK telefonicznie lub przez Aplikację Mobilną Metrorower po stwierdzeniu usterki.
 3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator.
 4. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały Czas Wypożyczenia.
 5. W przypadku usterki w postaci braku możliwości zamknięcia Blokady O-lock, tj. braku możliwości zwrotu wypożyczonego Roweru, skuteczne jest zgłoszenie wyłącznie telefoniczne do CK, przez Klienta znajdującego się przy Rowerze, którego nie może on zwrócić.

XII. Zwrot Roweru

 1. Zwrot roweru odbywa się poprzez zamknięcie Blokady O-lock
 2. Zwrot Roweru Metrorower możliwy jest na jeden z poniższych sposobów:
  2.1 regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Systemu Metrorower, po Wypożyczeniu ze Stacji Systemu  Metrorower,
  2.2 premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Systemu Metrorower, po Wypożyczeniu poza Stacją Systemu Metrorower (kwoty bonusu określa Tabela Opłat pkt. 1.4 i 3.4.), 
  2.3 płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją Systemu Metrorower, ale w Obszarze Zwrotu (kwoty opłaty za płatny Zwrot określa Tabela Opłat pkt. 1.3 i 3.3.).
 3. W przypadku Zwrotu Roweru na Stacji Systemu Metrorower lub w wyznaczonym Obszarze Zwrotu, Klient zobowiązany jest do Zwrotu Roweru poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać zwrócony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej Metrorower przez Klienta. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną Metrorower lub kontakt z CK, że Rower został poprawnie zwrócony.
 4. Zakończenie Wypożyczenia Roweru w Obszarze Zwrotu, lecz poza stacją będzie obciążone Opłatą za pozostawienie roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (w Tabeli Opłat pkt. 1.3. i 3.3.), za wyjątkiem sytuacji, w której Wypożyczenie Roweru trwało krócej niż 3 minuty, a miejsce Zwrotu Roweru znajduje się w odległości mniejszej niż 50 m od miejsca rozpoczęcia Wypożyczenia Roweru.
 5. Bonus za premiowany Zwrot (o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 1.2) zostanie naliczony, jeśli inny Klient niż ten, który oddał ten sam Rower poza Stacją Systemu Metrorower, dostarczy go do Stacji Systemu Metrorower. Środki z tytułu premiowanego Zwrotu są bezzwrotne i wykorzystywane na przejazdy w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
 6. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu Roweru i jego zabezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 2., z zastrzeżeniem Rozdziału XI pkt. 5. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
  6.1 naliczeniem opłat za Wypożyczenie Roweru zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 1.1 i 3.1., a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.1. (za wyjątkiem sytuacji o której mowa w Rozdziale XI, pkt 5 – zgłoszenie usterki Blokady O-lock),
  6.2 naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.2,
  6.3 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru w miejscu trudnodostępnym (przez miejsca trudnodostępne rozumie się np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje oraz w innych miejscach trudnodostępnych np. gęste zarośla, kanały, wszelkie garaże i pomieszczenia zamknięte, dachy, itd), zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.6. 
  6.4 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru poza Obszarem działania Systemu Metrorower w odległości powyżej 10 km od najbliższej Stacji zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.5.,
  6.5 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru w Obszarze Niedozwolonym zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.6.,
  6.6 naliczeniem opłaty za pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.3.
  Wszystkie Opłaty wskazane w pkt. 6.1 – 6.6 mogą się sumować.
 7. W przypadku, gdy w trakcie Czasu Wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

XIII. Opłaty w Systemie Metrorower

 1. Opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat w Systemie Metrorower stanowiącą Załącznik 1 do Regulaminu, dostępną na www.metrorower.transportgzm.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Metrorower.
 2. Opłata za wypożyczenie Roweru jest należna za czas liczony od momentu Wypożyczenia Roweru do momentu Zwrotu Roweru.
 3. Opłata za jednorazowe Wypożyczenie Roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe użytkowania Roweru zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 1.1.
 4. W przypadku pozostawienia Roweru poza Stacją, jednak w Obszarze Zwrotu, dodatkowo Operator naliczy automatycznie Opłatę za pozostawienie Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (tzw. płatny Zwrot) zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 1.3.
 5. W Planach abonamentowych okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie odnotowania płatności za dany Plan abonamentowy zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 2 na koncie Operatora. Klient może w danej chwili posiadać tylko jeden aktywny Plan abonamentowy.
 6. Plan abonamentowy uprawnia Klienta do korzystania z Roweru łącznie przez maksymalnie 60 minut dziennie bez względu na liczbę kolejnych wypożyczeń Roweru przez właściciela abonamentu. Niewykorzystany czas z Planu abonamentowego nie kumuluje się i nie przechodzi na kolejny dzień.
 7. W przypadku, gdy przewidziany Czas Wypożyczenia z Planu abonamentowego na dany dzień zostanie wykorzystany, dalej trwające lub kolejne Wypożyczenie Roweru tego samego dnia będzie rozliczone zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 3.1
 8. W przypadku Wypożyczenia na konto właściciela abonamentu kilku Rowerów jednocześnie, tylko pierwsze z wypożyczeń będzie mogło być rozliczone w ramach tego Planu. Pozostałe wypożyczenia będą rozliczane zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 1.1. (Opłata za jednorazowe Wypożyczenie).
 9. Plan abonamentowy jest automatycznie odnawiany. Możliwe jest anulowanie automatycznego odnawiania Planu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Metrorower lub Strony Internetowej.
 10. Zmiana trwającego Planu abonamentowego (takiego, którego termin obowiązywania już się rozpoczął) na inny rodzaj dostępny w ramach Planu, jest możliwa tylko, w sytuacji, gdy dotyczy zamiany abonamentu miesięcznego na abonament półroczny lub roczny oraz, gdy ma miejsce najpóźniej przed upływem 2 tygodni od terminu obowiązywania trwającego abonamentu.
 11. W pozostałych przypadkach, trwający abonament może być zamieniony na inny dostępny rodzaj tylko po upływie terminu jego obowiązywania.
 12. Operator ma prawo naliczyć Opłaty dodatkowe zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4. O naliczeniu Opłaty dodatkowej Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Operatora co najmniej drogą mailową.  Klient dodatkowo otrzyma powiadomienie PUSH z informacją o naliczeniu Opłaty dodatkowej, jeśli włączy taką funkcjonalność w Aplikacji Mobilnej Metrorower. W szczególności w sytuacji, gdy Klient zwróci Rower w Obszarze Niedozwolonym automatycznie zostanie naliczona Opłata dodatkowa zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.6.
 13. Zwrot Roweru poza Obszarem funkcjonowania Systemu Metrorower, w odległości powyżej 10 km od najbliższej Stacji będzie traktowany jak kradzież, utrata lub zniszczenie Roweru. W tych przypadkach Operator jest upoważniony do naliczenia Opłaty dodatkowej zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.2 i 4.5.
 14. Na wniosek Klienta, w przypadku odnalezienia i zwrócenia przez Klienta Roweru do Operatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta od Operatora informacji, że Rower został utracony, opłata zgodnie z Tabelą Opłat pkt. 4.2 zostanie zmniejszona w ten sposób, że za każdy dzień od dnia następującego po dniu otrzymania informacji, że Rower został utracony do dnia odnalezienia i zwrócenia Roweru Klient zapłaci 1/30 tej opłaty. W uzasadnionych przypadkach Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie może zostać anulowana.
 15. W przypadku, gdy naliczone opłaty za Czas Wypożyczenia lub Opłaty dodatkowej przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od powstania należności. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności, o którym mowa w zdaniu pierwszym do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości. Klient jest zobowiązany do spełnienia świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Operatora, na warunkach określonych w art. 393 k.c. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator Systemu Metrorower ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator Systemu Metrorower zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
 16. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w każdym przypadku naliczenia Opłaty dodatkowej, a Operator jest zobowiązany ją rozpatrzyć w trybie opisanym w Rozdziale XIV.
 17. Zwrot salda konta Klienta może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy Kwota Doładowania nie podlega zwrotowi. W trybie reklamacyjnym Klient może się ubiegać  o zwrot Kwoty Doładowania w trakcie trwania Umowy. Niewykorzystane wpłaty wniesione przez Klienta na Konto Klienta jako Opłata Inicjalna czy Kwota Doładowania pozostają na Koncie Klienta do czasu rozwiązania Umowy i podlegają zwrotowi w przypadkach i trybie określonych w odpowiednich postanowieniach Rozdziałów XV, XVI lub XVII. Kwoty wpłacone, ale niewykorzystane przez Klientów zostaną zwrócone także po zakończeniu obowiązywania umów łączących Operatora z Zamawiającym. Warunkiem zwrotu środków będzie podanie przez Klienta sposobu zwrotu środków, po otrzymaniu od Operatora informacji o zakończeniu obowiązywania umowy łączącej Operatora z Zamawiającym. W przypadku niezwrócenia środków przez Operatora Klient powinien poinformować o tym Zamawiającego.

XIV. Reklamacje

 1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą (w tym może dotyczyć przypadków, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 12-15).
 2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej takie dane jak: imię, nazwisko, adres mailowy powiązany z Kontem Klienta, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych umożliwiających identyfikację Klienta, Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących informacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
  3.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
  3.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
  3.3 przez Aplikację Mobilną Metrorower,
  3.4 telefonicznie za pośrednictwem CK,
  3.5 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
 5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny,  jeśli zostanie wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
 9. Klient ma prawo odwołania się od odpowiedzi na reklamację wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
  9.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
  9.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
  9.3 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,

XV. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
  2.1 przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu znajduje się na stronie www.metrorower.transportgzm.pl,
  2.2 przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  W tym celu  Klient  może  skorzystać  z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
 4. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W przypadku Planu abonamentowego kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

XVI. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.

 1. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu powiązany z Kontem Klienta, numer rachunku bankowego (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XVI pkt. 6) oraz imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
  2.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
  2.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
  2.3 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej Metrorower,
  2.4 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
 3. Rozwiązanie Umowy, co jest tożsame z anulowaniem Planu abonamentowego w przypadku, gdy Klient jest jego posiadaczem w momencie złożenia wypowiedzenia, następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie Metrorower.
 4. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany  jest do  uregulowania wszelkich należności i uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji,  w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
 5. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną  zwrócone na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do  14  dni  od  daty  rozwiązania  Umowy.  W  przypadku,  gdy  zwrot  środków  będzie  związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
 6. Jeżeli Klient posiada aktywny Plan abonamentowy w dniu rozwiązania Umowy, środki zostaną zwrócone na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Kwotę zwrotu środków oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do  14  dni  od  daty  rozwiązania  Umowy.  W  przypadku,  gdy  zwrot  środków  będzie  związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVII. Wypowiedzenie Umowy przez Operatora

 1. Operator  może  wypowiedzieć  Umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu Metrorower lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu Metrorower.
 2. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub złożenia oświadczenia Klientowi w dowolny inny sposób przewidziany przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy Konto Klienta będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o sposobie zwrotu środków.
 4. W przypadku, gdy Konto Klienta będzie likwidowane, o ile Klient posiada aktywny Plan abonamentowy, środki za Plan abonamentowy zostaną zwrócone w wysokości proporcjonalnej do zakresu spełnionego świadczenia do momentu upływu okresu wypowiedzenia na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o numerze konta bankowego.

XVIII. Blokada konta

 1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Klienta w trakcie Postępowań Wyjaśniających lub stałego zablokowania Konta Klienta w przypadku potwierdzonego nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów Systemu Metrorower zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
  2.1. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI pkt. 3,
  2.2. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  2.3. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Czasu Wypożyczenia z winy Klienta.
 3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy w Czasie Wypożyczenia Roweru przez Klienta Rower zaginął, a Klient nie zgłosił tego faktu Operatorowi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku Blokady Konta z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, środki za niewykorzystany czas Planu abonamentowego tego Klienta, mogą być przeznaczone na poczet opłat dodatkowych.
 5. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XIX. Postanowienia końcowe.

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. poprzez niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
 3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
  3.1 zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
  3.2 zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
  3.3 wprowadzenie nowej usługi,
  3.4 zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
  3.5 względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
  3.6 usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
  3.7 zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
  Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Klienta. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient może wypowiedzieć mowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach Regulaminu.
 4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
TABELA OPŁAT

1.

Cennik dla Roweru w Systemie Metrorower

1.1.

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1 do 30 minuty

1 zł

od 31 do 60 minuty

1,50 zł

od 61 do 90 minuty

2 zł

od 91 do 120 minuty

2,50 zł

od 121 do 150 minuty

3 zł

od 151 do 180 minuty

3,50 zł

od 181 do 210 minuty

4 zł

od 211 do 240 minuty

4,50 zł

od 241 do 270 minuty

5 zł

od 271 do 300 minuty

5 zł

od 301 do 330 minuty

5 zł

od 331 do 360 minuty

5 zł

od 361 do 390 minuty

5 zł

od 391 do 420 minuty

5 zł

od 421 do 450 minuty

5 zł

od 451 do 480 minuty

5 zł

od 481 do 510 minuty

5 zł

od 511 do 540 minuty

5 zł

od 541 do 570 minuty

5 zł

od 571 do 600 minuty

5 zł

od 601 do 630 minuty

5 zł

od 631 do 660 minuty

5 zł

od 661 do 690 minuty

5 zł

od 691 do 720 minuty

5 zł

1.2

Opłata za rezerwację Roweru

1 zł

1.3.

Opłata za pozostawienie Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)

10 zł

1.4.

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)

5 zł

2.

Rodzaje Planów abonamentowych

 

Nazwa

Czas obowiązywania

Liczba minut

Wartość brutto

2.1.

Miesięczny

30 dni

60 minut/dzień

29,90 zł

2.2.

Półroczny

180 dni

60 minut/dzień

129,00 zł

2.3.

Roczny

365 dni

60 minut/dzień

239,00 zł

3.

Cennik dla Roweru w Systemie Metrorower po wykorzystaniu pakietu minut w ramach Planu abonamentowego

3.1.

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1 do 30 minuty

2 zł

od 31 do 60 minuty

2,50 zł

od 61 do 90 minuty

3 zł

od 91 do 120 minuty

3,50 zł

od 121 do 150 minuty

4 zł

od 151 do 180 minuty

4,50 zł

od 181 do 210 minuty

5 zł

od 211 do 240 minuty

5 zł

od 241 do 270 minuty

5 zł

od 271 do 300 minuty

5 zł

od 301 do 330 minuty

5 zł

od 331 do 360 minuty

5 zł

od 361 do 390 minuty

5 zł

od 391 do 420 minuty

5 zł

od 421 do 450 minuty

5 zł

od 451 do 480 minuty

5 zł

od 481 do 510 minuty

5 zł

od 511 do 540 minuty

5 zł

od 541 do 570 minuty

5 zł

od 571 do 600 minuty

5 zł

od 601 do 630 minuty

5 zł

od 631 do 660 minuty

5 zł

od 661 do 690 minuty

5 zł

od 691 do 720 minuty

5 zł

3.2.

Opłata za rezerwację Roweru

1 zł

3.3.

Opłata za pozostawienie Roweru poza Stacją w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)

10 zł

3.4.

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)

5 zł

 

4.

Opłaty dodatkowe*

4.1.

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

200 zł

4.2.

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru

5 000 zł

4.3.

Zastosowanie niewłaściwych zabezpieczeń, w tym pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia

200 zł

4.4.

Jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę

100 zł

4.5

Zwrot Roweru poza Obszarem funkcjonowania Systemu Metrorower w odległości powyżej 10 km od najbliższej Stacji

5 000 zł

4.6

Zwrot Roweru w Obszarze Niedozwolonym (w tym w miejscach trudnodostępnych)

450 zł

4.7.

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

500 zł

4.8.

Nieautoryzowany przejazd

100 zł

4.9.

Przewożenie Roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.)

50 zł

*Opłaty dodatkowe sumują się.

5.

Inne

5.1.

Opłata Inicjalna

10 zł

 

Terms of Service
of the Metropolitalny Rower System, hereinafter referred to as Metrorower

valid from 25 February 2024

I. General Provisions

 1. The hereby Terms of Service shall specify the principles and conditions of using the  Rower Metropolitalny system (hereinafter: Metrorower) launched in the area of  Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolis.
 2. The Metrorower Terms of Service as well as the Privacy Policy are available free of charge on the internet website www.metrorower.transportgzm.pl and in the Mobile Application in such a way so as to enable familiarising with the content, obtaining, broadcasting and consolidating it. This document may be obtained at the headquarters of Nextbike GZM sp.z o.o  with its registered office in Warsaw.
 3. Contact:
  Nextbike GZM sp. z o.o. 
  ul. Przasnyska 6b,
  01-756 Warszawa
  e-mail: ck@metrorower.transportgzm.pl 
  tel.: 800 16 30 30 (connection cost compliant with the tariffs established by individual operators).
 4. Nextbike Systems are compatible, that is, setting up an account in one of the systems enables the use of bike rental stations in other cities, unless the Terms of Service of a given system indicate otherwise. The current list of cities in which Nextbike systems are in place may be found at the following address https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Definitions

 1. Metrorower Mobile Application – it ought to be understood as mobile application enabling Client of the Metrorower System, available in AppGallery, Google Play and App Store.
 2. Account Blockade – it ought to be understood as a preventive measure consisting in preventing the use of Metrorower System which may be applied by the Operator  in case of breaching by the Client of provisions of the hereby Terms of Service, in particular, in case of a breach which constitutes the occurrence of damage to the property of the Operator.
 3. O-lock Blockade – means of protection of the Bike in the form of “O” clamp integrated with the frame which, if unlocked, prevents Rental completion. Furthermore, the blockade also secures the Bike at the time of using the Parking function by the Client. O-lock blockade is mounted on the rear wheel and it remains open through the Duration of Rental. It comprises a compulsory accessory of every Bike.
 4. Metrorower Contact Centre (CC) – it ought to be understood as a service launched by the Operator in order to ensure 24/7 contact with the Operator for Metrorower System clients , through:
  5.1 hotline at 800 16 30 30,
  5.2 electronic post at ck@metrorower.transportgzm.pl
  5.3 Metrorower Mobile Application.
  Customer Service ensured 24/7 for the whole period of functioning of the Metrorower System, including in the mode of direct service as a minimum between 6:00 am and 10:00 pm.
 5. Duration of Rental – time counted from the moment of Rental (unlocking) of the Bike to the moment of Bike Return. Parking is calculated into the Duration of Rental.
 6. GPS – a device mounted on each Bike, serving the function of monitoring the Bike's location and positioning.
 7. Client Identifier – it ought to be understood as an individual number assigned to the Client, corresponding to the number of the mobile phone indicated during registration and a 6-digit PIN number. Details on registration and Customer IDs have been specified in Chapter VI. Registration.
 8. Metrorower System Client/Client – it ought to be understood as a natural person, participant of the Metrorower System who accepted the Terms of Service, conducted registration in the Metrorower System.
 9. Client Account – it ought to be understood as a personal Client Account created during registration for the purposes of using the Metrorower System as well as charging fees in line with  the Pricelist constituting Appendix no. 1 to the hereby Terms of Service.
 10. Top up amount –  it shall be understood as payment submitted towards Rentals onto Client Account.
 11. Minimum Account Balance – it ought to be understood as funds on Client Account the level of which cannot be lower than 10 PLN with the exception of situations when an order of debiting payment card is launched – in this case the Minimum Account Balance should not be lower than 0 PLN.
 12. Non-authorized ride – it ought to be understood as the use of the Bike in the Metrorower System without prior Rental of that Bike registered on Client Account.
 13. Area of Functioning of the Metrorower System – it ought to be understood as the area of the Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolis. Full and updated list of cities is available on the website https://metrorower.transportgzm.pl/obszar-funkcjonowania-metrorower.
 14. Non-authorized area – it ought to be understood as all areas located outside of the Return Area in which Bike Returns are not permitted. The current non-authorized area specified by the Metrorower System Operator is available on the internet website of the Metrorower System and in the Metrorower Mobile Application.
 15. Return Area – it ought to be understood as an area of functioning of the  Metrorower System in which Clients may rent and return the Bikes. Information concerning the current Return Area available in the Metrorower Mobile Application and on the Website of the Metrorower System.
 16. Operator – it ought to be understood as Nextbike GZM sp. z o.o. realizing the service related to maintaining the Metrorower System, with its seat at ul. Przasnyska 6b, 01- 756 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register under the following numbers: KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601
 17. Initial Fee – it ought to be understood as the amount entered into the Metrorower System, equal to 10 PLN gross (in words: ten zloty), paid by the Client upon registering at Metrorower,  the payment of which constitutes the first payment towards the Top-up Amount.
 18. Subscription Plan/Plan – it ought to be understood as one of the available tariffs of the Metrorower System placed in the Pricelist, constituting Appendix no. to the Terms of Service  available on the website of The Metrorower System www.metrorower.transportgzm.pl and in the Mobile Application Metrorower.
 19. Privacy Policy – a separate document to the document of the hereby Terms of Service, which specifies the conditions for the processing of Client personal data by the Operator. The Privacy Policy is available at https://metrorower.transportgzm.pl/en/polityka-prywatnosci.
 20. Explanatory Proceeding – a set of actions undertaken by the Operator, targeted at establishing the circumstances and events occurring in relation to the use of bikes, in particular, those related to breaching of the Terms of Service, accidents and collisions or damages to the property of the Operator.
 21. Parking – function enabling parking of the Bike without having to return it. Parking is available from the level of the Metrorower Mobile Application.
 22. Terms of Service – is ought to be understood as the hereby Terms of Service, describing the rules and conditions of using the Metrorower System, in particular, the scope of rights and obligations and the responsibility of persons using the possibility of renting bicycles in the Metrorower System.
 23. Reservation – function thanks to which the Client may remotely reserve the Bike. Details concerning Reservations have been described in Chapter VII. of the Terms of Service.
 24. Standard Bike /Bike – it ought to be understood as a basic type of Bike made available within the Metrorower System by the Operator. The Bike is equipped in wheels and rims with dimensions of 26 inches and a basket with capacity of 10 kg and a GPS transmitter.
 25. Metrorower Station – place of Bike Rental and Return, marked with Metrorower symbol and are around the designated Metrorower Station within the radium of 50m. Information concerning the current locations of Metrorower stations may be found on the website in and in the Metrorower Mobile Application.
 26. Website – it ought to be understood as a website launched by the Operator at www.metrorower.transportgzm.pl  where all information and instructions concerning the use of Metrorower System are available.
 27. Metrorower System – it ought to be understood as the system of bike rental stations launched by the Operator pursuant to his agreement with the Ordering Party as part of the Metropolitan Bike, covering, in particular, Bikes, technical infrastructure (stations), software and documents specifying the rights and obligations of Clients.
 28. Table of fees – it ought to be understood as a document encompassing the pricelist for Bikes available in the Metrorower System, subscription plans and additional fees. It constitutes Appendix no. 1 to the hereby Terms of Service and it is an integral part of the Agreement. The currently valid Table of Fees is available on the website www.metrorower.transportgzm.pl  and in the Metrorower Mobile Application.
 29. Transport GZM – brand comprising all forms of mobility and tools facilitating their use realized by the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis.
 30. Agreement – it ought to be understood as an agreement between the Client and the Co-controllers, establishing the principles of responsibility for realization of the rights and obligations specified in the Terms of Service. It is considered that the Agreement containing the provisions of the hereby Terms of Service shall be automatically concluded at the time of Registration of the Client within the Metrorower system subject to the submission by the Client of the declaration of acceptance of the Terms of Service and an indication of personal data as well all post the payment of Initial Fee while registering in the Metrorower System. Co-controllers of Personal Data in the scope of actions under Common Processing Actions, that is, launching and servicing the Metrorower System are the Ordering Party and the Operator.
 31. Bike Rental – it ought to be understood as renting the Bike by the Client at any Metrorower Station or the Return Area with the use of Client Identifier. Bike Rental ends upon Bike Return. The process of rental and the principles of riding a bike have been specified in detail in Chapter VIII of the Terms of Service.
 32. Ordering Party – it ought to be understood as the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis with its registered seat at: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 634-290-18-73, REGON 367882926.
 33. Bike Return – returning the Bike to the Metrorower System Station or in the Return Area through locking the O-lock Blockade. Bike Return in a place other than the Metrorower Station shall lead to charging an additional fee in accordance with the Table of Fees, clauses 1.3 and 3.3. The process of Return is specified in Chapter XII  of the Terms of Service. The use of the Parking function shall not be understood as Bike Return.

III. General principles of using the Metrorower System.

 1. The condition for using the Metrorower System is:
  1.1. completion of the age of 13,
  1.2. height between 150 and 195 cm and weight not exceeding 120 kg,
  1.3. indication by the Client of personal data required for the registration (in accordance with Chapter VI clause 3),
  1.4. acceptance of the conditions specified in the hereby Terms of Service,
  1.5. making of the initial payment,
  1.6. clicking on the activation link,
  1.7. maintaining the Minimum Balance of the Client Account during rental.
  1.8. submission of the signed declaration of the legal guardian for minors (in accordance with Chapter III clause 4).
 2. The Client who purchased a season ticket in the Transport GZM System and, before the first ride, declared the will to use the Metrorower System, shall be entitled to rides within the Metrorower System at the price of the purchased season ticket (60 minutes per day).
 3. The Client undertakes to abide by the conditions of the hereby Terms of Service and, in particular, to pay the agreed initial fee, to maintain the Minimum Account Balance and to use the Bikes in line with the principles specified in the Terms of Service.
 4. Persons who completed the age of 13 but are below the age of 18 (hereinafter referred to as minors), are obliged, prior to conclusion of Agreement, to submit to the Operator a written consent of at least one parent or legal guardian for the conclusion of such an agreement and a declaration of assuming responsibility by them on account of any potential damages which might occur, in particular, in relation to the non-execution or improper execution of the Agreement and the coverage of ongoing binding obligations specified in the Table of Fees in the Metrorower System. Within the declaration, the parents or legal guardians must undertake to top up the Account of the minor in the Metrorower System in such a manner so as to enable account activation upon rental (Chapter VIII, clause 1). In order to preserve the written form of legal action the Guardian undertakes to submit their handwritten signature on the consent. The scanned version of the letter must be sent via electronic means to the email address: ck@metrorower.transportgzm.pl    
  Sample consent may be found on the website  www.metrorower.transportgzm.pl.
 5.  The Client may rent up to 4 Bikes simultaneously.
 6. Riding a Bike by more than 1 person, in particular, carrying additional persons by Clients is forbidden.
 7. The use of any protection which is not a standard Metrorower System element in order to immobilize the Bike is forbidden. The Operator reserves the right to remove inadequate protections applied by the Client. All costs of restoring Bikes to the state enabling realisation of further rentals shall be borne by the Client.
 8. Transport of Bikes by means of vehicles and other means of transport owned by private persons and all types of public means of transport is forbidden.
 9. The use of Metrorower System Bikes for commercial purposes is forbidden.
 10. The use of Metrorower System Bikes by persons under the influence of alcohol or other narcotic substances, psychotropic substances or equivalents in the meaning of the provisions on counteracting drug addictions; strong anti-allergic drugs, other medicines which impact driving capacity is forbidden.
 11. Parties to the Agreement undertake to mutually inform each other of any changes to addresses or other data identifying them, indicated during registration in the Metrorower System. Changes must be submitted in a manner specified in Chapter XIV, clauses 3.1 - 3.3 and 3.5.

IV. Responsibility and commitment

 1. The Operator realizes services related to the maintenance of the Metrorower System and bears responsibility for its proper functioning. The Operator shall bear the responsibility for correct settlements on account of calculating all fees, their collection and their potential reimbursement to the Client. Maintenance and protection of funds paid by Clients towards their use of the Metrorower System and verification of the state of Client settlements.
 2. Prior to charging the Client with additional fee other than the fee for Bike Return outside of the Station nor the Return Area, fee for Bike Return in the Non-Authorized Area and fee for Bike Return outside of the area of functioning of the Metrorower System at a distance exceeding 10 km from the closest Station, the Operator undertakes each time to initiate Explanatory Proceeding.
 3.  The Operator bears the responsibility for damages resulting from non-execution or improper execution of the Agreement unless the given non-execution or improper execution results from the circumstances for which the Operator bears no responsibility.
 4. The Operator reserves the right to disclose data of the Client should the disclosure obligation to authorized persons stem from the binding provisions of law.
 5. In the event of non-compliance by the Client with conditions contained within the Terms of Service, the Operator shall be entitled to block the Client's account and to charge him/her with additional fees in accordance with the Table of Fees clause 4. Detailed conditions related to Account Blockades have been specified in Chapter XVIII of the hereby Terms of Service.
 6. In case of Non-Authorized Rides, the Operator reserves the possibility of charging the Client with a fee in accordance with the Table of Fees, clause 4.8.
 7. The Client is responsible for the Bike from the moment of Rental to the moment of Return. In particular, the Client is obliged to undertake actions targeted at preventing any damages as well as theft of the rented Bike.
 8. In case of improper Bike Return out of the Client's fault, the Client bears the costs of its further Rental and is responsible for any potential theft or damage. In case of difficulties with returning the Bike, the Client is obliged to contact CC.
 9. The Client undertakes to return the Bike in good technical standing, in the same condition as it was upon rental. The usual wear and tear stemming from standard use is allowed. The Client bears full responsibility for the effects of events stemming from a breach by him of the Terms of Service and of  the provisions of law during the use of the Metrorower System.
 10. In case of documented damages stemming from improper use of the equipment forming part of the Metrorower System, the Client undertakes to cover the costs of replacement of the damaged parts and services related to their exchange in order to restore the Bike to its original state from before rental. The Operator shall issue an adequate receipt or invoice to the Client for completion of the necessary repair works.
 11.  In case of theft of the Bike in the course of the Duration of Rental, the Client is obliged to notify the CC immediately after noticing the event. The Operator is obliged to undertake all efforts to find the Bike (in particular, the Operator has the possibility of reading the Bike's GPS position) immediately after obtaining such a notification.
 12. Any purposeful damaging of the Operator's property shall result in the necessity to cover the costs of repair and restoration and, consequently, it may result in launching court proceedings in this regard. The Operator shall be entitled to pursue reimbursement of all justified costs from the perpetrator of damages and destructions.
 13. The Client bears full and total responsibility and undertakes to cover any tickets, fees etc. obtained by the Client, related to the use of the Metrorower System,  and imposed on them out of their own fault. The Client shall not bear any responsibility for tickets, fees etc. which have been imposed on them and which stem from the Operator’s fault.
 14. The Client shall be responsible for all damages and demolitions stemming from non-compliance with the Terms of Service.

V. Principles of payment

 1. Payment for services offered within the Metrorower System may be conducted through:
  1.1 topping up Client Account by means of bank transfer or through a one-off payment via payment card, in particular, by the portal www.metrorower.transportgzm.pl, from which the funds will be collected in the amount stemming from the Table of Fees in the Metrorower System and subsequently, transferred to the account of the Operator;
  1.2 launching an order of charging credit card, which is subject to charging the fee of 10 PLN as a minimum used towards Rentals. It is an equivalent of connecting the payment card to the Client Account. This may be achieved through entering the card number by means of the Metrorower Mobile Application and on the website of the Metrorower System.
 2. Holders of medium-term and long-term tickets within the Transport GZM system are entitled to use the Metrorower system without any additional fees for bike rentals (specified in the Table of Fees, clause 1.1) up to 60 minutes a day.
 3. Information on payment cards  are processed by an external service provider and they are not stored or available to the Operator.
 4. Upon Client request the Ordering Party  shall provide the Client with a VAT invoice issued by the Operator for the conducted ride. For this purpose, the Client should contact the Ordering Party via electronic means at the email address: rower@metropoliagzm.pl in order to indicate data necessary for the issuance of VAT invoice, date and time of Bike Rental, Bike Return and Bike number.
 5. Upon Client request the Operator shall provide the Client with a VAT invoice issued by the Operator for the calculated Additional Fees. For this purpose, the Client shall contact the Operator by e-mail to the e-mail address of the Operator in order to indicate the data necessary to issue a VAT invoice.
 6. Invoices for the use of the Metrorower System shall be issued within the terms and modes provided for in the provisions of the fiscal law.
 7. The Ordering Party and the Operator shall issue VAT invoices in electronic format to the email address from which the Client contacted them or via an alternative manner indicated by the Client. In particularly justified cases, the Ordering Party and the Operator may send a VAT invoice to another email address specified by the Client.

VI. Registration

 1. A necessary condition for the use of the Metrorower System is prior Client registration, acceptance of the provisions of the Terms of Service, indication of personal data indicated upon registration and maintaining the Minimum Account Balance.
 2. Registration can be done through:
  1.1. The website at www.metrorower.transportgzm.pl, 
  1.2. Metrorower Mobile Application.
 3. During the registration process realized through the website: www.metrorower.transportgzm.pl or the Metrorower Mobile Application indication of the following personal data is mandatory: 
  3.1. first name and surname,
  3.2. address of residence, that is, city, street including flat/house number, postal code, country,
  3.3. Email address,
  3.4. mobile phone number.
  The Client must indicate that he has read and accepted the Terms of Service of the Metrorower System and familiarized with the Privacy Policy of the Metrorower System.
 4. Subsequently, PIN code is generated and sent via a text message at the indicated telephone number. The PIN code with the phone number is used for logging.
 5. In order to complete the process of registration, an email message will be sent to the indicated email address with a verification link through which data specified in Chapter VI clause 2.2 are confirmed. Upon authorization of the email address, the Client Account is verified. The verification link is active for 24 hours from the moment of obtaining the email message. After the expiry of the above-specified term, verification of data will be possible solely through obtaining a new verification link from CC.
 6.  Client Accounts containing incorrect and, in particular, obviously fictional personal data  with account balance of 0 PLN may be automatically removed from the Metrorower System.
 7. Client Accounts without the paid in initial fee may be removed from the Metrorower System database within 30 days.
 8. The Client with a season ticket in Transport GZM should register in the Metrorower System first. In order to active the possibility of using the 60-minute daily ride allowance within the price of the season ticket, one must add Client ID to the Transport GZM system in the Metrorower Mobile Application or on the Metrorower website.

VII. Reservation

 1. Bike Reservation is possible provided that the Client has an active Account status in the Metrorower  System, that is:
  1.1 he fulfils conditions for Registration in Chapter VI clause 3,
  1.2 he has a Minimum Account Balance maintained.
 2. The Client may reserve up to 4 Bikes simultaneously.
 3. Reservations may be carried out through the Metrorower Mobile Application.
 4. Reservations are voluntary. The reserved Bike awaits the Client for the maximum period of 15 minutes. After this time, the Reservation is cancelled automatically and the Bike becomes available for other Clients. The Client may independently cancel the Reservation in the course of its duration within the Metrorower Mobile Application.
 5. Reservation is subject to a fee for all the Clients, including Clients holding season tickets in the Transport GZM system. The Bike reservation fee is specified in the Table of Fees, clauses 1.2 and 3.2. This fee shall be calculated towards future rides subject to their realization. Cancellation of the Reservation does not involve fee cancellation.

VIII. Rental  and principles of riding a Bike

 1. Bike Rental is possible provided that the Client has an active account status in the Metrorower System. An active account status in the Metrorower System is understood as:
  1.1 fulfilment of conditions of Registration, as per Chapter VI clause 3,
  1.2 holding the Minimum Account Balance.
 2. Bikes in the Metrorower System may be rented by means of the Metrorower Mobile Application.
 3.  Bike Rental is possible at any Metrorower Station and the Return Area. Bike Rental commences at the time of recording this fact on Client Account within the Metrorower System by means of the Metrorower Mobile Application. Releasing the O-lock blockade is confirmed by a sound signal.
 4.  It is the Client's obligation to ensure, prior to commencing the ride, that the Bike is suitable for the designated use, in particular, that the tyres of the Bike are inflated and the brakes are in order, the lights operate and the sound signal works,
 5. In case of noticing any damages to the Bike in the course of Bike Rental, the Client is obliged to immediately report the issue to CC or through the Mobile Application and, if possible, return the Bike to the nearest Station.
 6. Riding a Bike which was unfit for use at the time of rental may result in Client liability for damages caused as a result of the Bike use.
 7. In the course of Duration of Rental, the Client is obliged to carry a mobile phone fit for making connections with CC or using the Metrorower Mobile Application. A working mobile phone is not required for Bike Returns (in line with Chapter XII).
 8. Bike carrier is mounted at the front and it is adjusted solely to carry light items. It is forbidden to transport people and animals on the carrier. While transporting items heavier than 5 kg on the carrier one must maintain special caution.  Items placed on the carrier cannot extend beyond the carrier’s rim. They should not also contain any sharp edges. If an accident occurs due to the improper use of the carrier, the Client shall be liable for the resulting costs. The Operator shall bear no liability for any damages occurring as a result of improper carrying and leaving the carried items or goods on a carrier. In particular, the Operator shall bear no responsibility for the transported electronic equipment which constitutes property of the Client.
 9. During rental the Client may leave the functional Area of the   Metrorower System, however, he is obliged to return to it prior to completing Rental and return the Bike in an authorized place, as specified in the hereby Terms of Service, otherwise, the Client will be charged with an additional fee in line with the Table of Fees clauses 4.2, 4.5 and 4.6.

IX. Duration of Rental

 1. Duration of Rental of the Bike commences at the time of Bike release, in accordance with Chapter VIII clause 2. of the Terms of Service. It is completed upon Bike Return, in accordance with  Chapter XII of the Terms of Service.
 2. The Client is obliged to return the Bike whilst not exceeding the maximum  Duration of Rental, that is, within 12 hours. Exceeding the maximum Duration of Rental results in the calculation of the Fee for exceeding the 12-hour period of rental in accordance with the Table of Fees clause 4.1. Calculation of the fee for exceeding the Maximum Duration of Rental shall not exclude the obligation to make the payment for using the Bike in line with clauses 1.1 and 3.1 of the Table of Fees in the Metrorower System.

X. Parking

 1. The Operator allows the possibility of parking Bikes throughout the Duration of Rental. The use of Parking function is not equivalent to Bike Return.
 2. Parking function is available solely in the Metrorower Mobile Application. After selecting it one must manually close the O-lock Blockade. In order to complete the Parking one must select the option of resuming the ride in the Metrorower Mobile Application. The O-lock blockade will open automatically.
 3. The duration of Parking shall be calculated into the Duration of Rental or it shall be deducted from the daily time allowance under the Subscription Plan or the daily time allowance when using the Metrorower System by Clients of the Transport GZM System who are entitled to the rides as part of the purchased season tickets.

XI. Failures and repairs

 1. The Bike which is unfit for further ride should be immediately reported to CC by phone or via the Metrorower Mobile Application after noticing the failure. With the submission of failure through the Mobile Application it is preferrable to attach a photograph of the failure. Lack of attached photograph shall however not determine the effectiveness of submission.
 2. The Bike with a minor failure but fit for further ride  should be immediately reported to CC by phone or via the Metrorower Mobile Application after noticing the failure.
 3. Self-repairs, modifications or replacements of any parts within the rented Bike are forbidden. The only authorized entity to perform these actions is the Operator.
 4. The Client is obliged to be able to establish contact with the CC throughout the whole Duration of Rental.
 5. In case of failures in the form of lack of O-lock blockade closing, that is, lack of possibility of returning the rented Bike, solely submissions made by phone to CC by the Client standing by the Bike which cannot be returned shall be considered effective.

XII. Bike Return

 1. Bike Return occurs through manual closure of the O-lock blockade
 2. The Metrorower Bike return is possible via one of the following manners:
  2.1 Standard Return – Bike Return at the Metrorower Station, post Rental from the Metrorower Station,
  2.2 Premium Return – Bike Return to the Metrorower System Station after Rental from outside the Metrorower System Station (bonus amounts are specified in the Table of Fees, clauses 1.4 and 3.4), 
  2.3 Paid Return – Bike Return outside the  Metrorower Bike System Station but within the Return Area (fees for paid returns are specified in the Table of Fees, clauses 1.3 and 3.3).
 3. In case of Bike Returns at the Metrorower System Station or within the designated Return Area, the Client shall be obliged to return the Bike through closing the O-lock blockade. The Bike must be returned in such as way so as to be stably standing on wheels, supported by the bike leg in a manner that does not hinder the pedestrian and bike traffic. Correct Bike Return will be confirmed via a sound signal and PUSH notification in case of switching on this functionality in the Metrorower Mobile Application by the Client. The Client is obliged to ensure, through the Metrorower Mobile Application or contact with CC, that the Bike was correctly returned.
 4. Completion of Bike Rental in the Return Area or outside of the station shall be burdened with a Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (as per Table of Fees clauses  1.3 and 3.3) with the exception of situations in which Bike Rental lasted less than 3 minutes and the location of the Bike Return is within a distance of less than 50 meters from the place of Bike Rental commencement.
 5. The bonus for the Premium Return (as specified in Chapter XII, clause 1.2) shall be calculated if another Client than the Client who returned the same Bike outside the Metrorower System Station delivers it to the Metrorower System Station. The means from such Premium Returns are non-refundable and used for future rides in the first order, prior to the means paid in by the Client.
 6. The Client is obliged to correctly return and secure the Bike, as specified in Chapter XII clause 2, subject to Chapter XI, clause 5. Failure to adhere to this obligation may result in:
  6.1 calculation of fees for Bike Rental in accordance with the Table of Fees, clauses 1.1 and 3.1
  and in case of rentals exceeding 12 hours, calculation of additional fee in accordance with the Table of Fees clause 4.1. (with the exception of situations referred to in Chapter XI, clause 5 - submission of failure of the O-lock blockade),
  6.2 calculation of the fee for loss, theft or damage of the Bike, in accordance with the Table of Fees, clause 4.2,
  6.3 calculation of the fee for Bike Return in a hardly-accessible location (a hardly-accessible location  shall be understood as, for example. closed parking lots by shopping malls, closed housing estates, private estates and other hardly accessible places such as dense bushes, ducts, garages and locked buildings, roofs etc.) in accordance with the Table of Fees, clause 4.6, 
  6.4 calculation of the fee for Bike Return outside the Area of the Metrorower System functioning at a distance exceeding 10 km with the closest Station in line with the Table of Fees, clause 4.5,
  6.5 calculation of the fee for Bike Return in the Non-authorized Area in accordance with the Table of Fees, clause  4.6,
  6.6 calculation of the fee for abandoning the rented Bike without protection in accordance with the Table of Fees, clause 4.3.
  All Fees specified in clauses 6.1 – 6.6 sum up.
 7. In case when during Bike Renal an accident or collision occurs, the Client is obliged to write a statement or call the Police to the site. Furthermore, in case of occurrence of the above event, the Client is obliged to inform CC of this fact no later than within 24 hours post the occurrence of the event.

XIII. Fees in the Metrorower System

 1. The fees are calculated in accordance with the Table of Fees of the Metrorower System constituting Appendix no. 1 to the Terms of Service available at   www.metrorower.transportgzm.pl or in the Metrorower Mobile Application.
 2. The fee for Bike Rental shall be payable for the time calculated from the moment of Bike Rental to the moment of Bike Return.
 3. The fee for a single Bike Return is a sum of means for the subsequent time intervals of using the Bike in line with the Table of Fees, clause 1.1.
 4. In case of leaving the Bike outside the Station, but in the Return Area, the Operator shall additionally charge an automatic Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (the so-called Paid Return) in line with the Table of Fees, clause 1.3.
 5. Within Subscription plans the settlement period commences at the time of recording payment for a given Subscription plan in line with the Table of Fees, clause 2 on the Operator's bank account. The Client may possess only one active Subscription plan at a given point in time.
 6. The Subscription plan authorizes the Client to use the Bike solely for a maximum period of 60 minutes per day regardless of the number of subsequent Bike rentals conducted by the subscription plan owner. Unused time within the Subscription plan does not accumulate nor is it transferred onto the following day.
 7.  In case when the anticipated Duration of Rental under the Subscription plan for a given day shall be used, subsequently lasting or subsequent Bike Rental on the same day shall be settled in line with the Table of Fees clause 3.1
 8. In case of Rental on Client account of the Subscription plan holder of several Bikes at once, only the first rental shall be settled as part of this plan. The remaining rentals shall be settled in line with the Table of Fees, clause  1.1. (Fee for single Rental).
 9.  The Subscription plan shall be automatically renewed. It is possible to automatically cancel the renewal of the plan by means of the Metrorower Mobile Application or the website.
 10. Changes in the ongoing Subscription plan (whose term of validity has already commenced) to another type available as part of the Plan shall be possible solely in situations when the change concerns shifting the monthly subscription into the semi-annual or annual subscription and when it takes place prior to the expiry of 2 weeks from the term of validity of the ongoing subscription at the latest.
 11.  In other cases, the ongoing subscription may be modified into another available type solely after the expiry of the term of its validity.
 12. The Operator shall be entitled to calculate Additional Fees in line with the Table of Fees, clause 4. Calculation of additional fee shall be communicated to the Client each time by the Operator at least via an email.  The Client shall furthermore receive a PUSH notification with an information about calculating the additional fee if this functionality is switch on in the Metrorower Mobile Application. In particular, in a situation when the Client returns the Bike within the Non-authorized Area, the additional fee shall be automatically calculated in line with the Table of Fees, clause 4.6.
 13. Bike Return outside the Area of functioning of the Metrorower System at a distance above 10 km from the closest Station shall be treated as theft, loss or damage to the Bike. In such cases, the Operator shall be entitled to calculate Additional Fees in line with the Table of Fees, clause 4.2 and 4.5.
 14. Upon Client request, in case of finding or returning the Bike by the Client to the Operator within 30 days from him obtaining information from the Operator about the Bike having been lost, the fee in line with the Table of Fees, clause 4.2 shall be decreased in such a way so that each day starting from the day following the day of obtaining information that the Bike was lost to the day of finding and returning the Bike, the Client shall pay 1/30 of the fee. In justified cases, the Fee for theft, loss or damage may be cancelled.
 15. If the charged fees for the Duration of Rental or for Additional Fee exceed the funds available, the Client is obliged to top up their Account at least to achieve the balance equal to PLN 0 within 7  days from occurrence of the overdue balance. In case of failure to settle overdue payments, the Operator reserves the right to commence adequate legal steps against the Client, targeted at obtaining the payment on account of the realized Agreement. The Operator shall be entitled to calculate statutory interest for any delays in payments of amounts due from the date of their maturity until the factual day of performing payments in the full amount. The Client is obliged to fulfil the obligations stemming from the hereby paragraph towards the Operator in line with the conditions specified in Art. 393 of the Civil Code The Client acknowledges that the Metrorower Operator is entitled to transfer the overdue receivables towards the Client, stemming from the Agreement concluded with him, onto third parties, which will entitle these third parties to pursue the said receivables from the Client. The Metrorower Operator reserves the right to entrust pursuing receivables from the Client to the debt-recovery company.
 16. The Client shall be entitled to submitting complaints in each case of calculating the Additional Fee and the Operator shall be obliged to consider them in the mode specified in Chapter XIV.
 17. Reimbursement of the Client Account balance amount may be conducted post termination of the Agreement. In the course of the Agreement, the top-up amount is not subject to reimbursement. In the complaint mode the Client may apply for reimbursement of the top-up amount in the course of Agreement validity. Non-used payments made by the Client to the Client Account as the Initiation Fee or the Top-up Amount shall remain on the Client Account until termination of the Agreement and they shall be subject to reimbursement in cases and in the mode specified in the relevant provisions of Chapters XV, XVI or XVII. The amounts paid but not used by Clients shall be reimbursed also after the agreements connecting the Operator and the Ordering Party have terminated. A condition for reimbursement of funds shall be the indication by the Client of the manner of reimbursement conduct after obtaining by the Operator of the information regarding completion of  validity of the Agreement between the Operator and the Ordering Party. In case of failing to return the funds by the Operator the Client ought to inform the Ordering Party of this fact.

XIV. Complaints

 1. A complaint is an expression of discontent by a Client on account of the provided service or the course of process related to the provided service (including it may concern cases specified in Chapter XIII clauses 12-15).
 2. Complaints ought to contain at least such data as: first name, surname, email address linked to the Client Account, telephone number, allowing for Client identification. In case of lack of data enabling Client identification, the Operator reserves the right to contact the Client in order to supplement the missing information.
 3. All complaints  concerning the services provided on the basis of the Terms of Service may be submitted:
  3.1 via electronic means to the email address indicated in Chapter I clause 3,
  3.2 via electronic means through the contact form available on the website,
  3.3 through the Metrorower Mobile Application,
  3.4 via telephone by means of CC,
  3.5 via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I clause 3.
 4. If data contained within the complaint require supplementation, the Operator requests that the complaining person supplements the complaint within the indicated scope prior to reviewing the complaint. Prior to considering complaints, the Operator may also turn to the Client with a request to supplement, at a designated time, data on the Account, indication of which is required by the provisions of the Terms of Service. In case of lack of data the Operator will leave such submission unattended.
 5. The recommended term for submission of complaints amounts to 7 days from the date of occurrence of the event which constitutes the cause of a given complaint.
 6. Submitting a complaint does not release the Client from the obligation of a timely realization of the obligations towards the Operator.
 7. The Operator shall consider the complaint within the term of 14 days from the date of its receipt. In case of the necessity to supplement the complaint, the term for reviewing the complaint commences on the day of receipt of documents by the Operator which supplement the complaint or which provide additional explanations/information.
 8. Response to the complaint shall be posted to the Client via electronic post or traditional post to the correspondence address in a manner specified in the complaint. The Operator may post a response to an alternative address / email address indicated by the Client submitting the complaint within the correspondence.
 9. The Client may appeal against a decision issued by the Operator in response to the submitted complaint. The appeal will be considered within 14 days of its receipt by CC. The appeal ought to be submitted in one of the following manners:
  9.1 via electronic means to the email address indicated in Chapter I clause 3,
  9.2 via electronic means through the contact form available on the website,
  9.3 via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I clause 3.

XV. Withdrawal from Agreement

 1. The Client may withdraw from the Agreement concluded with the Operator – pursuant to the provisions of law, without giving any reason, within 14 days from the date of its conclusion. The deadline shall be deemed met if, before its expiry, the Client sends a statement of withdrawal from the Agreement to the Operator.
 2. The Client may withdraw from the Agreement by:
  2.1 via an email address of the Operator indicated in Chapter I clause 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. Sample document is available on the following website: www.metrorower.transportgzm.pl,
  2.2 sending via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I clause 3 of a written statement on withdrawal from Agreement.  For this purpose, the Client may use the withdrawal form contained in Annex no. 2 to the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights (Journal of Laws  2019, item 134 as amended), however, this is not obligatory.
 3. In case of withdrawal from the Agreement, the Agreement is treated as non-concluded. In case of withdrawal from the Agreement each party is obliged to return to the other party all the items it obtained on the basis of the Agreement. The return of services occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement. Payment reimbursement  is performed by means of the same methods of payment which were used by the Client in the course of initial transaction unless the Client indicates another solution within the declaration of withdrawal from Agreement. Other solutions ought to be indicated by the Client within the submitted declaration.
 4. Should, pursuant to the demand of the Client, the execution of service commence prior to the expiry of the term of withdrawal from Agreement, the Client is obliged to pay for the services fulfilled until the moment of withdrawal from Agreement. In case of the Subscription plan the amount of payment shall be calculated proportionally to the scope of fulfilled provision. The reimbursement of means remaining on the account occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement.

XVI. Termination of the Agreement upon application of the Client

 1. Termination of the Agreement ought to contain such data as: first name, surname, telephone number linked to the Client Account, bank account number (in cases specified in Chapter XVI clause 6) and first name and surname of the bank account owner.
 2.  The Client has the right to terminate the Agreement. Termination may be submitted by the Client in the following manner:
  1.1 via electronic means to the email address indicated in Chapter I clause 3,
  1.2 via electronic means through the contact form available on the website,
  1.3 via electronic means through the contact form available in the Metrorower Mobile Application,
  1.4 via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I clause 3.
 3. Termination of the Agreement, which signifies cancellation of the Subscription plan in case when the Client is not the owner at the time of submission of the termination, shall occur within 14 days from the date of delivery of the termination to the Operator. Liquidation by the Operator of Client Account within the Metrorower System shall be the result of Agreement termination.
 4. Prior to submitting Agreement termination notification the Client is obliged to settle or overdue payments and top up the means on the Client Account to reach the balance of 0 PLN. Termination of Agreement in a situation where Client Account balance is negative shall remain without effect on the Operator's right to pursue the amount equal to the unsettled liabilities of the Client for the Operator's provision of services.
 5. If funds on Client account exceed 0 PLN,  on the day of Agreement termination these funds shall be returned to the Client at the indicated bank account. The termination of the Agreement takes effect within 14 days from the date of receipt of the termination of Agreement.  In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.
 6. If the Client possesses an active Subscription plan on the date of Agreement termination, the funds shall be returned to the bank account number specified by the Client. The amount of funds’ reimbursement shall be calculated proportionally to the scope of fulfilled provision. The termination of the Agreement takes effect within 14 days from the date of receipt of the termination of Agreement.  In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.

XVII. Termination of the Agreement by the Operator

 1.  The Operator may terminate the Agreement subject to the 7-day notice period in the event of occurrence of a significant cause, such as in particular: liquidation of the Metrorower System or ceasing of operations or change of the scope of the Metrorower System operations.
 2. Termination of Agreement for the provision of services via electronic means by the Operator shall occur through sending a statement of termination of Agreement for the provision of services via electronic means to the electronic post address of the Client specified in Client Account or via submission of declaration to the Client in any other manner provided for by the law.
 3. In case when Client Account is liquidated, provided that the means on Client Account exceed PLN 0 on the day of Agreement termination, these shall be returned to the bank account specified by the Client. Reimbursement of funds shall occur within the maximum of 14 days from the date of receipt of notification concerning the manner of reimbursement of these funds.
 4. In case when the Client Account is liquidated, provided that the Client has an active Subscription plan, the means from the Subscription plan shall be returned at the level proportional to the scope of fulfilled provisions to the moment of expiry of the period of termination to the bank account number specified by the Client. Reimbursement of funds shall occur within the maximum of 14 days from the date of receipt of bank account number information.

XVIII. Account blockade

 1. The Operator reserves the right to temporarily block Client Account in the course of Explanatory Proceedings or to permanently block Client Account in case of a blatant breach of provisions of use of  Bikes concluded in the hereby Terms of Service.
 2. In particular, the account blockade may occur, when the Client:
  1.1. failed to provide personal data specified in Chapter VI clause 3,
  1.2. uses the Bike not in compliance with its designation,
  1.3. leaves the Bike unsecured during the Duration of Rental at the fault of the Client.
 3. Account Blockade may occur also in case when the Bike has been lost by the Client in the course of its Rental and the Client failed to report this fact to the Operator in line with the hereby Terms of Service.
 4. In case of Account Blockade due to circumstances for which the Client bear responsibility, the means for the unused time under the Subscription plan for this Client may be allocated towards additional fees.
 5. Permanent Blockade of Client Account prevents any future setting up of subsequent Accounts and constitutes termination of Agreement with the Client due to his/her fault.

XIX. Final provisions

 1. The acceptance of the hereby Terms of Service and Rental of a Bike indicates: a declaration of the health state which ensures  safe movement  on a Bike; ability to ride a Bike; possession of permissions  required by provisions of law and knowledge of road traffic provisions.
 2. The Operator reserves the right to terminate the Agreement with a notice of 14 days in case the Client breaches the provisions of the hereby Terms of Service (i.e. lack of acceptance of the new Terms of Service, non-return of the Bike at the required time) while the Client is entitled, in respect of the Operator, to submit claims  related to the return of means on the Client Account, provided that  they were not used by the Operator previously to cover the payable liabilities chargeable to the Client.
 3. In the event of services of permanent nature (i.e. Account maintenance) the Terms of Service may be modified due to a significant cause, such as:
  3.1 change of legal regulations or their interpretation justifying the need for changes in the Terms of Service,
  3.2 change in the service, including in the scope or manner of its provision,
  3.3 introduction of a new service,
  3.4 discontinuation of provision of services entirely or partly,
  3.5 reasons related to privacy protection, safety and prevention of abuses,
  3.6 removal of potential doubts or interpretation ambiguities,
  3.7 change of data specified in the Terms of Service, including the Operator's data.
  Any modifications come into force within 14 days from the date of notifying the User of changes to the Terms of Service through publishing them on the internet website and sending them to the User's email address. In the event of lack of acceptance of changes in the Terms of Service, the Client  may terminate the Agreement effective immediately by submitting the statement of termination no later than within 14 days      from the date of being notified of changes in the Terms of Service.
 4. In the event of services of one-off nature (i.e. single ride) or services paid upfront, in each case the version of the Terms of Service valid at the moment of ordering the service is binding in each case.
 5. In case of all matters unresolved in the hereby Terms of Service the binding legal provisions of the Polish law shall apply and, in particular, the provisions of the Civil Code and the Act on Road Traffic.
 6. In case of any discrepancies between the Polish and the foreign language version of the Terms of Service, the Polish version of the document shall prevail.

Attachment 1
Table of fees

1.

Pricelist for Bikes in the Metrorower System

1.1.

Fee for Bike Rental

Time range

Gross value

from 1 to 30 minutes

PLN 1

from 31 to 60 minutes

PLN 1.50

from 61 to 90 minutes

PLN 2

from 91 to 120 minutes

PLN 2.50

from 121 to 150 minutes

PLN 3

from 151 to 180 minutes

PLN 3.50

from 181 to 210 minutes

PLN 4

from 211 to 240 minutes

PLN 4.50

from 241 to 270 minutes

PLN 5

from 271 to 300 minutes

PLN 5

from 301 to 330 minutes

PLN 5

from 331 to 360 minutes

PLN 5

from 361 to 390 minutes

PLN 5

from 391 to 420 minutes

PLN 5

from 421 to 450 minutes

PLN 5

from 451 to 480 minutes

PLN 5

from 481 to 510 minutes

PLN 5

from 511 to 540 minutes

PLN 5

from 541 to 570 minutes

PLN 5

from 571 to 600 minutes

PLN 5

from 601 to 630 minutes

PLN 5

from 631 to 660 minutes

PLN 5

from 661 to 690 minutes

PLN 5

from 691 to 720 minutes

PLN 5

1.2

Fee for Bike Reservation

PLN 1

1.3.

Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (Paid Return)

PLN 10

1.4.

Bonus for escorting the Bike to the Station (Premium Return)

PLN 5

2.

Types of Subscription plans

 

Name

Duration of validity

Number of minutes

Gross value

2.1.

monthly

30 days

60 minutes/day

PLN 29.90

2.2.

Semi-annual

180 days

60 minutes/day

PLN 129.00

2.3.

Annual

365 days

60 minutes/day

PLN 239.00

3.

Pricelist for Bikes in the Metrorower System after using up the package of minutes under the Subscription plan

3.1.

Fee for Bike Rental

Time range

Gross value

from 1 to 30 minutes

PLN 2

from 31 to 60 minutes

PLN 2.50

from 61 to 90 minutes

PLN 3

from 91 to 120 minutes

PLN 3.50

from 121 to 150 minutes

PLN 4

from 151 to 180 minutes

PLN 4.50

from 181 to 210 minutes

PLN 5

from 211 to 240 minutes

PLN 5

from 241 to 270 minutes

PLN 5

from 271 to 300 minutes

PLN 5

from 301 to 330 minutes

PLN 5

from 331 to 360 minutes

PLN 5

from 361 to 390 minutes

PLN 5

from 391 to 420 minutes

PLN 5

from 421 to 450 minutes

PLN 5

from 451 to 480 minutes

PLN 5

from 481 to 510 minutes

PLN 5

from 511 to 540 minutes

PLN 5

from 541 to 570 minutes

PLN 5

from 571 to 600 minutes

PLN 5

from 601 to 630 minutes

PLN 5

from 631 to 660 minutes

PLN 5

from 661 to 690 minutes

PLN 5

from 691 to 720 minutes

PLN 5

3.2.

Fee for Bike Reservation

PLN 1

3.3.

Fee for abandoning the Bike outside the Station in the Return Area (Paid Return)

PLN 10

3.4.

Bonus for escorting the Bike to the Station (Premium Return)

PLN 5

 

4.

Additional fees*

4.1.

Fee for exceeding the 12-hour time limit of rental

PLN 200

4.2.

Fee for theft, loss or damage of bike

PLN 5000

4.3.

Application of improper protections, including leaving the rented Bike without protection

PLN 200

4.4.

Riding a bike by more than one person

PLN 100

4.5

Bike Return outside the Area of functioning of the Metrorower System at a distance above 10 km from the nearest Station

PLN 5000

4.6

Bike Return in the Non-authorized Area (including in hardly-accessible places)

PLN 450

4.7.

Removal of applied protections

PLN 500

4.8.

Non-authorized ride

PLN 100

4.9.

Transporting the Bike via other means of transport (train, bus, car etc.)

PLN 50

* Additional fees sum up.

5.

Other

5.1.

Initial fee

PLN 10

Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
für Fahrradverleihsystem: Rower Metropolitalny auch Metrorower genannt

gültig ab: 25. Februar 2024

I. Allgemeine Bestimmungen

 1. Die vorliegenden Geschäfts- und Nutzungsbedingungen legen die Nutzungsvorschriften und Bedingungen für das in der Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [kurz GZM, dt. Metropole Oberschlesien-Kohlenbecken] betriebene Fahrradverleihsystem (nachfolgend: „Metrorower“ genannt) fest.
 2. Die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen von Metrorower samt der Datenschutzerklärung stehen auf der Webseite www.metrorower.transportgzm.pl in einer Weise zur Verfügung, die es ermöglicht, sich mit ihrem Inhalt vertraut zu machen, diesen zu übernehmen, zu kopieren und aufzubewahren. Diese Unterlagen sind bei Nextbike GZM z o.o., mit Sitz in Warszawa, erhältlich.
 3. Kontakt:
  Nextbike GZM sp. z o.o. 
  ul. Przasnyska 6b,
  01-756 Warszawa
  E-Mail: ck@metrorower.transportgzm.pl 
  Tel.: 800 16 30 30 (Anrufkosten je nach Anbieter-Tarif).
 4. Nextbike-Systeme sind kompatibel, d.h. Registrierung in einem der Systeme ermöglicht die Nutzung der Mietfahrräder in anderen Städten, es sei denn, dass die Nutzungsvorschriften des gegebenen Systems etwas anderes bestimmen. Die aktuelle Liste der Städte, in denen die Nextbike-Systeme betrieben werden, finden Sie hier: https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definitionen

 1. Mobile Metrorower-App - eine mobile Anwendung, die es dem Kunden ermöglicht, das Metrorower-System zu nutzen und die in der AppGallery, Google Play und im App Store verfügbar ist.
 2. Kontosperre – eine vorbeugende Maßnahme, die die Verweigerung der Metrorower-Systemnutzung zum Gegenstand hat und der Anbieter bei der Verletzung der Nutzungsbestimmungen, insbesondere, bei Sachschäden zu seinem Nachteil, ergreifen kann.
 3. O-Lock-Schloss - ein Gerät zur Fahrradsicherung in Form einer mit dem Fahrradrahmen integrierten "O"-Schnalle. Wird das O-Lock-Schloss nicht verriegelt, so ist die ordnungsgemäße Rückgabe des gemieteten Fahrrades nicht möglich. Das Fahrrad soll auch mit dem O-Lock-Schloss verriegelt werden, wenn ein Fahrpause eingelegt wird. Das O-Lock-Schloss ist am Hinterrad montiert und bleibt geöffnet während der Mietzeit. Das Schloss gehört zur Ausstattung jedes Mietfahrrades.
 4. Metrorower-Kundendienst (KD) – ein vom Betreiber geführter Kundendienst für die Kontaktaufnahme erreichbar rund um die Uhr per:
  5.1 Telefon: 800 16 30 30,
  5.2 E-Mail: ck@metrorower.transportgzm.pl
  5.3 Mobile Metrorower-App.
  24/7-Kundendienst während des gesamten Betriebs des Metrorower-Systems rund um die Uhr zur Verfügung steht, einschließlich einer Mindestzeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr für direkten Kundenkontakt. 
 5. Mietdauer - Dauer der Fahrradausleihe, die mit der Ausleihe eines Fahrrades (Entsperren) beginnt und mit der Fahrradrückgabe endet. Die Fahrpause zählt zur Mietzeit.
 6. GPS - ein an jedem Fahrrad montiertes Gerät für Tracking der Fahrradroute und Ortung des Fahrrades.
 7. Kunden-ID-Nummer – persönliche ID-Nummer, die jedem Kunden zugeordnet wird und der bei der Anmeldung angegebenen Mobiltelefonnummer entspricht, und eine 6-stellige PIN. Nähere Informationen zur Registrierung und Kundenidentifikation sind im Kapitel VI. Registrierung angeführt. Registrierung
 8. Kunde vom Metrorower-System / Kunde – eine natürliche Person, die das Metrorower-System nutzt, im Metrorower-System angemeldet ist, die Nutzungsbedingungen akzeptiert und die Startgebühr gezahlt hat.
 9. Kundenkonto – ein persönliches Kundenkonto, das bei der Anmeldung erstellt wurde und für die Nutzung des Metrorower-Systems und die Entgelterhebung gemäß Anhang 1 dieser Nutzungs- und Geschäftsbedingungen bestimmt ist
 10. Vorauszahlungsbetrag – Betrag für künftige Ausleihe eingezahlt auf das Kundenkonto. 
 11. Mindestguthaben – Guthaben auf dem Kundenkonto, dessen Höhe nicht weniger als 10 PLN betragen kann, ausgenommen in Fällen, in denen ein Zahlungsauftrag per Zahlungskarte aktiviert wurde; in diesem Fall darf das Mindestkontoguthaben nicht unter 0 PLN liegen. 
 12. Unbefugte Fahrt – Benutzung eines Fahrrads im Metrorower-System ohne vorherige, im Kundenkonto registrierte Ausleihe dieses Fahrrads.
 13. Betriebsgebiet des Metrorower-Systems - Gebiet der Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [kurz GZM, dt. Metropole Oberschlesien-Kohlenbecken] Eine vollständige und aktuelle Liste der Ortschaften finden Sie unter https://metrorower.transportgzm.pl/obszar-funkcjonowania-metrorower
 14. Unerlaubte Zone - Ortschaften/Gebiete außerhalb der Fahrrad-Rückgabebereich, wo die Fahrradrückgabe verboten ist. Die aktuelle, vom Betreiber des Metrorower-Systems festgelegte unerlaubte Zone ist auf der Website des Metrorower-Systems und in der mobilen Metrorower-App verfügbar.
 15. Fahrrad-Rückgabebereich - ein Bereich des Metrorower-Systems, in dem der Kunde Fahrräder mieten und zurückgeben darf. Informationen über die Lage des aktuellen Rückgabebereichs sind in der Metrorower Mobile App und auf der Website zu finden. 
 16. Betreiber – Firma Nextbike GZM sp. z o.o., welche die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb vom Metrorower-System leistet, mit Sitz: ul. Przasnyska 6b, 01- 756 Warszawa, eingetragen im Handelsregister der Unternehmer des Nationalen Gerichtsregisters, geführt durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa, XIV. Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 0000906627, REGON-Nummer (statistische Nummer) 389220243, NIP-Nummer (Steuernummer) 1133035601.
 17. Leitgebühr – Einschreibegebühr beim Metrorower-System in Höhe von 10 PLN brutto (in Worten: zehn Złoty), die durch den Kunden bei der Registrierung im Metrorower-System zu zahlen ist und die erste Vorauszahlungsbetrag ist. 
 18. Tarifplan/Abo - eine der verfügbaren Tarife innerhalb des Metrorower-Systems, die in der Preisliste, die Anhang 1 dieser Geschäftsbedingungen bildet, auf der Metrorower-System-Website www.metrorower.transportgzm.pl und in der Mobilen Metrorower-App aufgeführt sind. 
 19. Datenschutzerklärung - ein separates Dokument des Betreibers, das die Bedingungen für die Datenverarbeitung durch den Betreiber und Auftraggeber festlegt. Die Datenschutzerklärung steht unter https://metrorower.transportgzm.pl/de/privacy-policy zur Verfügung.
 20. Prüfungsverfahren – ein Bündel zusammenhängender Maßnahmen, die zur Feststellung der Umstände und jeglicher im Zusammenhang mit der Fahrradnutzung entstandenen Vorfälle, insbesondere Verletzung der Nutzungsvorschriften, Unfälle und Kollisionen oder Schäden am Eigentum des Betreibers, durch den Betreiber eingeleitet werden.
 21. Fahrpause - eine Funktion, mit der Sie Ihr Fahrrad abstellen können, ohne es zurückzugeben. Die Fahrpause ist per Mobile App verfügbar. 
 22. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen – vorliegende Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für das Metrorower-System, insbesondere der Umfang der Rechte und Pflichten und die Verantwortlichkeiten der Personen, die den Fahrradverleih im Metrorower-System nutzen.
 23. Fahrradreservierung - eine Option für Online-Reservierung eines Fahrrades. Nähere Informationen zur Reservierung sind im Kapitel VII. dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen angeführt. 
 24. Standardfahrrad/Fahrrad – standardmäßiger und im Metrorower-System zur Verfügung gestellter Fahrradtyp. Das Fahrrad ist mit 26-Zoll-Rädern, einem Korb mit einer Tragfähigkeit von 10 kg und einem GPS-Sender ausgestattet.
 25. Metrorower-Station - der Ort, an dem das Fahrrad ausgeliehen oder zurückgegeben wird, gekennzeichnet mit dem Metrorower-Symbol, sowie das Gebiet um die ausgewiesene Metrorower-Station in einem Radius von 50 m. Informationen über den aktuellen Standort der Metrorower-Station finden Sie auf der Website und in der Mobilen App.
 26. Website - die vom Betreiber eingerichtete Website www.metrorower.transportgzm.pl, wo alle Informationen und Anweisungen zur Nutzung des Metrorower-Systems zu finden sind.
 27. Metrorower-System - Fahrradverleihsystem im Rahmen des Metropolitan Fahrrads, das vom Betreiber auf der Grundlage des Vertrags mit dem Kunden in Betrieb genommen wird und insbesondere die Fahrräder, die technische Infrastruktur (Stationen), die Software und die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen umfasst.
 28. Gebührenliste - Preisliste für das Metrorower-Fahrrad, die Tarifpläne und die zusätzlichen Gebühren, die die Anlage Nr. 1 zu diesen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen bildet und einen integralen Bestandteil des Vertrags darstellt. Die aktuelle Gebührenliste ist auf der Website www.metrorower.transportgzm.pl und in der Mobilen Metrorower-App verfügbar.
 29. Transport GZM - eine Marke, die alle Formen der Mobilität und Gegenstände zur Erleichterung ihrer Nutzung zusammenfasst und von der GZM eingeführt wurde.
 30. Vertrag – Vertrag zwischen dem Kunden und dem Verantwortlichen, in dem die gegenseitigen in den Geschäfts- und Nutzungsbedingungen bestimmten Rechte und Pflichten festgelegt sind. Es wird erklärt, dass der Vertrag mit dem die Vorschriften dieser Nutzungs- und Geschäftsbedingungen umfassenden Inhalt automatisch bei der Registrierung als Benutzer im Metrorower-System und unter der Bedingung der Zustimmung zu Nutzungs- und Geschäftsbedingungen und Angabe personenbezogener Daten bei der Registrierung durch den Benutzer und des Begleichens einer Leitgebühr während der Registrierung als Kunde im Metrorower-System abgeschlossen wird. Der Auftraggeber und der Betreiber sind gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche im Rahmen der gemeinsamen Datenverarbeitung, d.h. der Einrichtung und des Betriebs des Metrorower-Systems.
 31. Fahrradausleihe/Ausleihe - die Anmietung eines Fahrrads durch den Kunden an einer beliebigen Station des Metrorower-Systems oder im Rückgabebereich durch Angabe der Kunden-ID. Der Fahrradverleih endet mit der Rückgabe des Fahrrads. Der Ausleihvorgang und die Regeln für das Radfahren sind in Kapitel VIII dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen festgelegt. 
 32. Auftraggeber - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia [kurz GZM, dt. Metropole Oberschlesien-Kohlenbecken] mit Sitz ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP [USt-IdNr.]: 634-290-18-73, REGON 367882926. 
 33. Fahrradrückgabe - Rückgabe des Fahrrads an einer Metrorower-Station oder an einem anderem Abstellort im Rückgabebereich durch die Verriegelung eines O-Lock-Schlosses. Wird das Fahrrad an einem anderen Ort als der Metrorower-Station zurückgegeben, wird ein Zuschlag gemäß Gebührenliste Nr. 1.3 und 3.3. Das Rückgabeverfahren wird im Kapitel XII der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen festgelegt. Die Fahrpause ist nicht gleichbedeutend mit der Rückgabe des Fahrrads.

III. Allgemeine Nutzungsbedingungen für Metrorower-System

 1. Der Kunde darf das Metrorower-System nutzen, wenn er/sie:
  1.1. mindestens 13 Jahre alt ist,
  1.2. Körpergröße zwischen 150 und 195 cm hat und Körpergewicht unter 120 kg liegt,
  1.3. bei der Registrierung erforderlichen persönlichen Daten angegeben hat (gemäß Kapitel VI Nr. 3),
  1.4. die in dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen enthaltenen Nutzungsvorschriften akzeptiert hat,
  1.5. eine Startgebühr gezahlt hat,
  1.6. auf den Aktivierungslink geklickt hat,
  1.7. Mindestguthaben auf dem Kundenkonto zum Zeitpunkt jeder Anmietung hat.
  1.8. Bei Minderjährigen muss eine unterschriebene Erklärung des Erziehungsberechtigten übermittelt werden (gemäß Kapitel III, Nr. 4).
 2. Der Kunde, der eine Dauerkarte im Transport GZM erworben hat und vor der ersten Fahrt seine Bereitschaft zur Nutzung des Metrorower-Systems erklärt hat, ist berechtigt, zum Preis der erworbenen Dauerkarte das Metrorower-System zu nutzen (60 Minuten pro Tag).
 3. Der Kunde verpflichtet sich, die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen einzuhalten, insbesondere die vereinbarte Startgebühr zu zahlen, den Mindestkontostand zu halten und das Fahrrad gemäß diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen.
 4. Kinder und Jugendliche im Alter ab 13 Jahren und unter 18 Jahren (im Folgenden „Minderjährige“ genannt) sind verpflichtet, vor dem Vertragsabschluss dem Betreiber die schriftliche Zustimmung zumindest eines Elternteils oder der Erziehungsberechtigten für den Abschluss des Vertrags zu übermitteln, sowie auch eine Erklärung, dass sie die Verantwortung für eventuelle Schäden übernehmen, die insbesondere im Zusammenhang mit der Nichterfüllung oder mangelhaften Erfüllung des Vertrags entstehen, und die laufenden Verpflichtungen gemäß Preisliste decken. In der Erklärung verpflichten sich die Eltern oder die Erziehungsberechtigten, das Konto eines Minderjährigen im Metrorower-System aufzuladen, sodass es zum Zeitpunkt der Ausleihe aktiv bleibt (VIII. Nr. 1) Der Erziehungsberechtigte ist verpflichtet, die Zustimmung handschriftlich zu unterschreiben, um die Schriftform des Rechtsgeschäftes einzuhalten. Eine gescannte Kopie der Zustimmung ist per E-Mail an die Adresse: ck@metrorower.transportgzm.pl zu senden 
  Die Zustimmungsvorlage finden Sie auf www.metrorower.transportgzm.pl.
 5. Der Kunde darf bis zu vier Fahrräder gleichzeitig ausleihen.
 6. Es ist verboten, dass mehr als 1 Person auf einem Fahrrad mitfährt, insbesondere wenn der Kunde zusätzliche Personen mitnimmt.
 7. Um das Fahrrad abzusperren, hat der Kunde ausschließlich die vorhandenen Sicherungsvorrichtungen vom Metrorower zu verwenden. Nutzung anderweitiger Vorrichtungen ist untersagt. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die vom Kunden regelwidrig angewendeten Sicherungsvorrichtungen zu entfernen. Alle Kosten für die Wiederherstellung des vorherigen Ausleihzustands gehen zu Lasten des Kunden.
 8. Es ist untersagt, die Fahrräder mit privaten Fahrzeugen, anderen privaten Verkehrsträgern und öffentlichen Verkehrsmitteln zu befördern.
 9. Die Metrorower-Fahrräder dürfen nur zu nicht-kommerziellen Zwecken benutzt werden.
 10.  Die Fahrradnutzung im Metrorower-System ist nach Alkoholgenuss oder anderen Rauschmitteln, nach der Annahme der Psychopharmaka oder Ersatzmitteln im Sinne der Vorschriften über die Drogensuchtbekämpfung, der starken Antiallergika, anderen Arzneimitteln, die das Autofahren verbieten oder vom Autofahren abhalten, streng verboten.
 11. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, sich gegenseitig über jegliche Änderungen der bei der Registrierung im Metrorower-System gespeicherten Adressen oder anderen Identifikationsdaten zu informieren. Änderungen sind wie in Kapitel XIV, Nr. 3.1.- 3.3 und 3.5 zu melden.

IV. Haftung/Verpflichtung

 1. Der Betreiber erbringt Dienstleistungen im Bereich der Bedienung des Metrorower-Systems und trägt die Verantwortung für seinen reibungslosen Betrieb. Der Betreiber ist für die korrekte Abrechnung aller Gebühren, deren Einziehung und eventuelle Rückerstattung an den Kunden verantwortlich. Er hat die von den Kunden für die Nutzung des Metrorower-Systems gezahlten Geldmittel aufzubewahren und zu schützen und den Status der Abrechnung des Kunden zu überprüfen.
 2. Bevor dem Kunden eine zusätzliche Gebühr auferlegt wird, mit Ausnahme der Gebühr für die Rückgabe des Fahrrads außerhalb der Station im Rückgabebereich, der Gebühr für die Rückgabe des Fahrrads in nicht zugelassenen Bereichen und der Gebühr für die Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Betriebsbereichs des Metrorower-Systems in einer Entfernung von mehr als 10 km von der nächstgelegenen Station, verpflichtet sich der Betreiber, in jedem Fall ein Prüfverfahren einzuleiten.
 3. Der Betreiber haftet für Schäden aus der Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrages, es sei denn, dass die Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrages eine Folge von Umständen ist, für die der Betreiber nicht verantwortlich ist.
 4. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die personenbezogenen Daten des Kunden bereitzustellen, wenn sich aus geltendem Recht eine Verpflichtung zu solcher Bereitstellung gegenüber berechtigten Personen ergibt.
 5. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Verletzungen der Nutzungsbedingungen hat der Betreiber das Recht, das Kundenkonto zu sperren und eine Gebühr gem. Anhang Gebührenliste Nr. 4 zu berechnen. Die Bedingungen für die Kontosperrung sind dem Kapitel XVIII dieser Nutzungs- und Geschäftsbedingungen zu entnehmen.
 6. Im Falle einer unbefugten Fahrt behält sich der Betreiber das Recht, die Zuschläge gemäß Gebührenliste Nr. 4.8 in Rechnung zu stellen.
 7. Der Kunde ist für das Fahrrad ab dem Zeitpunkt der Ausleihe bis zur vorschriftsmäßigen Fahrradrückgabe verantwortlich. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden und Diebstahl von einem Mietfahrrad zu verhindern.
 8.  Stellt der Kunde das Fahrrad aus seinem Verschulden nicht regelrecht ab, hat er die Kosten für seine weitere Ausleihe zu vertreten und ist für den möglichen Diebstahl und Beschädigungen verantwortlich. Bei Schwierigkeiten mit der Fahrradrückgabe ist der Kunde verpflichtet, mit dem Kundendienst unverzüglich in Kontakt zu treten.
 9. Der Kunde verpflichtet sich, das Fahrrad fahrbereit und in demselben Zustand wie zum Zeitpunkt der Ausleihe zurückzugeben. Abnutzung durch normalen Gebrauch ist akzeptabel. Der Kunde haftet für die Folgen der Vorfälle, die sich aus der Verletzung der geltenden Rechtsvorschriften durch den Kunden während der Verwendung des Metrorower-Systems ergeben.
 10.  Im Falle nachgewiesener Schäden, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch der Ausrüstung des Metrorower-Systems folgen, verpflichtet sich der Kunde, die Kosten für den Austausch der beschädigten Ausrüstungsteile und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen und für die Wiederherstellung der Ausrüstung zu deren ursprünglichen Zustand vor der Ausleihe zu decken. Für die Ausführung notwendiger Reparaturen stellt der Betreiber dem Kunden eine MwSt.-Rechnung aus.
 11.  Sollte das Fahrrad während der Ausleihe entwendet werden, ist der Kunde verpflichtet, den KD unverzüglich darüber zu unterrichten. Der Betreiber ist verpflichtet, sofort nach Erhalt einer solchen Mitteilung alle Anstrengungen zu unternehmen (insbesondere hat der Betreiber die Möglichkeit, die Position des Fahrrads aus dem GPS auszulesen), um das Fahrrad ausfindig zu machen.
 12. Bei jeder vorsätzlichen Sachbeschädigung des Betreibereigentums wird der Kunde zur Deckung der Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten herangezogen und kann ein Gerichtsverfahren als Folge eingeleitet werden. Der Betreiber ist berechtigt, die Abdeckung aller angemessenen einschließlich Anwaltskosten, durch den Täter geltend zu machen.
 13.  Der Kunde trägt volle und ganze Verantwortung und verpflichtet sich, sämtliche Geldstrafen und Gebühren u. ä., die dem Kunden während der Fahrradnutzung im Metrorower-System durch Eigenverschulden auferlegt werden, zu zahlen. Der Kunde trägt aber keine Verantwortung für Geldstrafen, Gebühren, die ihm aus dem Verschulden des Betreibers auferlegt wurden.
 14. Der Kunde ist für alle Schäden und Beschädigungen verantwortlich, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Nutzungs- und Geschäftsbedingungen ergäben.

V. Zahlungsvorschriften

 1. Die Zahlung für die Dienstleistungen im Rahmen des Metrorower-Systems erfolgt per:
  1.1 Aufladen des Kundenkontos per Banküberweisung oder einmalige Kartenzahlung, insbesondere über die Webseite: www.metrorower.transportgzm.pl, aus der die Zahlungsmittel nach Liste der Gebühren und Zuschläge abgebucht und anschließend auf die Rechnung des Betreibers übertragen werden,
  1.2 Erteilung eines Zahlungsauftrags, bei dem eine Gebühr von mind. PLN 10 erhoben wird und für die künftige Fahrradsausleihe verwendet wird. Dies ist gleichbedeutend mit der Verknüpfung der Zahlungskarte mit dem Kundenkonto. Dies kann durch Eingabe der Zahlungskartennummer über die Mobile Metrorower-App und auf der Metrorower-Website erfolgen.
 2. Inhaber von Dauerkarten im Transport GZM sind berechtigt, das Metrorower-System ohne zusätzliche Gebühren für das Ausleihen eines Fahrrads im Metrorower-System (aufgeführt in der Gebührenliste, Punkt 1.1) für bis zu 60 Minuten pro Tag zu nutzen.
 3. Informationen zu Zahlungskarten werden von einem externen Dienstleister verarbeitet und werden weder durch den Betreiber gespeichert, noch sind für ihn zugänglich.
 4. Auf Kundenwunsch liefert der Auftraggeber dem Kunden eine MwSt.-Rechnung für die angerechneten Fahrtkosten. Dazu sendet der Kunde an den Auftraggeber rower@metropoliagzm.pl eine E-Mail mit allen für die Rechnungsausstellung notwendigen Angaben, Datum und Mietdauer sowie Nummer des Fahrrads.
 5. Auf Kundenwunsch liefert der Betreiber dem Kunden eine MwSt.-Rechnung für die angerechneten Zuschläge. Dazu sendet der Kunde dem Betreiber eine E-Mail mit allen für die Rechnungsausstellung notwendigen Angaben.
 6. Rechnungen für die Nutzung des Metrorower-Systems werden zu den steuerrechtlich vorgeschriebenen Terminen und in der steuerrechtlich vorgeschriebenen Weise erstellt.
 7. Der Auftraggeber und der Betreiber senden eine Rechnung in elektronischer Form an die vom Kunden verwendete E-Mail-Adresse oder auf eine andere vom Kunden angegebene Weise. In Ausnahmefällen können der Auftraggeber und der Betreiber die Rechnung an eine andere vom Kunden genannte E-Mail-Adresse senden.

VI. Registrierung

 1.  Zu den notwendigen Voraussetzungen zur Nutzung des Metrorower-Systems gehören die vorherige Anmeldung des Kunden, die Akzeptanz der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen, die Angabe der erforderlichen personenbezogenen Daten bei der Registrierung sowie das Mindestguthaben auf dem Konto.
 2. Die Registrierung erfolgt via:
  1.1. Webseite www.metrorower.transportgzm.pl, 
  1.2. Mobile Metrorower-App.
 3. Bei der Registrierung über die Webseite www.metrorower.transportgzm.pl oder per Mobile App sind folgende personenbezogene Daten zu übermitteln: 
  3.1. Vor- und Nachname,
  3.2. Wohnanschrift, d.h. Stadt, Straße, Haus/Wohnungsnummer, Postleitzahl, Land,
  3.3. E-Mail-Adresse,
  3.4. Mobiltelefonnummer,
  Der Kunde muss angeben, dass er/sie die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen des Metrorower-Systems gelesen und akzeptiert hat und sich mit der Datenschutzerklärung vertraut gemacht hat.
 4. Dann wird ein PIN-Code generiert und per SMS an die angegebene Telefonnummer gesendet. Die PIN zusammen mit der Telefonnummer dient zum Einloggen in das Kundenkonto.
 5. Um die Registrierung abzuschließen, wird eine Nachricht mit einem Verifizierungslink an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, über den die in Kapitel VI, Nr. 2.2 genannten Angaben bestätigt werden. Sobald die E-Mail-Adresse autorisiert ist, wird das Kundenkonto verifiziert. Der Verifizierungslink ist für 24 Stunden nach Erhalt der E-Mail aktiv. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist eine erneute Verifizierung der Daten nur nach Erhalt eines neuen Verifizierungslinks vom Kundendienst möglich.
 6.  Kundenkonten mit falschen, insbesondere offensichtlich fiktiven persönlichen Daten und einem Guthaben von 0 PLN können automatisch aus der Datenbank des Metrorower-Systems gelöscht werden.
 7. Kundenkonten, für die die erste Zahlung nicht erfolgt ist, können innerhalb von 30 Tagen aus der Datenbank des Metrorower-Systems gelöscht werden.
 8. Ein Kunde, der eine Dauerkarte bei Transport GZM besitzt, sollte sich zuerst im Metrorower System registrieren. Um die Möglichkeit zu aktivieren, das Metrorower-Fahrrad für 60 Minuten pro Tag anhand der Dauerkarte zu nutzen, muss die Kunden-ID des GZM-Verkehrssystems in der Mobilen Metrorower App oder über die Website hinzugefügt werden.

VII. Reservierung

 1. Die Fahrradreservierung ist dann gestattet, wenn der Kunde einen aktiven Kontostatus im Metrorower-System hat, d.h.
  1.1 die Bedingungen für die Registrierung gemäß Kapitel VI, Nr. 3,
  1.2 Mindestkontostand hat,
 2. Der Kunde darf bis zu 4 Fahrräder gleichzeitig reservieren.
 3. Die Reservierung erfolgt per Mobile App.
 4. Die Reservierung ist freiwillig. Die Reservierung eines Fahrrads dauert maximal 15 Minuten. Nach dieser Zeit wird die Reservierung automatisch storniert und das Fahrrad wird für andere Kunden wieder verfügbar. Der Kunde kann die Reservierung während ihrer Dauer in der Mobilen Metrorower App selbst stornieren.
 5. Die Reservierung ist für alle Kunden zahlbar, einschließlich Kunden, die Dauerkarten des GZM-Verkehrssystems nutzen. Die Gebühr für die Reservierung eines Fahrrads ist in der Gebührenliste in Absatz 1.2 und 3.2 aufgeführt. Diese Gebühr wird unter der Bedingung, dass die Fahrt durchgeführt wird, auf die Fahrt angerechnet. Die Stornierung der Reservierung hat keine Stornierung der Gebühr zur Folge.

VIII. Ausleihvorgang und Regeln für das Radfahren

 1. Die Ausleihe des Fahrrads ist möglich, wenn der Kunde über ein aktives Konto im Metrorower-System verfügt. Aktiver Kontostatus bedeutet, dass der Kunde:
  1.1 die Voraussetzungen für die Registrierung unter Kapitel VI Nr. 3 erfüllt, 
  1.2 ein Mindestguthaben auf dem Kundenkonto hat.
 2. Es ist möglich, Fahrräder im Metrorower-System über die Mobile Metrorower-App auszuleihen.
 3. Die Fahrräder können an beliebiger Metrorower-Station oder im Rückgabebereich gemietet werden. Der Fahrradverleih beginnt in dem Moment, in dem diese Tatsache auf dem Kundenkonto im Metrorower-System über die Mobile Metrorower-App vermerkt wird. Die Freigabe des O-Schlosses wird durch ein akustisches Signal bestätigt.
 4. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich vor der Fahrt zu vergewissern, dass das Fahrrad fahrtüchtig ist, und insbesondere die Reifen vom Fahrrad aufgepumpt, die Bremsen leistungsfähig und die Beleuchtung funktionsfähig sind und das akustische Signal funktioniert.
 5. Wird während der Mietzeit irgendein Defekt am Fahrrad festgestellt, ist der Kunde verpflichtet, das Problem unverzüglich dem KD oder via Mobile Metrorower-App zu melden und das Fahrrad möglicherweise an nächst gelegener Station abzustellen.
 6. Das Fahren mit einem Fahrrad, das zum Zeitpunkt der Ausleihe nicht fahrtüchtig ist, kann dazu führen, dass der Kunde für Schäden haftet, die durch die Nutzung des Fahrrads entstehen.
 7. Während des Mietzeitraums muss der Kunde ein Mobiltelefon für die eventuelle Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst per Anruf bzw. Mobile Metrorower-App haben. Ein funktionierendes Mobiltelefon ist für die Rückgabe des Fahrrads nicht erforderlich (gemäß Kapitel XII).
 8. Der vorne am Fahrrad angebrachte Gepäckträger ist ausschließlich für leichte Gegenstände geeignet. Es ist verboten, Menschen und Tiere im Fahrradkorb mitzubefördern. Sollte das Gewicht des Transportgutes auf dem Gepäckträger mehr als 5 kg betragen, ist besondere Vorsicht geboten.  Die darauf mitgeführten Gegenstände sollten nicht über den Rand hinausragen und auch keine scharfen Kanten aufweisen. Für Schäden und Folgekosten bei Unfällen nach unsachgemäßer Nutzung des Gepäckträgers haftet der Kunde. Für Beschädigung und Verlust der auf dem Gepäckträger unsachgemäß mitgeführten und zurückgelassenen Waren bzw. Gegenstände kann der Betreiber keine Haftung übernehmen. Insbesondere haftet der Betreiber nicht für die Beförderung von elektronischen Geräten, die Eigentum des Kunden sind.
 9. Während der Mietzeit kann der Kunde den Betriebsbereich des Metrorower-Systems verlassen, er ist jedoch verpflichtet, mit dem Fahrrad vor Ablauf der Mietzeit zurückzukommen und es an einem in diesen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen angegebenen autorisierten Ort abzugeben, andernfalls wird dem Kunden eine zusätzliche Gebühr gemäß der Gebührenliste Ziff. 4.2, 4.5 und 4.6 berechnet.

IX. Mietdauer

 1. Die Fahrradmietzeit beginnt mit der Entsperrung des Fahrrads gemäß Punkt VIII Nr. 2 dieser Nutzungsvorschriften und endet mit der Fahrradrückgabe gemäß Punkt XII dieser Nutzungsvorschriften.
 2.  Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrrad vor der Überschreitung der maximalen Mietzeit, d.h. 12 Stunden zurückzugeben. Die Überschreitung der maximalen Mietzeit führt zur Erhebung einer Gebühr für die Überschreitung der 12-Stunden-Mietdauer gemäß der Gebührenliste Ziff. 4.1 Die Erhebung einer Gebühr für die Überschreitung der maximalen Mietzeit schließt die Verpflichtung zur Zahlung der Fahrradgebühr gemäß der Gebührenliste Ziff. 1.1 und 3.1. im Metrorower-System nicht aus.

X. Fahrpause

 1. Mit der Funktion Fahrpause bietet der Betreiber die Möglichkeit, das Fahrrad während der Ausleihdauer abzustellen. Die Verwendung der Fahrpause-Funktion ist nicht gleichbedeutend mit der Rückgabe des Fahrrads.
 2. Die Fahrpause-Funktion ist nur in der Mobilen App verfügbar. Nach der Auswahl der Fahrpause-Funktion ist das O-Lock-Schloss manuell zu schließen. Um die Fahrpause zu beenden, muss die Option zur Fortsetzung der Fahrt in der Mobilen Metrorower-App gewählt werden. Das O-Lock-Schloss wird automatisch geöffnet.
 3. Die Fahrpausedauer zählt zur Mietzeit oder wird von der täglichen Zeit des Tarifplans oder der täglichen Zeit der Nutzung des Metrorower-Systems durch Kunden des GZM-Verkehrssystems, die im Rahmen von gekauften Dauerkarten fahrtberechtigt sind, abgezogen.

XI. Reparaturen und Störungen

 1.  Bei jeder Störung, die die Weiterfahrt verhindert, ist der Kunde verpflichtet den Kundendienst sofort nach der Feststellung der Störung telefonisch oder über die Mobile Metrorower App zu verständigen. Es wird empfehlt, bei der Meldung über die Mobile App ein Foto des defekten Fahrradteils beizufügen. Das Fehlen eines beigefügten Fotos beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit der Meldung.
 2.  Ein Fahrrad mit einem geringfügigen Defekt, das aber noch fahrtüchtig ist, sollte bei Feststellung des Defekts telefonisch oder über die Mobile App an den Kundendienst gemeldet werden.
 3. Es ist verboten, Reparaturen, Modifikationen, Austausch von Teilen an einem entliehenen Fahrrad auf eigene Faust durchzuführen. Nur der Betreiber ist dazu berechtigt.
 4. Der Kunde ist verpflichtet, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Metrorower-KD während der ganzen Mietzeit zu haben.
 5. Im Falle, wenn das O-Schloss defekt ist und es keine Möglichkeit gibt, das gemietete Fahrrad zurückzugeben, ist nur eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst durch den Kunden, der direkt am Fahrrad steht, wirksam.

XII. Fahrradrückgabe

 1. Das Fahrrad wird durch Verriegelung eines O-Schlosses zurückgegeben.
 2. Die Rückgabe eines Metrorower-Fahrrads erfolgt folgendermaßen:
  2.1 normale Rückgabe - Fahrradrückgabe an einer Metrorower-Station, wobei das Fahrrad ursprünglich auch an einer Station ausgeliehen wurde,
  2.2 begünstigte Rückgabe - Fahrradrückgabe an einer Metrorower-Station, wobei das Fahrrad außerhalb der Metrorower-Station ausgeliehen wurde, (die Bonusbeträge sind in der Gebührentabelle unter 1.4 und 3.4. genannt) 
  2.3 kostenpflichtige Rückgabe - Fahrradrückgabe außerhalb der Metrorower-Station, aber innerhalb des Rückgabebereichs (die Höhe der Gebühr für die kostenpflichtige Rückgabe ist in der Gebührentabelle unter 1.3 und 3.3. genannt).
 3. Bei der Fahrradrückgabe an einer Metrorower-Station oder in einem bestimmten Rückgabebereich muss der Kunde das Fahrrad durch Verriegelung des O-Schlosses zurückgeben. Das Fahrrad sollte so abgestellt werden, dass es gestützt auf die eigenen Reifen und den Fahrradständer steht und somit einen sicheren Stand hat, ohne den Fahrrad-, Straßen- oder Fußgängerverkehr zu behindern. Die ordnungsgemäße Verriegelung des Fahrrads wird durch ein akustisches Signal und eine PUSH-Benachrichtigung bestätigt, wenn der Kunde diese Funktion in der Mobilen Metrorower App aktiviert hat. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, über die Mobile Metrorower App oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst sicherzustellen, dass das Fahrrad korrekt zurückgegeben wurde.
 4. Die Beendigung der Fahrradvermietung im Rückgabebereich, aber außerhalb der Station, wird mit einer Gebühr für das Abstellen des Fahrrads außerhalb der Station im Rückgabebereich (Gebührenliste Ziff. 1.3. und 3.3.) berechnet, außer wenn die Fahrradausleihe weniger als 3 Minuten gedauert hat und der Rückgabeort weniger als 50 m vom Ausleihpunkt entfernt ist.
 5. Ein Bonus für eine begünstigte Rückgabe (im Sinne von Kapitel XII, Nr. 1.2) wird berechnet, wenn ein anderer Kunde als derjenige, der dasselbe Fahrrad außerhalb einer Metrorower-Station abgestellt hat, das Fahrrad an einer Metrorower-Station abgibt. Die Bonusmittel werden aller erst, vor den durch den Kunden eingezahlten Mitteln, verwendet.
 6. Der Kunde trägt die Verantwortung für die regelrechte Rückgabe und Verriegelung des Fahrrads, wie unter Kapitel XII Nr. 2 beschrieben, vorbehaltlich Kapitel XI Nr. 5., ansonsten:
  6.1 werden Gebühren und Zuschläge für Fahrradausleihe gemäß Gebührenliste Ziff. 1.1. und 3.1 berechnet. und im Fall einer Mietzeit über 12 Stunden ein Zuschlag gemäß Gebührenliste Ziff. 4.1.angerechnet (mit Ausnahme der in Kapitel XI, Nr. 5 genannten Fällen - Meldung eines Defekts am O-Schloss),
  6.2 wird dem Kunde ein Zuschlag für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung eines Fahrrads gemäß Gebührenliste Ziff. 4.2 angerechnet, 
  6.3 wird ein Zuschlag für Abstellen eines Fahrrads an einem schwer zugänglichen Ort (unter „schwer zugängliche Orte“ sind geschlossene Parkhäuser an Einkaufszentren, geschlossene Wohnsiedlungen, private Grundstücke und andere schwer zugängliche Orte, z. B. dichtes Gebüsch, Kanäle, alle Garagen und geschlossenen Räume, Dächer usw. zu verstehen.) gemäß Gebührenliste Ziff. 4.6 angerechnet, 
  6.4 wird ein Zuschlag für die Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Betriebsbereichs des Metrorower-Systems in einer Entfernung von mehr als 10 km von der nächstgelegenen Station gemäß der Gebührenliste Ziff. 4.5 angerechnet, 
  6.5 wird ein Zuschlag für die Fahrradrückgabe in nicht zugelassenen Bereichen gemäß Gebührenliste Ziff. 4.6 berechnet, 
  6.6 wird ein Zuschlag für das Abstellen des Fahrrads, ohne es verriegelt zu haben, gemäß Gebührenliste Ziff. 4.3 angerechnet. 
  Alle unter den Punkten 6.1 - 6.6 angegebenen Gebühren und Zuschläge können summiert werden.
 7. Sollte es während der Mietzeit zu einem Unfall oder Zusammenstoß kommen, verpflichtet sich der Kunde, eine entsprechende Bescheinigung über die Unfallbeteiligung zu erstellen oder die Polizei zu verständigen. Ferner ist der Kunde im vorgenannten Fall verpflichtet, den Metrorower-KD bis zu 24 Stunden nach dem Vorfall zu informieren.

XIII. Gebühren im Metrorower-System

 1. Die Gebühren werden gemäß der Gebührenliste im Metrorower-System berechnet, die als Anhang 1 den Geschäfts- und Nutzungsbedingungen beigefügt ist und unter www.metrorower.transportgzm.pl und via Mobile App verfügbar ist.
 2. Die Fahrradmietgebühr wird für die Zeit vom Zeitpunkt der Anmietung des Fahrrads bis zur Rückgabe des Fahrrads berechnet.
 3. Die Gebühr für eine einmalige Ausleihe ist die Summe der Gebühren für die aufeinanderfolgenden Zeiträume der Fahrradnutzung gemäß der Gebührenliste Ziff. 1.1.
 4. Wird das Fahrrad außerhalb der Station, aber im Rückgabebereich abgestellt, erhebt der Betreiber zusätzlich automatisch ein Zuschlag für das Abstellen des Fahrrades außerhalb der Station im Rückgabebereich (sog. kostenpflichtige Rückgabe) gemäß Gebührenliste Ziff. 1.3.
 5.  Bei Tarifplänen beginnt der Abrechnungszeitraum mit der Verbuchung der Zahlung durch den Betreiber für den jeweiligen Abo-Plan gemäß der Gebührenliste Ziff. 2. Der Kunde darf zu dem betreffenden Zeitpunkt nur einen aktiven Tarifplan haben.
 6. Der Tarifplan berechtigt den Kunden zur Nutzung des Fahrrads für insgesamt maximal 60 Minuten pro Tag, unabhängig von der Anzahl der aufeinanderfolgenden Vermietungen des Fahrrads durch den Abo-Inhaber. Nicht genutzte Zeit aus dem Tarifplan wird nicht kumuliert und nicht auf den nächsten Tag übertragen.
 7. Sollte die im Tarifplan für einen bestimmten Tag vorgesehene Mietzeit aufgebraucht sein, wird jede weitere oder nachfolgende Ausleihe des Fahrrads am selben Tag gemäß der Gebührenliste Ziff. 3.1 berechnet.
 8. Wenn mehrere Fahrräder gleichzeitig auf dem Konto des Abo-Inhabers gemietet werden, wird nur die erste Fahrradausleihe im Rahmen dieses Tarifs angerechnet. Die übrigen Fahrräder werden gemäß der Gebührenliste Ziff. 1.1 abgerechnet. (Gebühr für eine einmalige Ausleihe).
 9. Der Tarifplan wird automatisch verlängert. Es ist möglich, die automatische Erneuerung des Tarifplans über die Mobile Metrorower App oder die Website zu kündigen.
 10. Ein Wechsel eines laufenden Tarifplans (dessen Gültigkeitsdauer bereits begonnen hat) in ein anderes im Rahmen des Plans verfügbares Abonnement ist nur möglich, wenn ein Monatsabonnement in ein Halbjahres- oder Jahresabonnement geändert wird und wenn dies spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des laufenden Abonnements erfolgt.
 11. In allen anderen Fällen kann ein laufendes Tarifplan erst nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer in ein anderes verfügbares Abonnement umgetauscht werden.
 12. Der Betreiber ist berechtigt, zusätzliche Gebühren gemäß der Gebührenliste Ziff. 4 zu erheben. Der Kunde wird vom Betreiber mindestens per E-Mail über jede Berechnung eines Zuschlags informiert. Der Kunde erhält zusätzlich eine PUSH-Benachrichtigung mit Informationen über die Zusatzgebühr, wenn er/sie diese Funktion in der Mobilen Metrorower App aktiviert hat. Insbesondere wenn der Kunde das Fahrrad in einem nicht zugelassenen Bereich zurückgibt, wird automatisch ein Zuschlag gemäß Gebührenliste Ziff. 4.6 erhoben.
 13. Die Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Betriebsbereichs des Metrorower-Systems in einer Entfernung von mehr als 10 km von der nächstgelegenen Station wird als Diebstahl, Verlust oder Zerstörung des Fahrrads behandelt. In diesen Fällen ist der Betreiber berechtigt, zusätzliche Gebühren gemäß der Gebührenliste Ziff. 4.2 und 4.5 zu erheben.
 14. Findet der Kunde das Fahrrad innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag, an dem der Kunde vom Betreiber benachrichtigt wurde, dass das Fahrrad abhanden gekommen ist, und gibt er es dem Betreiber zurück, reduziert sich auf Wunsch des Kunden der Zuschlag gemäß der Gebührenliste Ziff. 4.2, so dass der Kunde für jeden Tag ab dem Tag, der auf den Tag der Benachrichtigung über das Abhandenkommen des Fahrrads folgt, bis zum Tag des Auffindens und der Rückgabe des Fahrrads 1/30 dieses Zuschlages zu zahlen hat. In begründeten Fällen kann der Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung storniert werden.
 15. Sollte die Gebühr für die Ausleihe oder der Zuschlag die auf dem Konto des Kunden verfügbaren Mittel überschreiten, ist der Kunde verpflichtet, den Kontostand innerhalb von 7 Tagen bis zum Saldo von mindestens 0 PLN innerhalb von 7 Tagen aufzuladen. Wenn der Kontostand nicht, wie oben beschrieben, ausgeglichen wird, behält sich der Betreiber das Recht vor, die geeigneten rechtlichen Maßnahmen gegen den Kunden vorzunehmen, um die Zahlung für die Erfüllung des Vertrages zu erhalten. Der Betreiber hat das Recht, gesetzliche Zinsen auf überfällige Beträge ab dem im ersten Satz genannten Fälligkeitsdatum bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung in voller Höhe in Rechnung zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber die in diesem Absatz genannten Leistungen gemäß Artikel 393 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuchs zu erbringen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Metrorower-Betreiber über das Recht verfügt, fällige Beträge aus dem Vertrag an Dritte zu übertragen. Diese werden wiederum berechtigt, diese Forderungen gegenüber dem Kunden geltend zu machen. Der Metrorower-Betreiber behält sich das Recht vor, ein Inkassounternehmen mit der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber dem Kunden zu beauftragen.
 16. Der Kunde hat das Recht, in jedem Fall einer zusätzlichen Gebühr eine Beschwerde einzureichen, und der Betreiber ist verpflichtet, diese gemäß dem in Kapitel XIV beschriebenen Verfahren zu bearbeiten.
 17. Die Rückzahlung der für künftige Ausleihe gezahlten Beträge kann erst nach der Vertragsbeendigung erfolgen. Während der gesamten Vertragslaufzeit sind die Beträge für Entleihgebühren (Aufladebetrag) nicht erstattungsfähig. Der Kunde kann die Rückerstattung des Aufladebetrags während der Vertragslaufzeit im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beantragen. Nicht verwendete Zahlungsmittel, die der Kunde als Startgebühr oder Aufladebetrag auf das Kundenkonto geleistet hat, verbleiben bis zur Beendigung des Vertrags auf dem Kundenkonto und werden in den Fällen und nach dem Verfahren erstattet, die in den einschlägigen Bestimmungen von Kapitel XV, XVI oder XVII festgelegt sind. Die von den Kunden bezahlten, aber nicht ausgeschöpften Geldmittel werden auch nach der Beendigung der Verträge, die den Betreiber mit dem Auftraggeber verbinden, zurückerstattet. Die Voraussetzung für die Rückerstattung der Geldmittel ist die Angabe der Rückzahlungsart nach Erhalt der Mitteilung vom Betreiber über die Beendigung des Vertrags zwischen dem Betreiber und dem Auftraggeber. Sollten die Geldmittel durch den Betreiber nicht zurückerstattet werden so hat der Kunde darüber den Auftraggeber zu informieren.

XIV. Reklamationen

 1. Eine Reklamation ist jede Äußerung des Kunden über seine Unzufriedenheit mit einer Dienstleistung oder dem Verlauf eines Verfahrens im Zusammenhang mit der erbrachten Dienstleistung (einschließlich der in Kapitel XIII, Nr. 12-15)
 2. In Reklamationen sind mindestens folgende Daten zur Kundenidentifizierung anzugeben: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer. Im Falle fehlender Identifikationsdaten des Kunden behält sich der Betreiber das Recht vor, den Kunden zu kontaktieren, um die fehlenden Angaben zu ergänzen.
 3. Alle Reklamationen bezüglich der vertraglichen Dienstleistungen sind vorzubringen:
  3.1 per E-Mail an die unter I.3 angegebene E-Mail-Adresse, 
  3.2 per Kontaktformular auf der Webseite,
  3.3 per Mobile Metrorower-App,
  3.4 per Telefon über den Kundendienst
  3.5 per Einschreiben an die unter I.3 angegebene Anschrift,
 4. Falls die in der Reklamation angegebenen Daten oder sonstige Informationen zu ergänzen sind, ersucht der Betreiber vor der Prüfung der Reklamation, die angezeigte Ergänzung durch den die Beschwerde einlegenden Kunde nachzureichen. Falls die in der Reklamation angegebenen Daten oder sonstige Informationen zu ergänzen sind, ersucht der Betreiber vor der Prüfung der Reklamation, die angezeigte Ergänzung durch den die Beschwerde einlegenden Kunden nachzureichen. Sollten diese Daten nicht ergänzt werden, wird die Reklamation vom Betreiber nicht bearbeitet.
 5. Reklamation ist innerhalb von 7 Tagen ab dem Vorfall einzureichen.
 6. Das Vorbringen einer Reklamation befreit den Kunden nicht von der Pflicht, den Verpflichtungen dem Betreiber gegenüber fristgerecht nachzukommen.
 7. Der Betreiber prüft die Beschwerde innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingangsdatum. Falls die Reklamation einer Ergänzung bedarf, beginnt die Frist für die Reklamationsprüfung mit dem Tag der Vorlage aller notwendigen Unterlagen oder weiteren Erklärungen/Informationen.
 8. Die Reklamationsentscheidung wird dem Kunden je nach seiner Wahl per E-Mail oder Post zugeschickt. Der Betreiber kann diese Entscheidung an eine andere vom Kunden gewünschte Adresse/E-Mail-Adresse senden.
 9. Der Kunde hat das Recht, gegen die Entscheidung des Betreibers eine Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde wird innerhalb von 14 Tagen nach Eingang beim KDZ bearbeitet. Die Beschwerde ist einzureichen:
  9.1 per E-Mail an die unter I.3 angegebene E-Mail-Adresse, 
  9.2 per Kontaktformular auf der Webseite,
  9.3 per Einschreiben an die unter I.3 angegebene Anschrift,

XV. Rücktritt vom Vertrag

 1. Der Kunde kann - nach den Rechtsbestimmungen - ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss von dem Vertrag zurücktreten. Die Frist gilt als eingehalten, wenn der Kunde vor deren Ablauf eine Erklärung über Rücktritt vom Vertrag dem Betreiber zukommen lässt
 2. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, indem er:
  2.1 indem er eine Erklärung des Rücktritts vom Vertrag an die unter I.3 angegebene E-Mail-Adresse zukommen lässt. Eine Mustererklärung ist unter www.metrorower.transportgzm.pl zu finden,
  2.2 indem er eine schriftliche Erklärung des Rücktritts vom Vertrag an die unter I.3 angegebene Anschrift zukommen lässt. Zu diesem Zweck kann der Kunde das Rücktrittsformular in Anspruch nehmen, das als Anhang 2 dem Gesetz über die Rechte der Verbraucher vom 30. Mai 2014 beigefügt ist (GBl. vom 2019, Pos. 134 in geänderter Fassung), dies ist aber nicht obligatorisch.
 3. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag gilt der Vertrag als ungültig. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag ist jede Vertragspartei verpflichtet, der anderen Partei alles, was sie im Rahmen des Vertrags erhalten hat, zurückzugeben. Die Rückgabe der Leistungen erfolgt spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Eingangs der Erklärung bei dem Betreiber. Die Rückerstattung der Zahlungsbeträge erfolgt mit den gleichen Zahlungsmethoden, wie die von den Kunden in der ursprünglichen Transaktion verwendet wurden, es sei denn, der Kunde erteilte in der Erklärung des Rücktritts vom Vertrag seine Zustimmung auf eine andere Lösung. Die vom Kunden gewünschte Lösung sollte in der eingereichten Erklärung angegeben werden.
 4. Falls die Dienstleistung, auf Antrag des Kunden, vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, ist der Kunde verpflichtet, für die erbrachten Dienstleistungen bis zum Rücktritt vom Vertrag zu bezahlen. Im Falle eines Tarifplans wird die Höhe der Zahlung im Verhältnis zum Umfang der erbrachten Leistung berechnet. Die Rückgabe der auf dem Konto übrig gebliebenen Mittel erfolgt spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Bearbeitung der Erklärung durch den Betreiber.

XVI. Kündigung des Vertrags durch den Kunden

 1. Die Kündigung des Vertrags muss folgende Angaben enthalten: Vorname, Nachname, Telefonnummer (die bei der Registrierung hinterlegt wurde), Kontonummer (in dem in Kapitel XVI Nr. 6 genanntem Fall) und Namen des Bankkontoinhabers.
 2. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag zu kündigen. Die Kündigung des Vertrages kann durch den Kunden eingereicht werden:
  1.1 per E-Mail an die unter I.3 angegebene E-Mail-Adresse, 
  1.2 per Kontaktformular auf der Webseite,
  1.3 per Kontaktformular in der Mobilen-App,
  1.4 per Einschreiben an die unter I.3 angegebene Anschrift,
 3. Die Beendigung des Vertrags, die der Kündigung des Tarifplans gleichkommt, falls der Kunde zum Zeitpunkt der Kündigung Abo-Inhaber ist, erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Zustellung der Kündigung an den Betreiber. Die Vertragsauflösung hat die Löschung des Kundenkontos im Metrorower-System durch den Betreiber zur Folge.
 4. Vor der Einreichung der Kündigung ist der Kunde verpflichtet, alle fälligen Beträge und das Guthaben auf seinem Konto bis zum Saldo von 0 PLN zu begleichen. Die Vertragskündigung bei einem Minusbetrag auf dem Kundenkonto berührt nicht das Recht des Betreibers zur Geltendmachung von Ansprüchen auf unbeglichene Forderungen für die vom Betreiber erbrachten Dienstleistungen.
 5. Wenn das Guthaben auf dem Konto am Tag der Vertragsbeendigung mehr als 0 PLN beträgt, wird es auf die vom Kunden genannte Kontonummer zurückerstattet. Die Zahlungsrückerstattung erfolgt spätestens bis zu 14 Tagen nach Vertragskündigung. Sollten bei der Rückerstattung zusätzliche Kosten für den Betreiber entstehen, so wird der Rückerstattungsbetrag um die Überweisungskosten reduziert.
 6. Wenn der Kunde einen aktiven Tarifplan am Tag der Vertragsbeendigung hat, werden die restlichen Mittel auf die vom Kunden genannte Kontonummer zurückerstattet. Die Höhe des Erstattungsbetrags wird im Verhältnis zum Umfang der erbrachten Leistung berechnet. Die Zahlungsrückerstattung erfolgt spätestens bis zu 14 Tagen nach Vertragskündigung. Sollten bei der Rückerstattung zusätzliche Kosten für den Betreiber entstehen, so wird der Rückerstattungsbetrag um die Überweisungskosten reduziert.

XVII. Vertragskündigung durch den Betreiber

 1. Der Betreiber kann den Vertrag mit einer Frist von sieben (7) Tagen kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, wie z.B. die Auflösung des Metrorower-Systems oder die Funktionsunfähigkeit bzw. Änderung des Funktionsumfangs des Metrorower-Systems.
 2. Die Kündigung des Vertrags für die Erbringung der Dienstleistungen auf elektronischem Wege durch den Betreiber erfolgt durch die Zusendung einer Mitteilung über die Kündigung des Vertrags an die im Kundenkonto angegebene E-Mail-Adresse des Nutzers oder durch die Übermittlung einer Mitteilung an den Nutzer auf eine andere gesetzlich vorgesehene Weise.
 3. Im Falle der Auflösung des Kundenkontos wird das Guthaben, wenn es am Tag der Vertragsbeendigung mehr als 0 PLN beträgt, auf das vom Kunden genannte Bankkonto Kontonummer zurückerstattet. Die Zahlungsrückerstattung erfolgt spätestens bis zu 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Methode der Rückerstattung.
 4. Im Falle einer Kündigung des Kundenkontos, sofern der Kunde über einen aktiven Tarifplan verfügt, wird das Guthaben für den Tarifplan bis zum Ablauf der Kündigungsfrist auf die vom Kunden angegebene Kontonummer in einem der Leistung entsprechenden Umfang zurückerstattet. Die Zahlungsrückerstattung erfolgt spätestens bis zu 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Kontonummer für die Rückerstattung.

XVIII. Kontosperre

 1. Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Kundenkonto während eines Prüfverfahrens vorübergehend zu sperren oder das Kundenkonto im Falle einer bestätigten Nichteinhaltung der in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen Nutzungsbedingungen des Metrorower-Systems dauerhaft zu sperren.
 2. Das Konto kann gesperrt werden, insbesondere wenn der Kunde:
  1.1. die unter Kapitel VI Nr. 3 vorliegender Geschäfts- und Nutzungsbedingungen genannten personenbezogenen Daten nicht ergänzt, 
  1.2. das Fahrrad nicht regelrecht und bestimmungswidrig verwendet,
  1.3. das Fahrrad während des Mietzeitraums durch Verschulden des Kunden ungesichert zurücklässt.
 3. Das Konto kann auch gesperrt werden, wenn das Fahrrad während der Mietzeit verloren geht und der Kunde dies dem Betreiber nicht gemäß den vorliegenden Bedingungen gemeldet hat.
 4. Wenn das Konto aufgrund von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, gesperrt wird, kann das Guthaben für die nicht genutzte Zeit im Tarifplan dieses Kunden auf zusätzliche Gebühren angerechnet werden.
 5.  Die dauerhafte Sperrung des Kundenkontos macht eine künftige Einrichtung eines weiteren Kontos unmöglich und ist mit der Vertragskündigung wegen Verschuldens des Kunden gleichzusetzen.

XIX. Schlussbestimmungen

 1. Mit der Annahme dieser Geschäftsbedingungen und dem Ausleihen eines Fahrrads erklärt der Kunde, dass ihm sein Gesundheitszustand sicheres Fahrradfahren ermöglicht; er die Fähigkeit besitzt, ein Fahrrad zu fahren; er im Besitz der gesetzlich erforderlichen Berechtigungen ist und er mit den Verkehrsregeln vertraut ist.
 2. Für den Fall, dass der Kunde gegen die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen verstößt (z.B. Überschreiten der Mietzeit) behält sich der Anbieter das Recht auf Kündigung des Vertrages mit einer 14-tägigen Kündigungsfrist vor, während der Kunde berechtigt ist, vom Anbieter das auf dem Kundenkonto vorhandene Guthaben abzüglich der Forderungen des Anbieters für bis dahin erbrachte Leistungen zurückzufordern.
 3. Bei fortlaufenden Dienstleistungen (z. B. Kontoführung) können die Bestimmungen aus folgenden wichtigen Gründen geändert werden:
  3.1 Änderung des Gesetzes oder seiner Auslegung, die die Notwendigkeit einer Änderung der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen rechtfertigt,
  3.2 Änderung des Dienstleistungsumfang bzw. der Dienstleistungsart,
  3.3 Einführung einer neuen Dienstleistung,
  3.4 Beendigung der Erbringung von Dienstleistungen (zum Teil oder im Ganzen),
  3.5 notwendige Wahrung der Privatsphäre und der Sicherheit und Betrugsverhütung,
  3.6 Beseitigung möglicher Zweifel oder unterschiedlicher Auslegungen,
  3.7 Änderung der Angaben - einschließlich des Betreibers - in den Geschäfts- und Nutzungsbedingungen.
  Die Änderungen treten innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag in Kraft, an dem der Kunde durch Veröffentlichung auf der Website und Zusendung an die E-Mail-Adresse über die Änderungen der Geschäftsbedingungen informiert wird. Sollten die Änderungen der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert werden, kann der Kunde den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, indem er spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung über die Änderungen der Geschäftsbedingungen eine Kündigung einreicht.
 4. Bei einmaligen (z. B. einmalige Fahrt) oder vorbezahlten Dienstleistungen gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung der Dienstleistung gültige Fassung der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen.
 5. In Angelegenheiten, die nicht unter diese Geschäfts- und Nutzungsbedingungen fallen, gelten die Bestimmungen des polnischen Bürgerlichen Gesetzbuchs und der polnischen Straßenverkehrsordnung.
 6. Bei einer Abweichung zwischen der polnischen Fassung und einer fremdsprachigen Fassung der Geschäfts- und Nutzungsbedingungen, dient die polnische Fassung als Interpretationsgrundlage.

Anhang 1
GEBÜHREN

1.

Preisliste für ein Fahrrad im Metrorower-System

1.1.

Zeitgebühr für Fahrräder

Mietzeit

Bruttowert

zwischen 1. und 30. Minute

1 PLN

zwischen 31. und 60. Minute

1,50 PLN

zwischen 61. und 90. Minute

2 PLN

zwischen 91. und 120. Minute

2,50 PLN

zwischen 121. und 150. Minute

3 PLN

zwischen 151. und 180. Minute

3,50 PLN

zwischen 181. und 210. Minute

4 PLN

zwischen 211. und 240. Minute

4,50 PLN

zwischen 241. und 270. Minute

5 PLN

 zwischen 271. und 300. Minute

5 PLN

zwischen 301. und 330. Minute

5 PLN

zwischen 331. und 360. Minute

5 PLN

zwischen 361. und 390. Minute

5 PLN

zwischen 391. und 420. Minute

5 PLN

zwischen 421. und 450. Minute

5 PLN

zwischen 451. und 480. Minute

5 PLN

zwischen 481. und 510. Minute

5 PLN

zwischen 511. und 540. Minute

5 PLN

zwischen 541. und 570. Minute

5 PLN

zwischen 571. und 600. Minute

5 PLN

zwischen 601. und 630. Minute

5 PLN

zwischen 631. und 660. Minute

5 PLN

zwischen 661. und 690. Minute

5 PLN

zwischen 691. und 720. Minute

5 PLN

1,2

Gebühr für die Reservation eines Fahrrades

1 PLN

1.3.

Gebühr für die Rückgabe des Fahrrades außerhalb der Station in der Fahrrad-Abstellzone (kostenpflichtige Rückgabe)

10 PLN

1.4.

Bonus fürs Abstellen eines Fahrrads an der Station (begünstigte Fahrradrückgabe)

5 PLN

2.

Tarifarten

 

Bezeichnung

Geltungsdauer

Zahl der Minuten

Bruttowert

2.1.

Monatstarif

30 Tage

60 Minuten/Tag

29,90 PLN

2.2.

Halbjahrestarif

180 Tage

60 Minuten/Tag

129,00 PLN

2.3.

Jahrestarif

365 Tage

60 Minuten/Tag

239,00 PLN

3.

Preisliste für ein Fahrrad im Metrorower-System nach Überschreitung von den Minuten im Rahmen des Tarifs

3.1.

Zeitgebühr für Fahrradausleihe

Mietzeit

Bruttowert

zwischen 1. und 30. Minute

2 PLN

zwischen 31. und 60. Minute

2,50 PLN

zwischen 61. und 90. Minute

3 PLN

zwischen 91. und 120. Minute

3,50 PLN

zwischen 121. und 150. Minute

4 PLN

zwischen 151. und 180. Minute

4,50 PLN

zwischen 181. und 210. Minute

5 PLN

zwischen 211. und 240. Minute

5 PLN

zwischen 241. und 270. Minute

5 PLN

zwischen 271. und 300. Minute

5 PLN

zwischen 301. und 330. Minute

5 PLN

zwischen 331. und 360. Minute

5 PLN

zwischen 361. und 390. Minute

5 PLN

zwischen 391. und 420. Minute

5 PLN

zwischen 421. und 450. Minute

5 PLN

zwischen 451. und 480. Minute

5 PLN

zwischen 481. und 510. Minute

5 PLN

zwischen 511. und 540. Minute

5 PLN

zwischen 541. und 570. Minute

5 PLN

zwischen 571. und 600. Minute

5 PLN

zwischen 601. und 630. Minute

5 PLN

zwischen 631. und 660. Minute

5 PLN

zwischen 661. und 690. Minute

5 PLN

zwischen 691. und 720. Minute

5 PLN

3.2.

Gebühr für die Reservation eines Fahrrades

1 PLN

3.3.

Gebühr für die Rückgabe des Fahrrades außerhalb der Station in der Fahrrad-Abstellzone (kostenpflichtige Rückgabe)

10 PLN

3.4.

Bonus fürs Abstellen eines Fahrrads an der Station (begünstigte Fahrradrückgabe)

5 PLN

 

4.

Zuschläge*

4.1.

Zuschlag für die Überschreitung der Entleihdauer von 12 Stunden

200 PLN

4.2.

Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung eines Fahrrades

5.000 PLN

4.3.

Verwendung unangemessener Verschlussmittel, einschließlich des ungeschützten Verlassens des gemieteten Fahrrads

200 PLN

4.4.

Nutzung eines Fahrrades durch mehr als eine Person

100 PLN

4.5

Rückgabe des Fahrrads außerhalb des Betriebsbereichs des Metrorower-Systems in einer Entfernung von mehr als 10 km von der nächstgelegenen Station

5.000 PLN

4,6

Rückgabe des Fahrrads in nicht zugelassenen Bereichen (einschließlich schwer zugänglicher Bereiche)

450 PLN

4.7.

Entfernung der Verschlussmittel

500 PLN

4.8.

Unbefugte Fahrt

100 PLN

4.9.

Beförderung des Fahrrads mit anderen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, PKW usw.)

50 PLN

* Die Zuschläge werden summiert.

5.

Sonstige

5.1.

Startgebühr

10 PLN

Reglamento
del System Rower Metropolitalny denominado también Metrorower

Válido desde el 25.02.2024

I. Disposiciones Generales.

 1. Este Reglamento define los términos y condiciones de uso del sistema Rower Metropolitalny denominado también Metrorower (en adelante: Metrorower) lanzado en en el área metropolitana de Alta Silesia y Zagłębie.
 2. El Reglamento Metrorower, junto con la Política de Privacidad del System Metrorower, están disponibles en el Sitio Web www.metrorower.transportgzm.pl y en la Aplicación Móvil de manera que le permite leer su contenido, obtenerlo, reproducirlo y grabarlo.  El presente documento puede obtenerse en la oficina de Nextbike GZM sp. z o.o. con sede en Varsovia.
 3. Contacto:
  Nextbike GZM sp. z o.o. 
  ul. Przasnyska 6b,
  01-756 Warszawa
  correo electrónico: ck@metrorower.transportgzm.pl
   tel.: 800 16 30 30 (coste de la llamada de acuerdo con las tarifas de los operadores).
 4. Los sistemas Nextbike son compatibles, o sea,  crear una cuenta en uno de los sistemas permite el uso de alquiler de bicicletas en otras ciudades, a menos que el Reglamento de otro sistema diga lo contrario. La lista actual de ciudades donde opera Nextbike está disponible bajo la dirección https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Definiciones

 1. Aplicación Móvil Metrorower - debe entenderse como una aplicación móvil que permite al Cliente utilizar el System Metrorower,   disponible en las tiendas de AppGallery, Google Play y App Store.
 2. Bloqueo de Cuenta
 3. Bloqueo O-lock - un medio para asegurar la Bicicleta en forma de un marco de hebilla "O" integrado, sin el cual es imposible terminar el Alquiler. El bloqueo se utiliza también para asegurar la Bicicleta cuando el Cliente utiliza la función Parada.  El O-lock está montado en la rueda trasera y permanece abierto durante el Período de Alquiler.  El bloqueo forma parte del equipamiento de cada Bicicleta.
 4. Centro de Contacto de Metrorower (CK) – debe entenderse como un servicio lanzado por el Operador, proporcionando a los Clientes en el System Metrorower contacto 24/7 con el Operador a través de:
  5.1 línea directa numero: 800 16 30 30,
  5.2 correo electrónico bajo la dirección  ck@metrorower.transportgzm.pl
  5.3 Aplicación Móvil Metrorower.
  El Servicio de Atención al Cliente es prestado todos los días de la semana, las 24 horas al día durante todo el período de funcionamiento del System Metrorower, incluido el servicio directo de 6:00 a 22:00 horas como mínimo. 
 5. Tiempo de Alquiler - el tiempo contado desde el momento del Alquiler (desbloqueo) de la Bicicleta, hasta el momento de la Devolución de la Bicicleta. El tiempo de la Parada está incluido en el período de alquiler.
 6. GPS - un dispositivo montado en cada Bicicleta, utilizado para monitorear la posición de la Bicicleta y su ubicación.
 7. Identificador de Cliente - debe entenderse como un número individual asignado al Cliente, correspondiente al número de teléfono móvil proporcionado durante el registro y un número PIN de 6 dígitos. Los detalles sobre el registro y los identificadores de Cliente se describen en el Capítulo VI. Registro.
 8. Cliente del System Metrorower/Cliente - debe entenderse como una persona física, participante del System Metrorower, que ha aceptado el Reglamento y se ha registrado en el System Metrorower.
 9. Cuenta de Cliente – debe entenderse como una cuenta personal de Cliente creada durante el registro para efectos de uso del System Metrorower, así como para el cobro de tarifas de acuerdo con las Tarifas, o sea, el Anexo n° 1 del Reglamento. 
 10. Importe de Recarga - debe entenderse como un pago realizado por Alquileres a la Cuenta del Cliente.  
 11. Saldo Mínimo de la Cuenta - debe entenderse como el saldo de la Cuenta del Cliente, cuyo importe no puede ser inferior a 10 PLN, salvo en el caso de activación de una orden de débito con tarjeta de pago, en cuyo caso el Saldo Mínimo de la Cuenta no puede ser inferior a 0 PLN. 
 12. Pasaje No Autorizado -   debe entenderse como el uso de una Bicicleta sin un Alquiler de Bicicleta registrado en la Cuenta del Cliente.
 13. Zona de uso del System Metrorower - debe entenderse como la zona metropolitana de Alta Silesia y Zagłębie. La lista completa y actualizada de localidades está disponible en la página web https://metrorower.transportgzm.pl/obszar-funkcjonowania-metrorower
 14. Zona Prohibida – se entiende por zonas que están ubicadas fuera de Área de Devolución en las que no está permitida la Devolución de la Bicicleta. La actual Zona prohibida definida por el Operador del System Metrorower está disponible en el Sitio web del System Metrorower y en la Aplicación Móvil Metrorower.
 15. Área de Devolución – debe entenderse como el área del funcionamiento del System Metrorower en el cual el Cliente puede Alquilar y Devolver Bicicletas. La información sobre la ubicación del Área de Devolución está disponible en la Aplicación Móvil Metrorower y en el Sitio Web sel System Metrorower. 
 16. Operador - debe entenderse como Nextbike GZM sp. z o.o., que realiza el servicio relacionado con la operación del System Metrorower, con domicilio social en ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, inscrito en el Registro de Empresarios del Registro Judicial Nacional mantenido por el Tribunal de Distrito de la ciudad  capital de Varsovia en Varsovia, XIV Sala de lo Comercial del Registro Judicial Nacional con el número KRS 0000906627, REGON 389220243, NIF 1133035601.
 17. Tarifa inicial: debe entenderse como el montante de la inscripción en el System Metrorower que asciende a 10 PLN  brutos (en palabras: diez zlotys) pagados por el Cliente al registrarse en el System Metrorower, cuyo pago constituye el primer pago hacia la Cantidad de recarga.  
 18. Plan de Abono/Plan - debe entenderse como una de las tarifas disponibles dentro del System Metrorower, que se incluyen en la Tarifas  indicadas en el Anexo nº 1 del Reglamento, en el Sitio Web del System Metrorower www.metrorower.transportgzm.pl y en la Aplicación Móvil Metrorower.  
 19. Política de Privacidad – es un documento del Operador, distinto del Reglamento, en el que se definen los términos y condiciones del tratamiento de los datos personales del Cliente por parte del Operador y de la Parte Solicitante. La Política de Privacidad está disponible en https://metrorower.transportgzm.pl/es/privacy-policy.
 20. Procedimiento Aclaratorio - debe entenderse como un conjunto de acciones tomadas por el Operador para determinar las circunstancias y eventos que surgen en relación con el uso de Bicicletas, en particular relacionado con la infracción del Reglamento, accidentes y colisiones o daños a la propiedad del Operador.
 21. Parada - una función que permite estacionar la Bicicleta sin su Devolución. La función de Parada está disponible desde el nivel de la Aplicación Móvil Metrorower.
 22. Reglamento - debe entenderse como este Reglamento, que describe las reglas y condiciones de uso del System Metrorower, en particular, el alcance de los derechos y obligaciones y la responsabilidad de las personas que utilizan la posibilidad de Alquiler de Bicicletas en el System Metrorower.
 23. Reserva  - función que le permite al Cliente reservar la Bicicleta a distancia. Los detalles de la reserva se describen en el Capítulo VII del Reglamento. 
 24. Bicicleta estándar/ Bicicleta   –  debe entenderse como el tipo básico de Bicicleta puesta a disposición en el System Metrorower por el Operador. La bicicleta tiene ruedas con llantas de 26 pulgadas, una cesta de 10 kg y un transmisor GPS.
 25. Estación Metrorower - el lugar de Alquiler o Devolución de la Bicicleta marcado con el símbolo de Metrorower y la zona alrededor de la Estación de Metrorower designada, en un radio de 50 m. La información sobre la ubicación actual de la Estación Metrorower está disponible en el sitio web y en la Aplicación Móvil Metrorower.
 26. Sitio web - debe entenderse como el sitio web  www.metrorower.transportgzm.pl lanzado por el Operador, que contiene toda la información e instrucciones relativas al uso del System Metrorower. 
 27. System Metrorower - debe entenderse como el Sistema Metropolitano de Alquiler de Bicicletas puesto en marcha por el Operador en base al acuerdo con la Parte Solicitante, abarcando en particular las Bicicletas, la infraestructura técnica (estaciones), el software y el documento que define los derechos y obligaciones de los Clientes.
 28. Tabla de Tarifas - debe entenderse como la lista de precios por la Bicicleta en el System Metrorower, planes de abono y cargos adicionales indicados en el Anexo n.º 1, el cual es parte integrante del Acuerdo. La Tabla de Tarifas actual está disponible en el Sitio Web www.metrorower.transportgzm.pl  y en la Aplicación  Móvil Metrorower. 
 29. Transporte GZM - una marca que reúne todas las formas de movilidad y herramientas para facilitar su uso realizadas por el área metropolitana de Alta Silesia y Zagłębie.
 30. Acuerdo - debe entenderse como el Acuerdo entre el Cliente y los Corresponsables, que establece los derechos y obligaciones mutuos establecidos en este Reglamento.  Se considera que el Acuerdo que contiene las disposiciones del Reglamento se concluye automáticamente en el momento del registro del Cliente en el System Metrorower y siempre que el Cliente presente una declaración de aceptación del Reglamento y proporcione datos personales durante el registro y pague la Tarifa Inicial durante el Proceso de alta del cliente en el System Metrorower.  Los Corresponsables de Datos Personales en el ámbito de las actividades bajo las Actividades de Procesamiento Conjunto, es decir,  el lanzamiento y operación del System Metrorower, son la Parte Solicitante y el Operador.
 31. Alquiler de la Bicicleta - debe entenderse como el alquiler de una Bicicleta por parte del Cliente desde cualquier Estación del System Metrorower o del Área de Devolución mediante el Identificador de Cliente. El alquiler de la Bicicleta finaliza con la Devolución de la Bicicleta. El proceso de alquiler y las normas de uso de la Bicicleta se definen más detalladamente en el Capítulo VIII  del Reglamento. 
 32. Parte Solicitante - debe entenderse como el Área Metropolitana de Alta Silesia y Zagłębie. con domicilio social en ul.  Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIF: 634-290-18-73, REGON 367882926. 
 33. Devolución de la Bicicleta – entrega de la Bicicleta en una Estación del System Metrorower o en el Área de Devolución a través del cierre del candado O-lock.  La Devolución de la Bicicleta en un lugar distinto que la Estación Metrorower conllevará  una Tasa Adicional de acuerdo con la Tabla de Tarifas puntos 1.3 y 3.3. El Proceso de Devolución se detalla en el Capítulo XII del Reglamento.   El empleo de la función de Estacionamiento no se entenderá como una Devolución de la Bicicleta.

III. Normas generales de uso del System Metrorower

 1. Las condicines para utilizar el System Metrorower son:
  1.1. cumplir 13 años de edad, 
  1.2. ser de estatura entre 150 y 195 cm y de un peso que no supere los 120 kg,
  1.3. facilitar por parte del Cliente los datos personales necesarios para el registro (de conformidad con el Capítulo VI, punto 3),
  1.4. aceptar las normas indicadas en el Reglamento,
  1.5. abonar la Tarifa Inicial,
  1.6. hacer clic en el enlace de activación,
  1.7. mantener el Saldo Mínimo en la Cuenta del Cliente en el momento de cada alquiler.
  1.8. enviar una declaración firmada del tutor legal de un menor de edad (de conformidad con el Capítulo III, punto 4).
 2. El cliente que haya adquirido un abono de temporada en el sistema Transport GZM y haya declarado su voluntad de utilizar el System Metrorower, antes del primer viaje tiene derecho a viajar en el System Metrorower por el precio del abono de temporada adquirido (60 minutos al día).
 3. El Cliente se compromete a cumplir las condiciones del presente Reglamento, en particular a abonar la Tarifa Inicial acordada, a mantener el Saldo Mínimo de la Cuenta y a utilizar la Bicicleta de acuerdo con las normas indicadas en el Reglamento.
 4. Las personas mayores de 13 años y menores de 18 años (en adelante, menores de edad) están obligadas, antes de la celebración del Acuerdo, a proporcionar al Operador un consentimiento por escrito de al menos uno de sus padres o tutores legales para concluir el Acuerdo y una declaración sobre su asunción de  la responsabilidad  por   cualquier   daño  ,  que surja   en   particular   en   relación  con el incumplimiento o el cumplimiento inadecuado del Acuerdo y para cubrir las responsabilidades actuales especificadas en la Tabla de Tarifas de Metrorower.  En la declaración, los padres o tutores legales deberán comprometerse a complementar la Cuenta del menor en el System Metrorower de forma que la Cuenta esté activa en el momento del alquiler (Capítulo VIII punto 1).  Para mantener la forma escrita de la transacción legal, el Tutor está obligado a firmar el consentimiento con su puño y letra. Se debe enviar una copia escaneada de la carta por correo electrónico a la siguiente dirección: ck@metrorower.transportgzm.pl. El formulario de consentimiento está disponible en el sitio web: www.metrorower.transportgzm.pl.
 5. El Cliente puede alquilar hasta 4 Bicicletas a la vez.
 6. Se prohíbe que la Bicicleta sea usada por más de 1 persona, y, en particular que los Clientes transporten personas adicionales.
 7. Está prohibido utilizar dispositivos de seguridad ajenos al System Metrorower para inmovilizar la Bicicleta. El Operador se reserva el derecho a eliminar las medidas de seguridad inadecuadas aplicadas por el Cliente. Todos los gastos de restitución de la Bicicleta a un estado que permita la prestación del Alquiler correrán a cargo del Cliente.
 8. Se prohíbe a los Clientes transportar las Bicicletas en coches u otros medios de transporte pertenecientes a personas particulares y en cualquier medio de transporte público.
 9. Está prohibido utilizar las Bicicletas del System Metrorower para usos comerciales.
 10. Está prohibido el uso de las Bicicletas del System Metrorower por personas bajo los efectos del alcohol u otros estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas sustitutivas en el sentido de la normativa sobre lucha contra las toxicomanías; medicamentos antialérgicos fuertes, otros medicamentos que por definición prohíben o aconsejan que se abstenga de conducir.
 11. Las Partes del Acuerdo están obligadas a informarse mutuamente de cualquier cambio de dirección u otros datos identificativos de las partes, facilitados durante el registro en el System Metrorower.  Las modificaciones han de notificarse de la manera descrita en el punto del Capítulo XIV. 3.1.- 3.3 y 3.5.

IV. Responsabilidad y compromiso

 1. El Operador realiza los servicios relacionados con el funcionamiento del System Metrorower y es responsable de su correcto funcionamiento. El Operador es responsable de la correcta facturación de todas las tasas, su cobro y eventual reembolso al Cliente. Almacenamiento y protección de los fondos abonados por los Clientes para usar el System Metrorower y verificación del estado de la facturación del Cliente.
 2. Antes de imponer un cargo adicional al Cliente, distinto del cargo por devolver la Bicicleta fuera de la Estación en Área de Devolución, del cargo por devolver la Bicicleta en la Zona Prohibida y del cargo por devolver la Bicicleta fuera de la Zona de uso del System Metrorower  a una distancia superior a 10 km de la Estación más cercana, el Operador se compromete a iniciar un Procedimiento Explicativo en cada caso.
 3. El Operador se hará responsable de los daños resultantes de la no ejecución o ejecución incorrecta del Acuerdo, a menos que, la no ejecución o ejecución incorrecta sea consecuencia de circunstancias de las que el Operador no sea responsable.
 4. El Operador se reserva el derecho a proporcionar acceso a los datos del Cliente si la obligación de proporcionar acceso a personas autorizadas resulta de la normativa legal vigente.
 5. Si el Cliente incumple los términos y condiciones especificados en el Reglamento el Operador tiene derecho a bloquear la Cuenta del Cliente y cobrar comisiones conforme a la Tabla de Tarifas punto 4. Las condiciones detalladas del Bloqueo de Cuenta se describen en el Capítulo XVIII del presente Reglamento.
 6. En caso de Pasaje No Autorizado El operador se reserva el derecho de imponer un cargo adicional al cliente de acuerdo con  la Tabla de Tarifas punto 4.8.
 7. El Cliente es responsable de la Bicicleta desde el momento del alquiler hasta el momento de su correcta Devolución. En especial, el Cliente está obligado a tomar medidas para evitar daños y robos de la Bicicleta alquilada.
 8. En caso de devolución incorrecta de la Bicicleta por culpa del Cliente, el Cliente asumirá los gastos de su alquiler posterior y será responsable de los posibles robos y daños. En caso de dificultades con la Devolución de la Bicicleta, el Cliente deberá ponerse inmediatamente en contacto con CK.
 9. El Cliente se compromete a devolver la Bicicleta en un estado técnicamente eficiente, o sea, en las mismas condiciones en las que la encontró en el momento del alquiler, admitiéndose el desgaste resultante de un uso normal. El Cliente es responsable de las consecuencias de los hechos resultantes del incumplimiento por su parte del Reglamento aplicable y de las leyes vigentes a la hora de utilizar el System Metrorower.
 10. En caso de daños comprobados resultantes de un uso inadecuado de los equipos del System Metrorower, el Cliente se compromete a cubrir los costes de sustitución de las piezas dañadas y los servicios relacionados con dicha sustitución con el fin de restablecer la Bicicleta a su estado original y previo al alquiler. El Operador emitirá al Cliente un recibo una factura correspondiente o una factura con IVA por realización de las reparaciones necesarias.
 11. En caso de robo de la Bicicleta durante el Tiempo de Alquiler de la Bicicleta, el Cliente está obligado a comunicarlo a CK inmediatamente después de tener conocimiento del incidente. En seguida después de recibir dicha notificación, el Operador está obligado a hacer todo lo posible (en particular, el Operador tiene la posibilidad de leer la posición de la Bicicleta desde el GPS) para encontrar la Bicicleta.
 12. Cualquier destrucción intencional de la propiedad del Operador resultará en la necesidad de que el autor asuma los costos de reparación o restauración y, en consecuencia, puede conllevar procedimientos legales. El Operador tiene derecho a reclamar la cobertura de todos los costos razonables del autor del daño y la destrucción.
 13. El Cliente asume plena y completa responsabilidad y se compromete a cubrir todas las multas, tasas, etc. impuestas al Cliente en relación con el uso del System Metrorower, y que surjan de su culpa. Sin embargo, el Cliente no es responsable de las multas, tarifas, etc., que se le hayan impuesto y resulten por culpa del Operador.
 14. El Cliente es responsable de cualquier daño derivado del incumplimiento del Reglamento.

V. Normas de pago

 1. El pago de los servicios y productos ofrecidos dentro del System Metrorower podrá ser realizado por:
  1.1 recargar la Cuenta del Cliente mediante transferencia bancaria o pago único con tarjeta, en particular a través del portal www.metrorower.transportgzm.pl,  del cual se cobrarán los fondos en el montante que resulte de la Tabla de Tarifas en el System Metrorower, y luego transferidas a la cuenta del Operador;
  1.2 lanzar una orden de débito de la tarjeta, lo que implica el cobro de una tarifa mínima de 10 PLN utilizados para el Alquiler Esto equivale a añadir una tarjeta de pago a la Cuenta del Cliente. Esto se puede hacer ingresando el número de tarjeta a través de la Aplicación Móvil Metrorower y en el Sitio Web del System Metrorower.
 2. Los titulares de billetes de medio y largo recorrido en el sistema Transport GZM tienen el derecho a utilizar el System Metrorower sin cargos adicionales por el alquiler de la Bicicleta en el System Metrorower (enumerados en la Tabla de Tarifas punto 1.1) hasta 60 minutos al día.
 3. La información de las tarjetas es procesada por un proveedor de servicios externo y no se almacena ni está disponible para el Operador.
 4. A petición del Cliente, la Parte Solicitante proporcionará al Cliente una factura con IVA emitida por la Parte Solicitante por el viaje realizado. Para ello, el Cliente deberá contactar a la Parte Solicitante por correo electrónico a la dirección de correo electrónico rower@metropoliagzm.pl, indicando los datos necesarios para emitir una factura con IVA, fecha y hora de Alquiler de Bicicletas, Devolución de Bicicletas y número de Bicicleta.
 5. A solicitud del Cliente, el Operador proporcionará al Cliente una factura con IVA emitida por el Operador por los cargos adicionales cobrados.  Para eso, el Cliente se pondrá en contacto con el Operador por vía electrónica a la dirección de correo electrónico del Operador a fin de indicarle los datos necesarios para emitir una factura con IVA.
 6. Las facturas por el uso del System Metrorower se expedirán dentro de las fechas y procedimientos previstos en las disposiciones de la ley tributaria.
 7. La Parte Solicitante y el Operador enviarán una factura con IVA en forma electrónica a la dirección de correo electrónico la cual el Cliente indicó durante el registro o de otra manera indicada por el Cliente.  En casos especialmente justificados, la Parte Solicitante y el Operador podrán enviar una factura con IVA a otra dirección de correo electrónico indicada por el Cliente.

VI. Registro

 1. La condición necesaria para utilizar el System Metrorower es el registro previo del Cliente, la aceptación de las disposiciones del Reglamento, el suministro de los datos personales requeridos durante el registro y la posesión de un Saldo Mínimo en la Cuenta.
 2. La inscripción puede realizarse a través de:
  1.1. Sitio Web www.metrorower.transportgzm.pl,
  1.2. Aplicación Móvil Metrorower.
 3. Durante el proceso de registro a través del sitio web www.metrorower.transportgzm.pl o la Aplicación Móvil Metrorower se solicitan los siguientes datos personales:
  3.1. nombres y apellidos, 
  3.2. dirección de contacto, es decir ciudad, calle con número de casa y apartamento, código postal, país,
  3.3. dirección de correo electrónico,
  3.4. número de teléfono móvil.
  El cliente deberá marcar que ha leído y acepta el Reglamento del System Metrorower y la Política de Privacidad del System Metrorower.
 4. A continuación se generará un código PIN que se enviará por SMS al número de teléfono indicado. El código PIN, junto con el número de teléfono, se utilizan para iniciar sesión.
 5. Para completar el proceso de registro, a la dirección de correo electrónico se enviará un enlace de verificación,  mediante el cual podrán comprobarse los datos enumerados en el Capítulo VI, punto 2.2. Una vez autorizada la dirección de correo electrónico, la Cuenta del Cliente será verificada.  El enlace de verificación se mantendrá activo durante las 24 horas siguientes al momento de recibir el correo electrónico. Transcurrido dicho plazo, la nueva verificación de los datos sólo será posible tras obtener un nuevo enlace de verificación de CK.
 6. Las Cuentas de Cliente que contengan datos personales incorrectos, en particular claramente ficticios, con un saldo de 0 PLN, pueden eliminarse automáticamente de la base de datos del System Metrorower.
 7. Las Cuentas de Clientes sin Tarifa inicial pueden ser eliminadas de la base de datos del System Metrorower dentro de 30 días.
 8. El Cliente con abono en Transport GZM   debe registrarse previamente en el System Metrorower.  Para activar la posibilidad de utilizar 60 minutos de Bicicleta al día en el precio de un abono, debe añadir el ID de Cliente del sistema Transport GZM en la Aplicación Móvil Metrower o a través del Sitio Web.

VII. Reservas

 1. Es posible reservar una Bicicleta cuando el Cliente tiene estado activo de la Cuenta en el System Metrorower, es decir
  1.1 cumple las condiciones del Registro del Capítulo VI punto 3,
  1.2 tiene un Saldo Mínimo de la Cuenta.
 2. El Cliente puede puede alquilar hasta 4 Bicicletas a la vez.
 3. Las reservas pueden hacerse a través de la Aplicación Móvil Metrorower.
 4. La reserva es algo opcional.  La Bicicleta reservada espera al Cliente un máximo de 15 minutos. Pasado este tiempo, la Reserva se cancela automáticamente y la Bicicleta queda a disposición de otros Clientes. El Cliente puede anular la Reserva por su cuenta durante su duración en la Aplicación Móvil Metrorower.
 5. Las reservas deben ser abonadas por todos los clientes, incluidos los que utilizan los abonos del sistema Transport GZM.  La Tarifa por reservar una Bicicleta es indicada en la Tabla de Precios, puntos 1.2. y 3.2. Este cargo se le imputará al viaje a condición de que se haya completado. La cancelación de una Reserva no implica la cancelación del cargo.

VIII. Alquileres y condiciones de uso de la Bicicleta

 1. El Alquiler de una Bicicleta es posible cuando el Cliente tiene estado activo de la Cuenta en el System Metrorower. Por el estado activo de la Cuenta en el System Metrorower se entiende:
  1.1 cumplir las condiciones de Registro del Capítulo VI punto  3,
  1.2 tenerun saldo mínimo en cuenta.
 2. Se puede alquilar la Bicicleta en el System Metrorower a través de la Aplicación Móvil Metrorower.
 3. El Alquiler de la Bicicleta es posible en una Estación Metrorower o desde el Área de Devolución.  El Alquiler de la Bicicleta empieza en el momento de su registro en la Cuenta del Cliente
  en el System Metrorower a través de la Aplicación Móvil Metrorower.  El desbloqueo del O-lock se confirma con un pitido.
 4. Es responsabilidad del Cliente asegurarse, antes de conducir, de que la Bicicleta esté en condiciones de uso, en particular, que los neumáticos de la Bicicleta estén inflados, que los frenos estén operativos y que la iluminación y la señal sonora funcionen.
 5. Si se encuentra algún defecto de la Bicicleta en el Tiempo de Alquiler de la Bicicleta, el Cliente está obligado a reportar inmediatamente el problema a CK o a través de la Aplicación Móvil y, si es posible, devolver la Bicicleta a la Estación más cercana.
 6. Montar una Bicicleta que no se pueda utilizar en el momento del alquiler puede dar lugar a la responsabilidad del Cliente por los daños resultantes del uso de la Bicicleta.
 7. Durante el Período de Alquiler, el Cliente está obligado a disponer de un teléfono móvil capaz de realizar llamadas con CK  o utilizar la Aplicación Móvil Metrorower. No es necesario disponer de un teléfono móvil en buen estado de funcionamiento para la Devolución de la Bicicleta (de conformidad con el Capítulo XII).
 8. El portaequipajes montado en la parte delantera de la Bicicleta está adaptado únicamente para transportar objetos ligeros.  Está prohibido transportar personas y animales en el portaequipajes.  Al transportar objetos de más de 5 kg en el portaequipajes, hay que tener cuidado especial. Los artículos colocados en el portaequipajes no deben sobresalir por encima del borde del portaequipajes, tampoco deben tener bordes afilados. Si el accidente se produce por un uso indebido del portaequipajes, el Cliente asume la responsabilidad y los costes resultantes.  El operador no se responsabiliza por daños causados por un transporte inapropiado ni por dejar mercancías u objetos en el portaequipajes. En particular, el Operador no es responsable de los equipos electrónicos transportados que hagan parte de la propiedad del Cliente.
 9. Durante el alquiler, el Cliente podrá salir de la Zona de Uso del System Metrorower, pero está obligado a regresar antes de que termine el Alquiler y devolverlo al lugar autorizado indicado por este Reglamento, en caso contrario, se le cobrará al Cliente la Tarifa Adicional de conformidad con los puntos 4.2, 4.5 y 4.6.

IX. Tiempo de Alquiler

 1. El Tiempo  de Alquiler de la Bicicleta empieza en el momento del desbloqueo de la Bicicleta de acuerdo con el Capítulo VIII punto  2 del Reglamento.  Termina en el momento de la Devolución de la Bicicleta de acuerdo con el Capítulo XII  del Reglamento.
 2. El Cliente está obligado a devolver la Bicicleta,   sin superar el Tiempo máximo de Alquiler, o sea, el de 12 horas. Superar el Tiempo Máximo de Alquiler conllevará el cobro de una Tasa de Alquiler de más de 12 horas de acuerdo con Tabla de Tarifas sección 4.1. El cobro por superar el Tiempo Máximo de Alquiler no excluye la obligación de abonar la Tasa de Bicicleta de acuerdo con Tabla de Tarifas puntos 1.1 y 3.1. en el System Metrorower.

X. Parada

 1. El Operador, a través de la función Parada, permite la posibilidad de aparcar la Bicicleta durante el Período de Alquiler. Utilizar la función Parada no equivale a la Devolución de la bicicleta.
 2. La función Parada está disponible sólo en la Aplicación Móvil Metrorower. Después de seleccionarla, debe cerrar manualmente el Bloqueo O-lock. Para finalizar la Parada, seleccione la opción de continuar la marcha en la Aplicación Móvil Metrorower. El bloqueo de O-lock se abrirá automáticamente.
 3. La duración de la Parada está incluida en el Tiempo de Alquiler o se resta del tiempo diario del Plan de abono o del tiempo diario de uso del System Metrorower por los Clientes del sistema Transport GZM con derecho a viajar en el marco de los abonos adquiridos.

XI. Reparaciones y averías

 1. Cualquier avería deberá ser comunicada a CK por teléfono o a través de la Aplicación Móvil Metrorower, inmediatamente después de notar el defecto. Se recomienda adjuntar una foto de la avería al informe a través de la Aplicación Móvil. La falta de una fotografía adjunta no es condición para que la solicitud sea efectiva.
 2. Las bicicletas que hayan sufrido una avería leve pero que sean aptas para seguir circulando deben notificarse a CK por teléfono o a través de la Aplicación Móvil Metrorower una vez identificada la avería.
 3. Está prohibido realizar de forma independiente cualquier reparación, modificación, sustitución de piezas en la Bicicleta alquilada.  La única entidad autorizada para realizar estas actividades es el Operador.
 4. El Cliente se obliga a poder contactar con CK durante todo el Período de Alquiler.
 5. En caso de avería, cuando no se pueda cerrar el bloqueo O-lock, es decir,  si no es posible devolver la Bicicleta alquilada, será efectivo que el Cliente lo comunique a CK únicamente por teléfono y del lugar donde se encuentre la Bicicleta que no puede devolver.

XII. Devolución de la Bicicleta

 1. La bicicleta se devuelve colocando el bloqueo O-lock.
 2. La Devolución de la Bicicleta Metrorower es posible de una de las siguientes maneras:
  2.1 Devolución ordinaria  - Devolución de la Bicicleta en la Estación Metrorower, después de su Alquiler de una Estación del System  Metrorower, 
  2.2 Devolución con bonificación - Devolución de la Bicicleta en una Estación del System Metrorower, después de su Alquiler fuera de una Estación del System Metrorower (la cuantía de la bonificación es definida en la Tabla de Tarifas puntos 1.4 y 3.4.),
  2.3 Devolución con cargo - Devolución de la Bicicleta fuera de una Estación del System Metrorower, pero dentro del Área de la Devolución (los importes por la Devolución con cargo son definidos en  la Tabla de Tarifas puntos 1.3 y 3.3.).
 3. Si la Bicicleta se devuelve en una Estación del System Metrorower o en una Zona de Devolución designada, el Cliente deberá devolver la Bicicleta colocando el bloqueo O-lock. La bicicleta debe devolverse de forma que quede firmemente apoyada sobre sus ruedas, sujeta sobre un caballete de forma que no obstaculice el tráfico de peatones y bicicletas.  La correcta sujeción de la Bicicleta se confirmará con un pitido y a través de una notificación PUSH, si el Cliente ha habilitado dicha funcionalidad en su Aplicación Móvil Metrorower.  Es responsabilidad del Cliente asegurarse a través de la Aplicación Móvil Metrorower o contactando con CK de que la Bicicleta haya sido correctamente devuelta en el Área de Devolución.
 4. Si la Devolución tiene lugar en el Área de Devolución, pero fuera de una estación, se cobrará al Cliente una Tasa Adicional por dejar la Bicicleta fuera de una Estación en el Área de Devolución (en la Tabla de Tarifas puntos  1.3. y 3.3.),  excepto si el Alquiler de la Bicicleta ha durado menos de 3 minutos y el lugar de la Devolución de la Bicicleta está a menos de 50 m del punto del comienzo del Alquiler.
 5. La bonificación por la devolución bonificada (a la que se refiere el Capítulo XII punto 1.2) se cobrará si un Cliente distinto al que haya entregado la misma Bicicleta fuera de una Estación del System Metrorower la entregará a la Estación del System Metrorower. Los fondos de la Devolución con bonificación no son reembolsables y se utilizan para cubrir los viajes en primer lugar, antes de los fondos abonados por el Cliente.
 6. Al Cliente le corresponde devolver la Bicicleta correctamente y asegurarla, tal y como se indica en el Capítulo XII, punto 2, salvo lo dispuesto en el Capítulo XI punto 5. El incumplimiento de dicha obligación podrá dar lugar a:
  6.1 que se le cobre por el Alquiler de la Bicicleta de acuerdo con la Lista de Precios puntos 1.1 y 3.1., y, en el caso de un alquiler superior a 12 horas, que se le cobre una tasa adicional de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 4.1. ( excepto en la situación mencionada en el capítulo XI, punto 5 - aviso de fallo de bloqueo O-lock),
  6.2 que se le cobre cargo por pérdida, robo o daños a la Bicicleta de conformidad con la Tabla de Tarifas punto 4.2,
  6.3 a que se le cobre una tasa por la Devolución de la Bicicleta en un lugar de difícil acceso (por los lugares de difícil acceso se entienden p.ej.  aparcamientos cerrados de los centros comerciales, barrios cerrados, terrenos privados y en otros lugares de difícil acceso p.ej.  arbustos densos, canales, todos los garajes y espacios cerrados, tejados, etc.), de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 4.6.
  6.4 a que se le cobre una tasa por la Devolución de la Bicicleta fuera de una Zona de Uso del System Metrorower en el alcance de 10 km de la Estación más próxima según la Tabla de Tarifas punto 4.5.,
  6.5 a que se le cobre una tasa por la Devolución de la Bicicleta dentro de la Zona Prohibida de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 4.6.,
  6.6 a que se le cobre una tasa por dejar la Bicicleta alquilada sin bloqueo conforme con la Tabla de Tarifas punto 4.3.
  Todos los Cargos indicados en los puntos 6.1 – 6.6 pueden sumarse.
 7. En caso de que ocurra un accidente o colisión durante el Tiempo de Alquiler de Bicicleta, el Cliente se compromete a tomar declaración o llamar a la Policía al lugar de los hechos.  Además, En caso de que se suceda lo anterior, el Cliente está obligado a informar a CK de dicho suceso en un plazo máximo de 24 horas desde que se produzca.

XIII. Tarifas en el System Metrorower

 1. Las tarifas se calculan de acuerdo con la Tabla de Tarifas en el System Metrorower que constituye el Anexo n.º 1 del Reglamento, que se encuentra en www.metrorower.transportgzm.pl y en la Aplicación Móvil Metrorower.
 2. La base para calcular la Tarifa es el número de minutos de alquiler contados desde el momento del Alquiler de la Bicicleta hasta el momento de la devolución de la Bicicleta.
 3. La tarifa por el Alquiler de Bicicleta por una sóla vez es la suma de las tarifas correspondientes a los siguientes intervalos de tiempo de uso de la Bicicleta según la Tabla de Tarifas punto 1.1.
 4. En caso de que la Bicicleta se abandone fuera de la Estación, pero en la Zona de Devolución, el Operador le cobrará adicionalmente de forma automática una Tasa por dejar la Bicicleta fuera de la Estación en la Zona de Devolución (la denominada Devolución con cargo) de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 1.3.
 5. En los Planes de Abono, el período de facturación comienza cuando se registra el pago del respectivo Plan de Abono de acuerdo con Tabla de Tarifas punto 2  en la cuenta del Operador. En un momento dado, el cliente sólo puede tener activo un Plan de Abono.
 6. El plan de abono permite al Cliente utilizar la Bicicleta como máximo 60 minutos al día (en total), independientemente del número de alquileres sucesivos de la Bicicleta por parte del titular del abono. El tiempo restante del Plan de Abono no se acumula y no se traslada al día siguiente.
 7. En caso de que se agote el Tiempo de Alquiler programado del Plan de Abono para un día determinado, cualquier Alquiler de Bicicletas adicional o posterior en el mismo día se facturará de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 3.1
 8. Si en la cuenta del titular del abono se alquilan varias Bicicletas al mismo tiempo, sólo se podrá abonar a este Plan el primero de los alquileres. Otros alquileres se facturarán de acuerdo con Tabla de Tarifas punto 1.1. (Tarifa de Alquiler Sencillo).
 9. El Plan de abono se renueva automáticamente. Se puede cancelar la renovación automática del Plan a través de la Aplicación Móvil Metrorower o del Sitio Web.
 10. El cambio de un Plan de abono en curso (cuyo período de validez ya ha empezado) a otro tipo de abono disponible en el Plan sólo es posible si se trata de la sustitución de un abono mensual por un abono semestral o anual y si tiene lugar en un plazo máximo de 2 semanas del período de validez del abono en curso.
 11. En otros casos, un abono en curso sólo puede sustituirse por otro tipo disponible una vez expirado su plazo.
 12. El Operador tiene derecho a cobrar Cargos adicionales de acuerdo con la Tabla de Tarifas punto 4.El Cliente será informado por el Operador del Cargo adicional en cada ocasión al menos por correo electrónico.  Además, el Cliente recibirá una notificación PUSH con información sobre el cobro de la Tasa Adicional si el Cliente ha habilitado dicha funcionalidad en su Aplicación Móvil.  En particular, si el Cliente devuelve la Bicicleta en una Zona Prohibida, se cobrará automáticamente un Cargo adicional de acuerdocon la Tabla de Cargos punto 4.6.
 13. La Devolución de una Bicicleta fuera de la Zona de Uso del System Metrorower, a más de 10 km de la Estación más cercana será tratada como robo, pérdida o destrucción de la Bicicleta. En estos casos, el Operador tiene derecho a cobrar un Cargo Adicional de acuerdo con Tabla de Cargos puntos 4.2 y 4.5.
 14. A petición del Cliente, si la Bicicleta es encontrada y devuelta por el Cliente al Operador en un plazo de 30 días a partir de la fecha de comunicación por el Cliente al Operador de la pérdida de la Bicicleta, la tasa según la Tabla de Cargos punto  4.2 se reducirá de forma que por cada día transcurrido desde el día siguiente a la fecha de comunicación por el Cliente de la pérdida de la Bicicleta hasta la fecha del hallazgo de la Bicicleta y la Devolución de la Bicicleta, el Cliente cobrará 1/30 de la dicha tasa.  En casos justificados, podrá anularse la tasa por robo, pérdida o daños.
 15. En caso de que los cargos originados por el Tiempo de Alquiler o los Cargos adicionales superen los fondos disponibles, el Cliente está obligado a recargar su Cuenta al menos hasta un saldo de 0 PLN en un plazo de 7 días desde que se produzca la deuda. En caso de morosidad del Cliente en los pagos al Operador, el Operador se reserva el derecho de tomar las medidas legales oportunas contra el Cliente para obtener el pago relativo al Contrato realizado. El Operador tiene derecho a cobrar intereses legales por mora en el pago de importes pendientes desde la fecha de expiración mencionada en la primera frase hasta la fecha en que el pago se realice de manera efectiva y completa. El Cliente está obligado a proporcionar al operador los servicios a que se refiere este apartado en los términos indicados en el art. 393 del Código Civil. El Cliente es consciente de que el Operador del System Metrorower tiene derecho a ceder a terceros las deudas contraídas por el Cliente en virtud del Acuerdo, lo que dará derecho a dichos terceros a reclamar las deudas en cuestión contra el Cliente. El Operador del System Metrorower se reserva el derecho de confiar a una empresa de cobro de deudas la recuperación de las cuotas por cobrar del Cliente.
 16. El Cliente tiene derecho a presentar una queja en cualquier caso de Cargo adicional y el Operador estará obligado a tramitarla de acuerdo con el procedimiento detallado en el Capítulo XIV.
 17. El reembolso del saldo de la cuenta del Cliente podrá efectuarse una vez rescindido el Acuerdo. Durante la vigencia del Acuerdo, el Importe de Recarga no es reembolsable. El Cliente podrá solicitar la devolución del Importe de Recarga durante la vigencia del Acuerdo mediante una reclamación. Los pagos no utilizados ingresados por el Cliente en la Cuenta del Cliente como Tarifa Inicial o Importe de Recarga permanecerán en la Cuenta del Cliente hasta que finalice el Contrato y se reembolsarán en los casos y según los procedimientos establecidos en las disposiciones correspondientes de los Capítulos XV, XVI o XVII. Los importes abonados, pero no utilizados por los Clientes también se reembolsarán tras la rescisión de los Acuerdos celebrados entre el Operador y la Parte Solicitante.  Para poder efectuar el reembolso, el Cliente deberá comunicar al Operador el método de reembolso, una vez que el Operador haya sido informado de la rescisión del contrato entre el Operador y la Parte Solicitante. En caso de no reembolso por parte del Operador, el Cliente deberá informar al Ordenante.

XIV. Quejas

 1. Una queja es la expresión de insatisfacción del Cliente con el servicio o el desarrollo del proceso relacionado con el servicio prestado (incluidos los casos a que se refiere el Capítulo XII, puntos  12-15).
 2. Las quejas deberán contener como mínimo datos tales como: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico asociada a la cuenta, número de teléfono, que permita identificar al Cliente. A falta de datos que permitan la identificación del Cliente, el Operador se reserva el derecho de ponerse en contacto con el Cliente para completar la información que falte.
 3. Todas las quejas relativas a los servicios prestados en virtud del Reglamento podrán ser presentadas por el Cliente:
  3.1 electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto  3,
  3.2 electrónicamente a través del formulario de contacto en el Sitio Web,
  3.3 por la Aplicación Móvil Metrorower,
  3.4 por teléfono a través de CK,
  3.5 por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto  3,
 4. Si es necesario complementar los datos o la información proporcionados en la queja, antes de considerar la queja, el Operador solicita al Cliente que presenta la queja que la complete con la información indicada. Antes de considerar la queja, el Operador también puede solicitar al Cliente que complete los datos de la Cuenta dentro del período especificado, cuya provisión es requerida por las disposiciones del Reglamento.  A falta de complementar los datos, el Operador dejará la queja sin tramitar.
 5. El plazo recomendado para presentar una queja es de 7 días desde la fecha del hecho que da lugar a la queja.
 6. La presentación de una queja no exime al Cliente de su obligación de cumplir a tiempo con sus obligaciones ante el Operador.
 7. El Operador tramitará la queja en un plazo de 14 días a partir de su recepción. Si es necesario completar la queja, el plazo para tramitar la queja comienza a correr a partir de la fecha de entrega al Operador de documentos complementarios o explicaciones/información adicionales.
 8. La respuesta a la queja será enviada al Cliente por correo electrónico o correo tradicional a la dirección de correspondencia,  si esta fue indicada en la queja.  El Operador puede enviar una respuesta a una dirección/dirección de correo electrónico diferente indicada para la correspondencia por parte del Cliente que presenta la queja.
 9. El Cliente tiene derecho a apelar contra la respuesta a la queja emitida por el Operador.  La solicitud será considerada dentro de los 14 días siguientes a la fecha de su recepción por CK. La solicitud debe presentarse de una de las siguientes maneras:
  9.1 electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto  3,
  9.2 electrónicamente a través del formulario de contacto en el Sitio Web,
  9.3 por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto  3,

XV. Desistimiento del Acuerdo

 1. El Cliente puede desistir el Acuerdo celebrado con el Operador, sobre la base de la ley, sin dar ninguna razón, dentro de los 14 días a partir de la fecha de su celebración. El plazo se tendrá por cumplido si, antes de su vencimiento, el Cliente envía una declaración de rescisión al Operador.
 2. El Cliente puede rescindir el Acuerdo:
  2.1 enviando al Operador a la dirección de correo electrónico proporcionada en el Capítulo I punto  3 una declaración de rescisión del Acuerdo. Un modelo de documento está disponible en el Sitio web www.metrorower.transportgzm.pl,
  2.2 enviando al Operador por correo certificado a la dirección postal indicada en el capítulo I, punto 3 una notificación escrita de denuncia del Acuerdo.  Para ello, el Cliente puede utilizar el formulario de rescisión que figura en el Anexo n.º 2 de la Ley de Derechos del Consumidor (Revista de Leyes de 2019, ítem 134, y sus modificaciones), pero no es obligatorio.
 3. En caso de rescisión del Acuerdo, el Acuerdo se considerará nulo.  En caso de rescisión del Acuerdo, cada una de las partes está obligada a devolver a la otra todo lo que haya recibido en virtud del Acuerdo. El reembolso se efectuará como máximo en un plazo de 14 días a partir de la recepción por el Operador de la declaración de rescisión del Acuerdo. El reembolso se efectuará utilizando los mismos métodos de pago utilizados por el Cliente en la transacción original, a menos que el Cliente haya aceptado otra modalidad en su declaración de rescisión. El Cliente debe indicar la otra modalidad en la solicitud presentada.
 4. Si, a petición del Cliente, la prestación del servicio comienza antes de la fecha límite para desistir el Acuerdo, el Cliente está obligado a pagar los servicios prestados hasta el desistimiento del Acuerdo.  En el caso de un Plan de Abono, el importe del pago se calculará proporcionalmente a la dimensión del servicio prestado. Los fondos restantes en la cuenta se devolverán a más tardar dentro de los 14 días a partir de la fecha de consideración por parte del Operador de la declaración de desistimiento del Acuerdo.

XVI. Rescisión del Acuerdo a petición del Cliente.

 1. La declaración de rescisión del Acuerdo debe contener los siguientes datos: nombre, apellidos, número de teléfono vinculado a la Cuenta del Cliente, número de cuenta bancaria (en el caso mencionado en el Capítulo XVI punto 6) y nombre y apellidos del titular de la cuenta bancaria.
 2. El Cliente tiene derecho a rescindir el Acuerdo. El Cliente podrá notificar la rescisión de la siguiente manera:
  1.1 electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto 3,
  1.2 electrónicamente a través del formulario de contacto en el Sitio Web,
  1.3 electrónicamente a través del formulario de contacto en la Aplicación Móvil Metrorower,
  1.4 por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto 3,
 3. La rescisión del Contrato, que equivale a la cancelación del Plan de Abono en caso de que el Cliente sea su titular en el momento de la notificación de rescisión, tendrá lugar en un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega de la declaración de rescisión al Operador. El efecto de la rescisión del Acuerdo es la liquidación de la Cuenta del Cliente en el System Metrorower por parte del Operador.
 4. Antes de enviar la rescisión, el Cliente está obligado a liquidar todos los montos adeudados y recargar los fondos en su Cuenta de Cliente hasta el saldo de 0 PLN. La rescisión del Acuerdo en una situación en la que el saldo de la Cuenta del Cliente sea negativo no afectará el derecho del Operador a reclamar una cantidad igual a la cantidad adeudada por el Cliente por los servicios prestados por el Operador.
 5. Si los fondos en la Cuenta del Cliente superan los 0 PLN en la fecha de la rescisión del Acuerdo, se devolverán a la cuenta bancaria indicada por el Cliente. Los fondos serán devueltos en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de terminación del Acuerdo. Si la devolución de fondos está relacionada con la necesidad de incurrir en gastos adicionales por parte del Operador en forma de gastos de transferencia, estos gastos se restarán de los fondos reembolsables al Cliente.
 6. Si Cliente tiene un Plan de Abono activo a la fecha de rescisión del Acuerdo, los fondos se reembolsarán a la cuenta bancaria indicada por el Cliente. La cuantía del reembolso se calculará de forma proporcional a la extensión de la prestación realizada. Los fondos serán devueltos en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de terminación del Acuerdo. Si la devolución de fondos está relacionada con la necesidad de incurrir en gastos adicionales por parte del Operador en forma de gastos de transferencia, estos gastos se restarán de los fondos reembolsables al Cliente.

XVII. La rescisión del Acuerdo por parte del Operador

 1. El Operador podrá rescindir el Contrato con un preaviso de 7 días en caso de un motivo importante, que puede ser, en particular, la liquidación del System Metrorower o el cese de la operación o cambio en el alcance de la operación del System Metrorower.
 2. La rescisión del Acuerdo para la prestación de servicios electrónicos por parte del Operador se produce mediante el envío de una declaración de rescisión del Acuerdo para la prestación de servicios electrónicos a la dirección de correo electrónico del Cliente indicada en la Cuenta del Cliente o mediante el envío de una declaración al Cliente de cualquier otra forma.
 3. En caso de liquidación de la Cuenta del Cliente, siempre que los fondos de la Cuenta del Cliente superen los 0 PLN a la fecha de la liquidación, se devolverán al número de cuenta bancaria indicado por el Cliente. Los reembolsos se efectuarán en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de recepción de la información sobre el método de reembolso.
 4. En caso de rescisión de la Cuenta del Cliente, siempre que el Cliente tenga un Plan de Abono activo, se reembolsarán los fondos del Plan de Abono por un importe proporcional a la cuantía de la prestación hasta la expiración del plazo de preaviso al número de cuenta bancaria indicado por el Cliente. Los reembolsos se efectuarán en un plazo máximo de 14 días a partir de la recepción de la información sobre el número de cuenta bancaria.

XVIII. Bloqueo de cuenta

 1. El Operador se reserva el derecho de bloquear temporalmente la cuenta del Cliente durante el Procedimiento Aclaratorio o bloquear permanentemente la Cuenta del Cliente en caso de incumplimiento confirmado de las condiciones de uso de las Bicicletas de System Metrorower descritas en este Reglamento.
 2. En particular, el Bloqueo de Cuenta puede ocurrir cuando el Cliente:
  1.1. no completó los datos personales descritos en el Capítulo VI punto 3,
  1.2. utiliza la bicicleta de forma incompatible con el uso previsto,
  1.3. deja la Bicicleta sin asegurar durante el Período de Alquiler por culpa del Cliente.
 3. La Cuenta puede ser bloqueada también si, durante el Período de Alquiler de la Bicicleta del Cliente, la Bicicleta se pierde y el Cliente no lo comunica al Operador de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.
 4. En caso de que la Cuenta se bloquee debido a circunstancias de las que sea responsable el Cliente, los fondos correspondientes al tiempo no utilizado del Plan de Abono de dicho Cliente podrán destinarse a cargos adicionales.
 5. El bloqueo permanente de la Cuenta del Cliente impide la creación de otra Cuenta en el futuro y equivale a la rescisión del Acuerdo con el Cliente por culpa de éste.

XIX. Disposiciones finales.

 1. La aceptación de este Reglamento y el Alquiler de Bicicletas equivalen a: una declaración de salud que permite circular con seguridad en una Bicicleta; habilidades ciclistas; posesión de las licencias exigidas por la ley y conocimiento de las normas de tránsito.
 2. El Operador se reserva el derecho de rescindir el Acuerdo con un preaviso de 14 días cuando el Cliente infrinja las disposiciones de este Reglamento (p.ej. no devolver la Bicicleta dentro del plazo requerido), y el Cliente tiene derecho a reclamar al Operador la devolución de los fondos de la Cuenta del cliente, siempre que el Operador no haya utilizado previamente los fondos para pagar obligaciones pendientes con el Cliente.
 3. En el caso de servicios continuos (p.ej. mantenimiento de una cuenta) el Reglamento puede modificarse por una razón importante, que se considera que es:
  3.1 un cambio en la ley o su interpretación que justifique la necesidad de cambiar el Reglamento,
  3.2 un cambio en el servicio, incluido el alcance o la forma de su prestación,
  3.3 introducción de un nuevo servicio,
  3.4 suspensión total o parcial del servicio,
  3.5 cuestiones de privacidad, seguridad y prevención del fraude,
  3.6 eliminación de posibles dudas o ambigüedades de interpretación,
  3.7 modificación de los datos indicados en el Reglamento, incluso los relativos al Operador.
  Las modificaciones entrarán en vigor en el plazo de 14 días a partir de la fecha en que el Cliente sea informado de las modificaciones del Reglamento mediante su publicación en el sitio web y su envío a la dirección de correo electrónico del Cliente. En caso de no aceptación de los cambios del Reglamento, el Usuario puede rescindir el Acuerdo con efecto inmediato enviando una notificación de rescisión en el plazo máximo de 14 días a partir de la fecha en que  el Cliente  sea informado de los cambios en el Reglamento.
 4. En el caso de servicios de carácter singular (p. ej. viaje sencillo) o servicios pagados por adelantado, se aplicará en todos los casos la versión del Reglamento vigente en el momento de solicitar el servicio.
 5. Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por las disposiciones legales pertinentes de la ley polaca, en particular el Código Civil y la Ley de Tránsito.
 6. En caso de discrepancia entre las versiones polaca y extranjera del Reglamento, la base de interpretación será la versión polaca del Reglamento.

Anexo n.º 1
TABLA DE TARIFAS

1.

Lista de precios para Bicicletas en el System Metrorower

1.1.

Tarifa por Alquiler de Bicicleta

El intervalo de tiempo

Valor bruto

de 1 a 30 minutos

1 PLN

de 31 a 60 minutos

1,50 PLN

de 61 a 90 minutos

2 PLN

de 91 a 120 minutos

2,50 PLN

de 121 a 150 minutos

3 PLN

de 151 a 180 minutos

3,50 PLN

de 181 a 210 minutos

4 PLN

de 211 a 240 minutos

4,50 PLN

de 241 a 270 minutos

5 PLN

de 271 a 300 minutos

5 PLN

de 301 a 330 minutos

5 PLN

de 331 a 360 minutos

5 PLN

de 361 a 390 minutos

5 PLN

de 391 a 420 minutos

5 PLN

de 421 a 450 minutos

5 PLN

de 451 a 480 minutos

5 PLN

de 481 a 510 minutos

5 PLN

de 511 a 540 minutos

5 PLN

de 541 a 570 minutos

5 PLN

de 571 a 600 minutos

5 PLN

de 601 a 630 minutos

5 PLN

de 631 a 660 minutos

5 PLN

de 661 a 690 minutos

5 PLN

de 691 a 720 minutos

5 PLN

1.2

Tasa por reservar una Bicicleta

1 PLN

1.3.

Tasa por devolver la Bicicleta fuera de una Estación, pero dentro del Área de la Devolución (Devolución con cargo)

10 PLN

1.4.

Bonificación por llevar una Bicicleta a una Estación (Devolución con bonificación)

5 PLN

2.

Tipos de Planos de Abono

 

Nombre

Duración

Cantidad de minutos

Valor bruto

2.1.

Mensual

30 días

60 minutos/día

29,90 PLN

2.2.

Semestral

180 días

60 minutos/día

129,00 PLN

2.3.

Anual

365 días

60 minutos/día

239,00 PLN

3.

Lista de precios de la Bicicleta en el System Metrorower tras agotar el paquete de minutos del Plan de Abono.

3.1.

Tarifa por Alquiler de Bicicleta

El intervalo de tiempo

Valor bruto

de 1 a 30 minutos

2 PLN

de 31 a 60 minutos

2,50 PLN

de 61 a 90 minutos

3 PLN

de 91 a 120 minutos

3,50 PLN

de 121 a 150 minutos

4 PLN

de 151 a 180 minutos

4,50 PLN

de 181 a 210 minutos

5 PLN

de 211 a 240 minutos

5 PLN

de 241 a 270 minutos

5 PLN

de 271 a 300 minutos

5 PLN

de 301 a 330 minutos

5 PLN

de 331 a 360 minutos

5 PLN

de 361 a 390 minutos

5 PLN

de 391 a 420 minutos

5 PLN

de 421 a 450 minutos

5 PLN

de 451 a 480 minutos

5 PLN

de 481 a 510 minutos

5 PLN

de 511 a 540 minutos

5 PLN

de 541 a 570 minutos

5 PLN

de 571 a 600 minutos

5 PLN

de 601 a 630 minutos

5 PLN

de 631 a 660 minutos

5 PLN

de 661 a 690 minutos

5 PLN

de 691 a 720 minutos

5 PLN

3.2.

Tasa por reservar una Bicicleta

1 PLN

3.3.

Tasa por devolver la Bicicleta fuera de una Estación, pero dentro del Área de la Devolución (Devolución con cargo)

10 PLN

3.4.

Bonificación por llevar una Bicicleta a una Estación (Devolución con bonificación)

5 PLN

 

4.

Tabla de Cargos adicionales*

4.1.

Tasa por exceder el período de alquiler de 12 horas

200 PLN

4.2.

Tasa por robo, pérdida o deterioro de la Bicicleta

5 000 PLN

4.3.

Uso de mecanismos de seguridad inadecuados, incluyendo dejar la Bicicleta alquilada sin protección.

200 PLN

4.4.

Uso de la bicicleta por más de una persona

100 PLN

4.5

Devolución de la Bicicleta fuera del Área de Uso del System Metrorower a una distancia superior a 10 km de la Estación más cercana.

5 000 PLN

4.6

Devolución de la Bicicleta en Zona prohibida (incluidas zonas de difícil acceso).

450 PLN

4.7.

Eliminación de las protecciones aplicadas

500 PLN

4.8.

Pasaje No Autorizado

100 PLN

4.9.

Transporte de la Bicicleta por otros medios de transporte (tren, autobús, coche, etc.)

50 PLN

*Los Cargos adicionales pueden sumarse.

5.

Otros

5.1.

Tarifa Inicial

10 PLN

Правила
Системи Rower Metropolitalny (Метрополітальний велосипед) також відомого як Metrorower (Метроровер)

Набувають чинності з 25.02.2024

I. Загальні положення.

 1. Дані Правила визначають принципи та умови використання Системи Rower Metropolitalny (Метрополітальний велосипед) (далі: Metrorower (Метроровер)), запущеної на території Верхньосілезької агломерації.
 2. Правила Metrorower (Метроровер) разом із Політикою конфіденційності Системи Metrorower (Метроровер) доступні на вебсайті www.metrorower.transportgzm.pl та у Мобільному застосунку, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити та зберегти. Цей документ можна отримати в офісі Nextbike GZM sp. z o.o. у Варшаві.
 3. Контакт:
  Nextbike GZM sp. z o.o. 
  вул. Пшасниська 6б
  01-756 Варшава
  e-mail: ck@metrorower.transportgzm.pl
  тел.: 800 16 30 30 (вартість дзвінка згідно з тарифами операторів).
 4. Системи Nextbike сумісні, тобто створення Облікового запису в одній із систем дозволяє користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо правила даної системи не передбачають іншого. Актуальний список міст, в яких функціонують системи Nextbike, можна знайти за адресою https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Визначення

 1. Мобільний застосунок Metrorower (Метроровер) - під цим слід розуміти мобільний застосунок, що дозволяє Клієнту користуватися Системою Metrorower (Метроровер), доступною в магазинах AppGallery, Google Play та App Store.
 2. Блокування Облікового запису - під цим слід розуміти превентивний захід, що полягає в запобіганні використанню Системи Metrorower (Метроровер), який може бути застосований Оператором у разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема порушення, що спричиняє шкоду майну Оператора.
 3. Блокування O-lock - засіб захисту Велосипеда у вигляді інтегрованого з рамою затискача «O», без якого неможливо завершити Прокат. Блокування також використовується для захисту Велосипеда під час використання Клієнтом функції “Зупинка”. Блокування O-lock встановлено на задньому колесі, під час Прокату воно залишається відкритим. Блокування являється комплектувальним аксесуаром кожного Велосипеда.
 4. Контакт-центр Metrorower (CK) - під цим слід розуміти послугу, запущену Оператором, що забезпечує Клієнтам системи Metrorower (Метроровер) цілодобовий зв'язок з Оператором через:
  5.1 гарячу лінію за номером 800 16 30 30,
  5.2 електронну пошту за адресою ck@metrorower.transportgzm.pl, 
  5.3 Мобільний застосунок Metrorower (Метроровер).
  Обслуговування Клієнта здійснюється 24/7 протягом усього періоду функціонування системи Metrorower (Метроровер), включаючи безпосереднє обслуговування з 6:00 ранку до 22:00 вечора.
 5. Час Прокату - час, що відраховується з моменту Взяття напрокат Велосипеда (розблокування) до моменту Повернення Велосипеда. Зупинка враховується в Час прокату.
 6. GPS – пристрій, встановлений на кожному Велосипеді, який відстежує положення та місце перебування Велосипеда.
 7. Ідентифікатор Клієнта - під цим слід розуміти індивідуальний номер, присвоєний Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаному під час реєстрації та 6-значному PIN-коду. Деталі реєстрації та ідентифікаторів Клієнта описані в Розділі VI. Реєстрація.
 8. Клієнт системи Metrorower (Метроровер)/Клієнт - під цим слід розуміти фізичну особу, учасника Системи Metrorower (Метроровер), який прийняв Правила, зареєструвався в Системі Metrorower (Метроровер).
 9. Обліковий запис Клієнта - під цим слід розуміти особистий обліковий запис Клієнта, створений в процесі реєстрації з метою використання Системи Metrorower (Метроровер), а також нарахування плати відповідно до Цінника, що є Додатком № 1 до цих Правил.
 10. Сума поповнення - під цим слід розуміти оплату, внесену за Прокат на Рахунок Клієнта.
 11. Мінімальний залишок Рахунку - під цим слід розуміти кошти на рахунку Клієнта, сума яких не може бути меншою, ніж 10 злотих, за винятком ситуації, коли активується доручення списання коштів з платіжної картки - у цьому випадку Мінімальний залишок на Рахунку не може бути нижчим за 0 злотих.
 12. Несанкціонований проїзд - під цим слід розуміти використання Велосипеда  в системі Metrorower (Метроровер) без попереднього взяття цього Велосипеда напрокат, зареєстрованого в Обліковому записі Клієнта
 13. Зона функціонування системи Metrorower (Метроровер) - під нею слід розуміти територію Верхньосілезької агломерації. Повний та актуальний перелік міст можна знайти на сайті https://metrorower.transportgzm.pl/obszar-funkcjonowania-metrorower.
 14. Недозволена зона – під цим слід розуміти території за межами Зони повернення, де повернення Велосипеда не дозволяється. Актуальна Недозволена зона визначена Оператором системи Metrorower (Метроровер), доступна на Вебсайті системи Metrorower (Метроровер) та в Мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 15. Зона Повернення – під цим слід розуміти територію функціонування системи Metrorower (Метроровер), де Клієнт може брати напрокат та повертати Велосипеди. Інформацію про місцезнаходження актуальної Зони повернення можна знайти в Мобільному застосунку Metrorower (Метроровер) та на Вебсайті Системи Metrorower (Метроровер).
 16. Оператор - під цим слід розуміти Nextbike GZM sp. z o.o., що надає послуги, пов'язані з обслуговуванням системи Metrorower (Метроровер), з місцем перебування за адресою ul. Przasnyska 6b, 01 – 756 Warszawa (вул. Пшасниська 6б, 01-756 Варшава), яке внесене до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
 17. Початковий внесок - під цим слід розуміти суму вступного внеску до Системи Metrorower (Метроровер) в розмірі 10 злотих брутто (прописом: десять злотих), сплачену Клієнтом при реєстрації в системі Metrorower (Метроровер), сплата якої є першим внеском в рахунок Суми поповнення.
 18. Абонентський план/План – під цим слід розуміти один із доступних тарифів у рамках системи Metrorower (Метроровер), які включено до Цінника, який є Додатком № 1 до Правил, на вебсайті системи Metrorower (Метроровер) www.metrorower.transportgzm.pl і в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 19. Політика конфіденційності - окремий від Правил документ Оператора, що визначає умови обробки Оператором та Замовником персональних даних Клієнта. Політика конфіденційності доступна за адресою https://metrorower.transportgzm.pl/ua/privacy-policy/.
 20. Роз’яснювальне провадження – під цим слід розуміти низку дій, вжитих Оператором для визначення обставин та подій, що виникають у зв’язку з використанням Велосипедів, зокрема пов’язаних з порушенням Правил, ДТП та зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.
 21. Зупинка - функція, що дозволяє паркувати Велосипед без його Повернення. Зупинка доступна з рівня Мобільного застосунку Metrorower (Метроровер).
 22. Правила - під цим слід розуміти ці Правила, що описують принципи та умови користування Системою Metrorower (Метроровер), зокрема обсяг прав та обов'язків, а також відповідальність осіб, які користуються можливістю Прокату Велосипедів у Системі Metrorower (Метроровер).
 23. Бронювання – функція, завдяки якій Клієнт може дистанційно забронювати Велосипед. Подробиці Бронювання описані в Розділі VII. Правил.
 24. Стандартний велосипед/Велосипед – під цим слід розуміти базовий тип Велосипеда, який Оператор надає у доступ в системі Metrorower (Метроровер). Велосипед оснащений 26-дюймовими колесами з ободами, кошиком ємністю 10 кг та GPS-передавачем.
 25. Станція Metrorower (Метроровер) – місце прокату або повернення Велосипедів, позначене символом Metrorower (Метроровер), і територія навколо визначеної станції Metrorower (Метроровер) в радіусі 50 м. Інформація про поточне розташування станції Metrorower (Метроровер) доступна на вебсайті та в Мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 26. Вебсайт - під цим слід розуміти запущений Оператором вебсайт: www.metrorower.transportgzm.pl, який містить всю інформацію та інструкції щодо використання системи Metrorower (Метроровер).
 27. Система Metrorower (Метроровер) - під цим слід розуміти систему прокату Велосипедів, запущену Оператором за угодою із Замовником у рамках Roweru Metropolitalnego (Метрополітального Велосипеда), включаючи, зокрема, Велосипеди, технічну інфраструктуру (станції), програмне забезпечення та документ, що визначає права та зобов'язання Клієнтів.
 28. Таблиця оплат – під цим слід розуміти цінник для Велосипеда в системі Metrorower (Метроровер), абонентські плани та додаткові оплати, що становлять Додаток № 1 до цих Правил, що є невід'ємною частиною Договору. Актуальна таблиця оплат доступна на вебсайті www.metrorower.transportgzm.pl, та в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 29. Транспорт GZM (ГЗМ) - бренд, що фокусується на всіх формах мобільності та інструментах, що полегшують їх використання реалізований Верхньосілезькою агломерацією.
 30. Договір - під цим слід розуміти Договір Клієнта зі Спільними адміністраторами, що встановлює принципи відповідальності за реалізацію прав та обов'язків, передбачених Правилами. Договір, зміст якого охоплює положення Умов, вважається автоматично укладеним в момент момент реєстрації Клієнта у системі Metrorower (Метроровер) та за умови надання Клієнтом заяви про прийняття Правил та надання персональних даних при реєстрації, а також сплати Початкового внеску під час реєстрації Клієнта в системі Metrorower (Метроровер). Спільними адміністраторами персональних даних у рамках діяльності щодо спільної обробки, тобто запуску та експлуатації Системи Metrorower (Метроровер), є Замовник та Оператор.
 31. Прокат Велосипеда - під цим слід розуміти взяття Клієнтом велосипеда напрокат на будь-якій станції системи Metrorower (Метроровер) або Зону повернення за допомогою Ідентифікатора Клієнта. Прокат Велосипеда закінчується в момент Повернення Велосипеда. Процес прокату та правила користування детально описані в Розділі VII. Правил.
 32. Замовник - під цим слід розуміти Верхньосілезьку агломерацію з місцем перебування за адресою вул. Барбари 21А, 40-053 Катовіце, NIP: 634-290-18-73, REGON 367882926.
 33. Повернення Велосипеда - повернення Велосипеда на станції системи Metrorower (Метроровер) або в Зоні повернення шляхом закриття Блокування O-lock. Повернення Велосипеда в іншому місці, ніж станція Metrorower (Метроровер), тягне за собою стягнення Додаткової оплати відповідно до Таблиці опат, пп. 1.3 та 3.3. Процедура Повернення описана в розділі XII. Правила. Використання функції "Зупинка" не вважається Поверненням Велосипеда.

III. Загальні принципи користування системою Metrorower (Метроровер)

 1. Умовою використання системи Metrorower (Метроровер) є:
  1.1. досягнення 13-річного віку,
  1.2. мати зріст від 150 до 195 см та вагу, що не перевищує 120 кг,
  1.3. надання Клієнтом персональних даних, необхідних для реєстрації (відповідно до п. 3 Розділу VI),
  1.4. прийняття умов, викладених у цих Правилах,
  1.5. сплата Початкового внеску,
  1.6. натискання на посилання для активації,
  1.7. підтримування мінімального залишку на Рахунку Клієнта на момент кожного прокату,
  1.8. надіслання підписаної заяви від законного опікуна у випадку неповнолітніх (згідно з п. 4 Розділу III).
 2. Клієнт, який придбав проїзний квиток у системі Транспорт GZM і перед першою поїздкою задекларував своє бажання користуватися системою Metrorower (Метроровер), має право на проїзд у системі Metrorower (Метроровер) за ціною придбаного проїзного квитка (60 хвилин на день).
 3. Клієнт зобов'язується дотримуватися умов цих Правил, зокрема сплатити встановлений Початковий внесок, підтримувати Мінімальний залишок на рахунку та користуватися Велосипедом відповідно до положень, викладених в Правилах.
 4. Особи, яким виповнилося 13 років, але які не досягли 18 років (далі - неповнолітні), зобов'язані перед укладенням Договору надати Оператору письмову згоду принаймні одного з батьків або законних опікунів на укладення Договору та заяву про взяття ними на себе відповідальності за будь-яку  можливу шкоду, зокрема, внаслідок невиконання або неналежного виконання Договору та покриття поточних зобов'язань, зазначених у Таблиці оплат Системи Metrorower (Метроровер). У заяві батьки або законні опікуни повинні взяти на себе зобов'язання поповнити рахунок неповнолітньої особи в Системі Metrorower (Метроровер) таким чином, щоб на момент взяття велосипеда напрокат Обліковий запис був активним (Розділ VIII, п. 1). З метою дотримання письмової форми юридичної дії, Опікун зобов'язаний поставити власний підпис на згоді. Скан листа необхідно надіслати електронною поштою на адресу ck@metrorower.transportgzm.pl 
  Зразок згоди доступний на вебсайті: www.metrorower.transportgzm.pl,.
 5. Клієнт може взяти напрокат одночасно до 4 Велосипедів.
 6. Заборонено їздити на Велосипеді більше ніж 1 особі, зокрема, Клієнтам заборонено перевозити додаткових осіб.
 7. Забороняється використовувати захисні пристрої, які не є елементом Системи Metrorower (Метроровер), для знерухомлення велосипеда. Оператор залишає за собою право усунути невідповідні захисні пристрої, які використовує Клієнт. Клієнт несе всі витрати, пов'язані з відновленням велосипеда до стану, який дозволяє здійснювати прокат.
 8. Клієнтам забороняється перевозити Велосипеди в автомобілях та інших приватних транспортних засобах або будь-яким громадським транспортом.
 9. Використання Велосипедів системи Metrorower (Метроровер) в комерційних цілях заборонено.
 10. Забороняється користуватися велосипедами системи Metrorower (Метроровер) особам, які перебувають у стані алкогольного або іншого сп'яніння, під впливом наркотичних засобів, психотропних речовин або препаратів, що їх замінюють, у розумінні нормативно-правових актів з питань протидії наркоманії; сильних протиалергічних препаратів, інших лікарських засобів, що впливають на здатність керувати транспортним засобом.
 11. Сторони Договору зобов'язані повідомляти одна одну про будь-яку зміну адрес або інших даних, що ідентифікують сторони, наданих при реєстрації в Системі Metrorower (Метроровер). Про зміни слід повідомляти в порядку, описаному в Розділі XIV, п. 3.1.- 3.3 та 3.5.

IV. Відповідальність та зобов'язання.

 1. Оператор надає послуги, пов'язані з обслуговуванням Системи Metrorower (Метроровер), і несе відповідальність за її належне функціонування. Оператор відповідає за правильний розрахунок за нараховані оплати, їх стягнення та можливе відшкодування Клієнту. Зберігання та захист коштів, сплачених Клієнтами за користування Системою Metrorower (Метроровер), а також перевірку стану розрахунків Клієнта.
 2. Перед тим, як стягувати з Клієнта додаткову плату, окрім плати за повернення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення, плати за Повернення Велосипеда в Недозволеній зоні та плати за Повернення Велосипеда за межами Зони функціонування системи Metrorower (Метроровер) на відстані понад 10 км від найближчої Станції, Оператор зобов'язується щоразу розпочати роз’яснювальне провадження.
 3. Оператор несе відповідальність за шкоди, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Договору, за винятком випадків, коли невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, за які Оператор не несе відповідальності.
 4. Оператор залишає за собою право надавати доступ до даних Клієнта, якщо обов'язок надавати доступ уповноваженим особам випливає з чинного законодавства.
 5.  У разі недотримання Клієнтом умов, передбачених цими Правилами, Оператор має право заблокувати Обліковий запис Клієнта та стягнути з нього плату відповідно до Таблиці оплат, п. 4. Детальні умови Блокування облікового запису описані в Розділі XVIII цих Правил
 6.  У випадку Несанкціонованої поїздки Оператор залишає за собою право стягнути з Клієнта додатковий збір відповідно до Таблиці оплат п. 4.8.
 7. Клієнт несе відповідальність за Велосипед з моменту взяття Напрокат до моменту його правильного Повернення. Зокрема, Клієнт зобов'язаний вжити заходів для запобігання пошкодженню та крадіжці взятого напрокат Велосипеда.
 8. У випадку неправильного Повернення Велосипеда з вини Клієнта, Клієнт несе витрати за подальший пркат велосипеда, а також несе відповідальність за можливу крадіжку та пошкодження. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда, Клієнт зобов'язаний негайно зв'язатися з CK.
 9. Клієнт зобов'язується повернути Велосипед у технічно справному стані, в такому ж стані, в якому він був отриманий під час взяття напрокат, з урахуванням зносу, що виник в результаті стандартного використання. Клієнт несе відповідальність за наслідки подій, що виникли в результаті порушення ним чинних Правил та правових норм при користуванні Системою Metrorower (Метроровер).
 10. У випадку доведених пошкоджень, що виникли внаслідок неналежного використання обладнання, яке є частиною системи Metrorower (Метроровер), Клієнт погоджується покрити витрати на заміну пошкоджених деталей та послуги, пов'язані з їх заміною, з метою відновлення Велосипеда до початкового стану, перед взяттям напрокат. Оператор виставить Клієнту рахунок або рахунок-фактуру за необхідний ремонт.
 11. У випадку крадіжки Велосипеда, здійсненої під час прокату, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це CK як тільки він помітив інцидент. Після отримання відповідної інформації Оператор негайно зобов'язаний докласти всіх зусиль (зокрема, Оператор має можливість зчитувати місцезнаходження велосипеда з GPS), щоб знайти велосипед.
 12. Будь-яке навмисне пошкодження майна Оператора призведе до того, що винуватець буде змушений сплатити вартість ремонту або відновлення, а також може стати причиною розпочати судове провадження. Оператор має право вимагати від винуватця пошкодження або знищення всіх обґрунтованих витрат.
 13. Клієнт несе повну відповідальність і зобов'язується сплатити будь-які штрафи, збори тощо, накладені на Клієнта у зв'язку з використанням Системи Metrorower (Метроровер), які виникли з вини Клієнта. Однак Клієнт не несе відповідальності за штрафи, збори тощо, накладені на Клієнта з вини Оператора.
 14. Клієнт несе відповідальність за можливі шкоди, спричинені недотриманням цих Правил.

V. Форми оплати

 1. Оплата послуг, пропонованих в рамках Системи Metrorower (Метроровер), може здійснюватися:
  1.1 шляхом поповнення Рахунку Клієнта банківським переказом або шляхом здійснення одноразової оплати Карткою, зокрема через портал www.metrorower.transportgzm.pl,,  з якого будуть стягуватись кошти в розмірі, зазначеному в Таблиці оплат в Системі  Metrorower (Метроровер), а далі перераховані на рахунок Оператора, 
  1.2 шляхом призначення доручення стягувати кошти з платіжної картки з яким пов’язане стягнення оплати у розмірі мін. 10 злотих, що використовується в рахунок Прокату. Це рівнозначно прив’язанню платіжної картки до Облікового запису Клієнта. Це можна зробити, ввівши номер платіжної картки за допомогою мобільного застосунку Metrorower (Метроровер) та на вебсайті Системи Metrorower (Метроровер).
 2. Власники проїзних середньо та довгострокових квитків в системі Транспорт GZM (ГЗМ) мають право користуватися системою Metrorower (Метроровер) без додаткової плати за прокат Велосипеда в системі Metrorower (Метроровер) (вказаної в Таблиці оплат, п. 1.1) до 60 хвилин на день.
 3. Інформація про платіжну картку обробляється зовнішнім постачальником послуг і не зберігається та не надається Оператору.
 4. На вимогу Клієнта Замвоник надасть Клієнту рахунок-фактуру з ПДВ, виставлений Замовником за здійснений проїзд. Для цього Клієнт повинен зв'язатися з Замовником електронною поштою за адресою Замовника: rower@metropoliagzm.pl,  щоб вказати дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури з ПДВ, дату та час взяття Напрокат Велосипеда, Повернення велосипеда та номер Велосипеда.
 5. На вимогу Клієнта Оператор надасть Клієнту рахунок-фактуру з ПДВ, виставлений Оператором на стягнуті додаткові оплати. Для цього Клієнт повинен зв'язатися з Оператором електронною поштою за адресою електронної пошти Оператора і вказати дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури з ПДВ.
 6. Рахунки-фактури за користування системою Metrorower (Метроровер) будуть виставлятися відповідно до термінів та в порядку, передбаченому податковим законодавством
 7. Замовник та Оператор надсилають рахунок-фактуру з ПДВ в електронному вигляді на адресу електронної пошти, яку Клієнт вказав під час реєстрації, або в інший спосіб, вказаний Клієнтом. В особливо обґрунтованих випадках Замовник та Оператор можуть надіслати рахунок-фактуру з ПДВ на іншу адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.

VI. Реєстрація

 1. Необхідною умовою користування Системою Metrorower (Метроровер) є попередня реєстрація Клієнта, прийняття положень Правил, надання персональних даних, необхідних під час реєстрації, та наявність Мінімального залишку на Рахунку.
 2. Реєстрацію можна здійснити через:
  2.1 Вебсайт www.metrorower.transportgzm.pl, 
  2.2 Мобільний застосунок Metrorower (Метроровер).
 3. Під час реєстрації через вебсайт www.metrorower.transportgzm.pl або мобільний застосунок Metrorower (Метроровер) необхідно надати наступні персональні дані: 
  3.1. ім'я та прізвище,
  3.2. адресу проживання, тобто місто, вулицю, включаючи номер будинку та квартири, поштовий індекс, країну,
  3.3. електронну адресу
  3.4. номер мобільного телефону,
  Клієнт повинен вказати, що він/вона прочитав(ла) і приймає Правила Системи Metrorower (Метроровер) та ознайомився/лась з Політикою конфіденційності Системи Metrorower (Метроровер).
  Потім генерується PIN-код, який надсилається у вигляді SMS на вказаний номер телефону. PIN-код разом з номером телефону використовується для входу в систему
 4. Для завершення процесу реєстрації на вказану електронну адресу буде надіслано повідомлення з посиланням для підтвердження, за допомогою якого необхідно підтвердити дані, перелічені у Розділі VI п.2.2. Після авторизації адреси електронної пошти відбувається верифікація Облікового запису Клієнта. Посилання для підтвердження є активним протягом 24 годин з моменту отримання електронного листа. Після закінчення вищезазначеного терміну повторна перевірка даних буде можлива тільки після отримання нового посилання для підтвердження від CK.
 5. Облікові записи Клієнтів, що містять неправильні, зокрема явно вигадані персональні дані, зі станом рахунку 0 злотих, можуть бути автоматично видалені з бази даних Системи Metrorower (Метроровер).
 6. Облікові записи Клієнтів без сплаченого початкового внеску можуть бути видалені з бази даних Системи Metrorower (Метроровер) протягом 30 днів.
 7. Клієнт, що має проїзний квиток  в Транспорт GZM повинен спочатку зареєструватися в системі Metrorower (Метроровер). Для того, щоб активувати можливість користування послугою їзди на Велосипеді протягом 60 хвилин на день за ціною проїзного квитка, необхідно додати ідентифікатор клієнта системи Transport GZM через  мобільний застосунок Metrower (Метроровер) або вебсайт.

VII. Бронювання

 1. Бронювання Велосипеда можливе, якщо Клієнт має активний статус Облікового запису в системі Metrorower (Метроровер), тобто:
  1.1 відповідає умовам реєстрації Розділу VI, п. 3,
  1.2 має Мінімальний залишок на Рахунку.
 2. Клієнт може забронювати до 4 Велосипедів одночасно.
 3. Бронювання можна здійснити через мобільний застосунок Metrorower (Метроровер).
 4. Бронювання є добровільним. Заброньований велосипед чекає на Клієнта максимум 15 хвилин. Після закінчення цього часу бронювання автоматично скасовується і Велосипед стає доступним для інших Клієнтів. Клієнт може самостійно скасувати Бронювання протягом його дії у мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 5. Бронювання є платним для всіх Клієнтів, включаючи Клієнтів, які користуються проїзними квитками системи Транспорт GZM. Плата за бронювання велосипеда вказана в Таблиці оплат, п. 1.2. та 3.2. Ця плата буде зарахована в рахунок поїздки за умови її завершення. Скасування Бронювання не тягне за собою скасування оплати.

VIII. Прокат та правила їзди на Велосипеді

 1. Прокат Велосипеда можливий за умови наявності у Клієнта активного статусу Облікового запису в системі Metrorower (Метроровер). Під активним статусом облікового запису в системі Metrorower (Метроровер) мається на увазі:
  1.1 виконання умов Реєстрації Розділу VI, п. 3,
  1.2 мати Мінімальний залишок на Рахунку.
 2. Велосипед в системі Metrorower (Метроровер) можна взяти напрокат через мобільний застосунок Metrorower (Метроровер).
 3. Велосипед можна взяти напрокат на будь-якій станції Metrorower (Метроровер) або в Зоні повернення. Прокат велосипеда починається з моменту фіксації цього факту в Обліковому записі Клієнта в системі Metrorower (Метроровер) за допомогою мобільного застосунку Metrorower(Метроровер). Зняття Блокування O-lock підтверджується звуковим сигналом.
 4. Перед поїздкою Клієнт зобов'язаний переконатися, що Велосипед придатний до використання, зокрема, шини велосипеда накачані, гальма справні, а світлові та звукові сигнали працюють.
 5. Якщо Клієнт виявить несправність велосипеда під час прокату, він повинен негайно повідомити про це СК або за допомогою мобільного додатку Metrorower (Метроровер) і, якщо можливо, повернути Велосипед на найближчу Станцію.
 6. Їзда на Велосипеді, який на момент прокату є непридатним для використання, може призвести до того, що Клієнт буде нести відповідальність за шкоди, пов'язані з використанням Велосипеда.
 7. Під час Прокату Клієнт зобов'язаний мати мобільний телефон, придатний до здійснення дзвінків до СК або користування мобільним додатком Metrorower (Метроровер). Для Повернення Велосипеда не потрібно мати працюючий мобільний телефон (відповідно до Розділу XII).
 8. Багажник, встановлений на передній частині Велосипеда, призначений лише для перевезення легких предметів. Не дозволяється перевозити в багажнику людей або тварин. Необхідно бути особливо обережним, перевозячи в багажнику предмети, вага яких перевищує 5 кг.  Предмети, розміщені в багажнику, не повинні виступати за край багажника і не повинні мати гострих країв. Якщо через неналежне використання багажника станеться нещасний випадок, Клієнт буде нести відповідальність за будь-які витрати, понесені в результаті цього. Оператор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок неналежного перевезення або залишення товарів чи предметів, що перевозяться в багажнику. Зокрема, Оператор не несе відповідальності за перевезене електронне обладнання, що належить Клієнту.
 9. Під час прокату Клієнт може виїжджати за межі Зони дії системи Metrorower (Метроровер), однак Клієнт зобов'язаний повернутися в неї до закінчення терміну прокату та повернути його в відповідне місце, вказане в цих Правилах, в іншому випадку з Клієнта буде стягнуто додаткову плату відповідно до Таблиці оплат п. 4.2, 4.5 i 4.6.

IX. Час Прокату

 1. Час прокату Велосипеда починається з моменту розблокування Велосипеда відповідно до Ррозділу VIII, п. 2 Правил. Закінчується в момент Повернення Велосипеда відповідно до Розділу XII Правил.
 2. Клієнт зобов'язаний повернути Велосипед, не перевищуючи максимальний Час прокату, тобто 12 годин. Перевищення максимального часу прокату тягне за собою нарахування Плати за перевищення 12-годинного терміну прокату згідно з п. 4.1 Таблиці оплат. Нарахування Плати за перевищення максимального часу прокату не виключає обов'язку внесення оплати за користування Велосипедом згідно з п. 1.1 та 3.1 Таблиці оплат в Системі Metrorower (Метроровер).

X. Зупинка

 1. За допомогою функції «Зупинка» Оператор забезпечує можливість паркування велосипеда під час Прокату. Використання функції «Зупинка» не є еквівалентним Поверненню Велосипеда.
 2. Функція «Зупинка» доступна лише в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер). Після вибору, блокування O-lock необхідно вручну. Щоб завершити режим «Зупинка», виберіть опцію відновлення руху в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер). Блокування O-lock відкриється автоматично.
 3. Тривалість Зупинки включається до Часу прокату або віднімається від добового часу Абонементського плану або добового часу користування системою Metrorower (Метроровер) клієнтами системи Транспорт GZM, які мають право на проїзд в межах придбаного проїзного квитка.

XI. Ремонти та аварії.

 1. Про непридатний для подальшої їзди Велосипед слід негайно повідомити СК телефоном або через мобільний застосунок Metrorower (Метроровер), як тільки Ви помітили несправність. Найкраще додати до повідомлення за допомогою мобільного застосунку фотографію поломки. Відсутність доданої фотографії не впливає на ефективність заявки.
 2. Про велосипед, який має незначну несправність, але придатний для подальшого використання, слід повідомити СК телефоном або через мобільний застосунок Metrorower (Метроровер) одразу після виявлення несправності.
 3. Забороняється самостійно здійснювати будь-який ремонт, модифікацію або заміну деталей на Велосипеді взятому напрокат. Єдиним уповноваженим для таких дій суб'єктом є Оператор.
 4. Клієнт несе відповідальність за те, щоб мати можливість зв'язатися з СК впродовж усього Часу Прокату.
 5. У випадку несправності у вигляді неможливості закриття Блокування O-lock, тобто неможливості повернення велосипеда взятого напрокат, ефективним є лише повідомлення СК телефоном, при цьому Клієнт повинен перебувати поряд з Велосипедом, який не може бути повернутий.

XII. Повернення Велосипеда

 1. Велосипед повертається за допомогою Блокування O-lock
 2. Повернення велосипеда Metrorower (Метроровер) можливе одним з наступних способів:
  2.1 Регулярне Повернення - Повернення Велосипеда на станції системи Metrorower (Метроровер) після взяття напрокат на станції системи Metrorower (Метроровер),
  2.2 Преміум-повернення - Повернення Велосипеда на станції системи Metrorower (Метроровер) після взяття напрокат за межами станції Metrorower (Метроровер) (суми бонусів вказані в Таблиці оплат п.1.4 та 3.4.),
  2.3 Платне повернення - Повернення Велосипеда за межами станції системи Metrorower (Метроровер), але в межах Зони повернення (розмір оплати за платне повернення вказано в Таблиці оплат, п. 1.3 та 3.3.).
 3. При Поверненні Велосипеда на Станції системи Metrorower (Метроровер) або в спеціально відведеному для цього місці, Клієнт зобов'язаний повернути Велосипед, замкнувши Блокування O-lock. Велосипед слід повернути таким чином, щоб він стабільно стояв на колесах, спираючись на підніжку так, щоб не перешкоджати руху пішоходів або велосипедистів. Правильне закріплення Велосипеда буде підтверджено звуковим сигналом та PUSH-повідомленням, якщо Клієнт увімкнув таку функцію в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер). Клієнт зобов’язаний переконатися за допомогою Мобільного застосунку Metrorower (Метроровер) або контакту з СК, що Велосипед правильно повернутий.
 4. За завершення Проката Велосипеда у Зоні повернення, але за межами станції, стягується Оплата за залишення велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (в Таблиці оплат, п. 1.3. та 3.3.), за винятком випадків, коли Прокат Велосипеда тривав менше ніж 3 хвилини, а місце Повернення Велосипеда знаходиться на відстані менше ніж 50 м від місця початку Проката Велосипеда.
 5. Бонус за преміум- Повернення (як зазначено в Розділі XII, п. 1.2) буде нараховано, якщо інший Клієнт, ніж той, який повернув той самий Велосипед за межами станції системи Metrorower (Метроровер), доставить його на станцію системи Metrorower (Метроровер). Кошти з преміум-повернення не підлягають поверненню та використовуються для поїздок в першу чергу, перед коштами, сплаченими Клієнтом.
 6. Клієнт несе відповідальність за належне Повернення Велосипеда та його захист, як зазначено в Розділі XII, п. 2., з урахуванням Розділу XI п. 5. Невиконання цього зобов'язання може призвести до:
  6.1 стягнення плати за Прокат Велосипеда відповідно до Таблиці оплат, п. 1.1 i 3.1., а у випадку прокату, що перевищує 12 годин, стягується додаткова плата відповідно до Таблиці оплат, п. 4.1 (за винятком ситуації, зазначеної в Розділі XI, п. 5 - повідомлення про несправність Блокування О- lock),
  6.2 стягнення оплати за втрату, крадіжку або пошкодження Велосипеда відповідно до Таблиці оплат п. 4.2,
  6.3 стягнення оплати за Повернення Велосипеда у важкодоступному місці (під важкодоступними місцями розуміються, наприклад, закриті автостоянки в торгових центрах, закриті житлові комплекси, приватні володіння та інші важкодоступні місця, наприклад, густі кущі, канали, будь-які гаражі та закриті приміщення, дахи і т.д.), відповідно до Таблиці оплат п. 4.6.
  6.4 стягнення оплати за Повернення Велосипеда за межами Зони дії Системи Metrorower (Метроровер) на відстані понад 10 км від найближчої Станції відповідно до пункту Таблиці оплат п. 4.5., 
  6.5 стягнення оплати за Повернення Велосипеда в Недозволеному місці відповідно до Таблиці оплат, п. 4.6., 
  6.6 стягнення оплати за залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту відповідно до Таблиці оплат п. 4.3.
  Всі оплати вказані в п. 6.1 - 6.6 можуть сумуватись.
 7. Якщо під час Прокату Велосипеда станеться нещасний випадок або зіткнення, Клієнт зобов'язаний написати заяву або викликати поліцію на місце події. Крім того, у випадку вищезазначеної події Клієнт зобов'язаний повідомити СК про вищезазначену подію протягом максимум 24 годин з моменту настання події.

XIII. Оплати в Системі Metrorower (Метроровер)

 1. Оплати нараховуються відповідно до Таблиці оплат у системі Metrorower (Метроровер), що становить Додаток №1 до Правил, доступна на вебсайті www.metrorower.transportgzm.pl та у мобільному застосунку Metrorower (Метроровер).
 2. Оплата за прокат Велосипеда стягується за час, що рахується з моменту отримання велосипеда Напрокат до моменту його Повернення.
 3. Оплата за разовий Прокат Велосипеда - це сума платежів за наступні часові проміжки користування Велосипедом відповідно до Таблиці оплат п. 1.1.
 4. Якщо Велосипед залишено за межами Станції, але в Зоні повернення, додатково Оператор автоматично стягує Оплату за залишення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (так зване платне Повернення) відповідно до Таблиці оплат, п. 1.3.
 5. У Абонементських планах розрахунковий період починається з моменту зарахування оплати за відповідний Абонементський план відповідно до Таблиці оплат п. 2 на рахунку Оператора. Клієнт може мати тільки один активний Абонементський план на даний момент часу.
 6. Абонементський план надає Клієнту право користуватися Велосипедом протягом максимум 60 хвилин на день, незалежно від кількості наступних прокатів Велосипеда власником абонемента. Невикористаний час Абонементського плану не накопичується та не переноситься на наступний день.
 7. У випадку, якщо передбачений Час прокату з Абонементського плану на даний день буде вичерпано, подальший або наступний Прокат Велосипеда в той самий день буде оплачуватися відповідно до Таблиці оплат п. 3.1
 8. У випадку взяття напрокат на рахунок власника абонемента кількох Велосипедів одночасно, тільки за перший прокат буде виставлено рахунок за цим Планом. Решта прокатів будуть оплачуватися відповідно до Таблиці оплат п. 1.1 (Плата за одноразовий Прокат).
 9. Абонементський план оновлюється автоматично. Ви можете скасувати автоматичне продовження Плану за допомогою мобільного застосунку Metrorower (Метроровер) або Вебсайту.
 10.  Перехід з поточного Абонементського плану (термін дії якого вже розпочався) на інший тип, доступний в рамках Плану, можливий лише в тому випадку, якщо це стосується заміни місячного абонемента на піврічний або річний, і якщо це відбувається найпізніше протягом 2 тижнів після закінчення терміну дії поточного абонемента.
 11. В інших випадках поточний абонемент можна обміняти на інший доступний тип лише після закінчення терміну його дії.
 12. Оператор має право нарахувати Додаткові оплати відповідно до  Таблиці оплат п.4. Оператор щоразу інформує Клієнта про додаткову оплату принаймні електронною поштою.  Клієнт додатково отримає PUSH-повідомлення з інформацією про Додаткову оплату, якщо він увімкнув таку функцію в Мобільному застосунку Metrorower (Метроровер). Зокрема, у ситуації, коли Клієнт повертає Велосипед у Недозволеній зоні, автоматично стягується Додаткова оплата відповідно до Таблиці оплат п. 4.6.
 13. Повернення велосипеда за межами Зони дії системи Metrorower (Метроровер), на відстані понад 10 км від найближчої Станції, буде розглядатися як крадіжка, втрата або знищення Велосипеда. У цих випадках Оператор має право стягнути Додаткову оплату відповідно до Таблиці оплат п. 4.2 та 4.5.
 14.  За заявою Клієнта, якщо Клієнт знайде та поверне Велосипед Оператору протягом 30 днів з дня отримання Клієнтом інформації від Оператора про те, що Велосипед загублений, плата відповідно до Таблиці оплат п. 4.2, буде зменшена таким чином, що за кожен день, починаючи з дня, наступного за днем отримання інформації про втрату Велосипеда, до дня знаходження та повернення Велосипеда, Клієнт сплачує 1/30 цієї плати. В обґрунтованих випадках плата за крадіжку, втрату або знищення може бути скасована.
 15. У випадку, якщо нарахована плата за Час прокату або Додаткова оплата перевищує наявні кошти, Клієнт зобов'язаний поповнити свій Рахунок щонайменше до балансу 0 злотих протягом 7 днів з моменту виникнення заборгованості. У разі несплати належної суми Оператор залишає за собою право застосувати відповідні юридичні дії проти Клієнта з метою отримання оплати за Договором. Оператор має право нараховувати встановлені законом відсотки за прострочення на прострочені суми, починаючи з дати, зазначеної в першій частині, до дати фактичної оплати в повному обсязі. Стосовно Оператора Клієнт зобов'язаний виконати зобов'язання, зазначені в цьому пункті, відповідно до положень статті 393 Цивільного кодексу. Клієнт визнає, що Оператор системи Metrorower має право перенести дебіторську заборгованість, належну йому від Клієнта за Договором, третім особам, що надасть право таким третім особам вимагати відповідну дебіторську заборгованість від Клієнта. Оператор системи Metrorower (Метроровер) залишає за собою право доручити стягнення заборгованості з Клієнта колекторській компанії.
 16. Клієнт має право пред'явити рекламацію в кожному випадку, коли стягується Додаткова оплата, а Оператор зобов'язаний розглянути її відповідно до процедури, описаної в Розділі XIV.
 17. Повернення залишку коштів з рахунку Клієнта може бути здійснено при розірванні Договору. Під час дії Договору сума поповнення не повертається. У разі виникнення рекламації Клієнт може подати заяву на повернення Суми поповнення протягом строку дії Договору. Невикористані платежі, внесені Клієнтом на Рахунок Клієнта як Початкова плата або Сума поповнення, залишаються на Рахунку Клієнта до моменту розірвання Договору і повертаються у випадках і в порядку, встановленому відповідними положеннями Розділу XV, XVI або XVII. Сплачені, але не використані Клієнтом кошти повертаються також після розірвання Договору між Оператором і Замовником. Умовою повернення коштів є вказівка Клієнтом способу повернення коштів після отримання інформації від Оператора про розірвання договору, що зв'язує Оператора з Замовником. Якщо Оператор не повертає кошти, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Замовника.

XIV. Рекламації

 1. Рекламація - це вираження Клієнтом незадоволення послугою або перебігом процесу, пов'язаного з наданою послугою (включаючи випадки, зазначені в п. 12-15 Розділу XIII).
 2. Рекламації повинні містити принаймні такі дані: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, пов'язану з Обліковим записом Клієнта, номер телефону, що дозволяє ідентифікувати Клієнта. Якщо дані, що дозволяють ідентифікувати Клієнта, відсутні, Оператор залишає за собою право зв'язатися з Клієнтом з метою доповнення відсутньої інформації.
 3. Усі рекламації щодо послуг, які надаються відповідно до цих Правил, можуть бути подані Клієнтом:
  3.1 в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
  3.2 в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
  3.3 через Мобільний застосунок Metrorower (Метроровер)
  3.4 телефоном через СК,
  3.5 рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в Розділі I, п. 3,
 4. Якщо дані або інформація, надані в рекламації, потребують доповнення, Оператор перед розглядом рекламації просить Клієнта, який пред'явив рекламацію, доповнити її в зазначеному обсязі. Перед розглядом рекламації Оператор може також попросити Клієнта доповнити дані в Обліковому записі, які вимагаються відповідно до положень Правил, у зазначений термін. Якщо дані не будуть доповнені, Оператор залишить рекламацію без розгляду.
 5. Рекомендований строк подання рекламації - 7 днів з дати події, що стала підставою для подання рекламації.
 6. Пред'явлення рекламації не звільняє Клієнта від обов'язку своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Оператором.
 7. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів з моменту її отримання. Якщо рекламація потребує доповнення, термін розгляду рекламації починає обчислюватися з дати надання Оператору додаткових документів або додаткових пояснень/інформації.
 8. Відповідь на рекламацію буде надіслана Клієнту електронною поштою або поштою на адресу для листування, якщо вона вказана в рекламації. Оператор може надіслати відповідь на іншу адресу / адресу електронної пошти, вказану для листування Клієнтом, який пред'явив рекламацію.
 9. Клієнт має право оскаржити відповідь Оператора на рекламацію. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з моменту його отримання СК. Оскарження слід подати одним із наступних способів:
  9.1 в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
  9.2 в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
  9.3 рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в Розділі I, п. 3.

XV. Відмова від Договору

 1. Клієнт може відмовитися від укладеного з Оператором Договору - на підставі положень закону, без пояснення причин, протягом 14 днів з дня його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо до його закінчення Клієнт надішле Оператору заяву про відмову від Договору
 2. Клієнт може відмовитися від Договору шляхом:
  2.1 надсилання Оператору на адресу електронної пошти, вказану в Розділі I, п. 3 заяви про відмову від Договору. Зразок документа можна знайти на вебсайті www.metrorower.transportgzm.pl,
  2.2 надсилання Оператору рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в Розділі I, п. 3 письмової заяви про відмову від Договору.  Для цього Клієнт може використовувати бланк заяви про відмову від Договору, що міститься в Додатку № 2 до Закону про права споживачів (Законодавчий вісник РП 2019 р., п. 134 з наступними змінами), але це не є обов'язковим.
 3. У разі відмови від Договору Договір вважається неукладеним. У разі відмови від Договору кожна сторона зобов'язана повернути іншій стороні все, що вона отримала за Договором. Повернення коштів відбувається найпізніше протягом 14 днів з дня отримання Оператором повідомлення про відмову від Договору. Повернення платежів здійснюється за допомогою тих самих платіжних засобів, які Клієнт використовував у початковій транзакції, якщо тільки Клієнт не погодився на інше рішення в заяві про відмову від Договору. Альтернативне рішення Клієнт повинен вказати у своїй заяві.
 4. Якщо на вимогу Клієнта надання послуги починається до закінчення періоду відмови від Договору, Клієнт зобов'язаний оплатити послуги, надані до моменту відмови від Договору. У випадку Абонементського плану сума платежу розраховується пропорційно до обсягу наданої послуги. Повернення залишку коштів на рахунку здійснюється не пізніше ніж протягом 14 днів з дня розгляду Оператором заяви про відмову від Договору.

XVI. Розірвання Договору за заявою Клієнта.

 1. Повідомлення про розірвання Договору повинно містити такі дані: ім'я, прізвище, номер телефону, пов'язаний з Обліковим записом Клієнта, номер банківського рахунку (у випадку, зазначеному в п. 6 Розділу XVI), а також ім'я та прізвище власника банківського рахунку.
 2. Клієнт має право розірвати Договір. Клієнт може подати заяву про розірвання Договору наступним чином:
  1.1 в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
  1.2 в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
  1.3 в електронному порядку через контактну форму в мобільному застосунку Metrorower (Метроровер),
  1.4 рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в Розділі I, п. 3.
 3. Розірвання Договору, яке є рівнозначним анулюванню Абонементського плану у випадку, якщо Клієнт є власником такого Плану на момент подання заяви про розірвання, відбувається протягом 14 днів з дня вручення Оператору заяви про розірвання. Наслідком розірвання Договору є ліквідація Оператором Облікового запису Клієнта в Системі Metrorower (Метроровер).
 4. Перед поданням повідомлення про розірвання договору Клієнт зобов'язаний погасити всю заборгованість  та поповнити свій Рахунок до залишку 0 злотих. Розірвання Договору в ситуації, коли залишок на Рахунку Клієнта є від'ємним, не впливає на право Оператора вимагати суму, що дорівнює неоплаченій заборгованості Клієнта за надані Оператором послуги.
 5. Якщо в день розірвання Договору сума коштів на рахунку Клієнта перевищує 0 злотих, вони будуть повернуті на номер банківського рахунку, вказаний Клієнтом. Кошти будуть повернуті протягом максимум 14 днів з дня розірвання Договору.  У разі, якщо повернення коштів пов'язане з понесенням Оператором додаткових витрат у вигляді витрат на переказ, ці витрати будуть вирахувані з коштів, що підлягають поверненню Клієнту.
 6. Якщо Клієнт має активний Абонементський план на день розірвання Договору, кошти будуть повернуті на номер банківського рахунку, вказаний Клієнтом. Сума повернення розраховується пропорційно до обсягу наданої послуги. Повернення коштів буде здійснено протягом максимум 14 днів з дати розірвання Договору.  У разі, якщо повернення коштів пов'язане з понесенням Оператором додаткових витрат у вигляді витрат на переказ, ці витрати будуть вирахувані з коштів, що підлягають поверненню Клієнту.

XVII. Розірвання Договору Оператором

 1. Оператор може розірвати Договір, повідомивши про це за 7 днів, у разі виникнення вагомої причини, якою може бути, зокрема, ліквідація Системи Metrorower (Метроровер) або припинення чи зміна сфери діяльності Системи Metrorower( Метроровер).
 2. Повідомлення про розірвання Оператором Договору про надання послуг електронними засобами здійснюється шляхом направлення заяви про розірвання Договору про надання послуг електронними засобами на адресу електронної пошти Клієнта, вказану в Обліковому записі Клієнта, або шляхом вручення заяви Клієнту в інший спосіб, передбачений законодавством.
 3. У випадку ліквідації Облікового запису Клієнта, за умови, що кошти на Рахунку Клієнта перевищують 0 злотих на дату припинення дії Договору, кошти будуть повернуті на номер банківського рахунку, наданий Клієнтом. Кошти будуть повернуті протягом максимум 14 днів від дати отримання інформації про спосіб повернення коштів.
 4. У разі ліквідації Облікового запису Клієнта, за умови, що у Клієнта є активний Абонентський план, кошти за Абонементський план будуть повернуті в розмірі, пропорційному обсягу надання послуги до закінчення терміну повідомлення про розірвання, на вказаний Клієнтом номер банківського рахунку. Повернення коштів буде здійснено протягом максимум 14 днів з моменту отримання інформації про номер банківського рахунку.

XVIII. Блокування Облікового запису

 1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати обліковий запис Клієнта на час проведення Роз’яснювального провадження або назавжди заблокувати Обліковий запис Клієнта у разі підтвердженого недотримання умов користування Велосипедами Системи Metrorower (Метроровер), що містяться в цих Правилах,
 2. Зокрема, Обліковий запис може бути заблокований, якщо Клієнт:
  1.1. не заповнив персональні дані, описані в Розділі VI, п. 3,
  1.2. використовує Велосипед не за призначенням,
  1.3. залишає Велосипед незахищеним протягом Періоду Прокату з вини Клієнта
 3. Обліковий запис також може бути заблокований, якщо під час Прокату велосипеда Клієнтом було втрачено велосипед, а Клієнт не повідомив про це Оператора відповідно до цих Правил.
 4. У разі блокування Облікового запису через обставини, за які Клієнт несе відповідальність, кошти за невикористаний час Абонементського плану цього Клієнта можуть бути призначені на оплату додаткових платежів.
 5. Постійне блокування Облікового запису Клієнта унеможливлює створення іншого Облікового запису в майбутньому і прирівнюється до розірвання Договору з Клієнтом з вини Клієнта.

XIX. Прикінцеві положення.

 1. Прийняття цих Правил та Прокат Велосипеда прирівнюється до: довідки про стан здоров'я, що дозволяє безпечно пересуватися на велосипеді; вміння керувати велосипедом; наявності необхідної за законодавством кваліфікації та знання правил дорожнього руху.
 2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з повідомленням за 14 днів, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повертає Велосипед  протягом необхідного періоду часу), а Клієнт може пред'являти претензії до Оператора, пов'язані з поверненням коштів на Рахунок Клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття необхідних зобов'язань, що обтяжують Клієнта.
 3. У разі надання послуг безперервного характеру (наприклад, обслуговування облікового запису), Правила можуть бути змінені з поважної причини, якою вважається:
  3.1 зміна в законодавстві або його тлумаченні, що обґрунтовують необхідність внесення змін до Правил,
  3.2 зміна в послузі, в тому числі в обсязі або способі її надання,
  3.3 впровадження нової послуги,
  3.4 повне або часткове припинення надання послуги,
  3.5 міркування захисту конфіденційності, безпеки та запобігання зловживанням,
  3.6 усунення можливих сумнівів або двозначності тлумачення,
  3.7 зміна даних, зазначених в Правилах, у тому числі Оператора.
  Зміни набирають чинності протягом 14 днів з дня інформування Клієнта про зміни в Правилах шляхом публікації на вебсайті та надсилання на адресу електронної пошти Клієнта. Якщо Клієнт не приймає зміни до Правил, він може розірвати Договір з негайним вступом в силу, направивши повідомлення про розірвання не пізніше 14 днів з моменту інформування Клієнта про зміни до Правил.
 4. У випадку послуг разового характеру (наприклад, разова поїздка) або передплачених послуг, в кожному випадку застосовується версія Правил, яка є чинною на момент замовлення послуги
 5. Питання, не охоплені цими Правилами, регулюються відповідними положеннями польського законодавства, зокрема Цивільним кодексом та Законом про дорожній рух.
 6. У випадку будь-яких розбіжностей між польською та іноземною версіями Правил, інтерпретація здійснюється на основі польської версії.

Додаток
№1 ТАБЛИЦЯ ОПЛАТ

1.

Цінник для Велосипеда у системі Metrorower (Метроровер)

1.1.

Оплата за прокат Велосипеда

Часовий проміжок

Вартість брутто

від 1 до 30 хвилини

1 зл

від 31 до 60 хвилини

1,50 зл

від 61 до 90 хвилини

2 зл

від 91 до 120 хвилини

2,50 зл

від 121 до 150 хвилини

3 зл

від 151 до 180 хвилини

3,50 зл

від 181 до 210 хвилини

4 зл

від 211 до 240 хвилини

4,50 зл

від 241 до 270 хвилини

5 зл

від 271 до 300 хвилини

5 зл

від 301 до 330 хвилини

5 зл

від 331 до 360 хвилини

5 зл

від 361 до 390 хвилини

5 зл

від 391 до 420 хвилини

5 зл

від 421 до 450 хвилини

5 зл

від 451 до 480 хвилини

5 зл

від 481 до 510 хвилини

5 зл

від 511 до 540 хвилини

5 зл

від 541 до 570 хвилини

5 зл

від 571 до 600 хвилини

5 зл

від 601 до 630 хвилини

5 зл

від 631 до 660 хвилини

5 зл

від 661 до 690 хвилини

5 зл

від 691 до 720 хвилини

5 зл

1.2

Плата за бронювання Велосипеда

1 зл

1.3.

Плата за залишення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (Платне повернення)

10 зл

1.4.

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (Преміум-повернення)

5 зл

2.

Типи абонементських планів

 

Назва

Тривалість

Кількість хвилин

Вартість брутто

2.1.

Щомісячний

30 дні

60 хвилин/день

29,90 зл

2.2.

Піврічний

180 дні

60 хвилин/день

129,00 зл

2.3.

Річний

365 дні

60 хвилин/день

239,00 зл

3.

Цінник для Велосипеда в Системі  Metrorower (Метроровер) після використання пакета хвилин в рамках Абонементського плану

3.1.

Оплата за Прокат Велосипеда

Часовий проміжок

Вартість брутто

від 1 до 30  хвилини

2 зл

від 31 до 60  хвилини

2,50  зл

від 61 до 90  хвилини

3  зл

від 91 до 120  хвилини

3,50  зл

від 121 до 150  хвилини

4  зл

від 151 до 180  хвилини

4,50  зл

від 181 до 210  хвилини

5  зл

від 211 до 240  хвилини

5  зл

від 241 до 270  хвилини

5  зл

від 271 до 300  хвилини

5  зл

від 301 до 330  хвилини

5  зл

від 331 до 360  хвилини

5  зл

від 361 до 390  хвилини

5  зл

від 391 до 420  хвилини

5  зл

від 421 до 450  хвилини

5 зл

від 451 до 480  хвилини

5 зл

від 481 до 510  хвилини

5 зл

від 511 до 540  хвилини

5 зл

від 541 до 570  хвилини

5 зл

від 571 до 600  хвилини

5 зл

від 601 до 630  хвилини

5 зл

від 631 до 660  хвилини

5 зл

від 661 до 690  хвилини

5 зл

від 691 до 720 хвилини

5 зл

3.2.

Оплата за бронювання велосипеда

1 зл

3.3.

Оплата за залишення Велосипеда за межами Станції в Зоні повернення (платне повернення)

10 зл

3.4.

 Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (Преміум-повернення)

5 зл

4.

Додаткові оплати*

4.1.

Плата за перевищення 12-годинного терміну прокату

200 зл

4.2.

Плата за крадіжку, втрату або пошкодження Велосипеда

5 000 зл

4.3.

Використання невідповідних захисних пристроїв, в тому числі залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту

200 зл

4.4.

Їзда на велосипеді більш ніж однією людиною

100 зл

4.5

Повернення Велосипеда за межами Зони дії системи Metrorower (Метроровер) на відстані понад 10 км від найближчої Станції

5 000 зл

4.6

Повернення Велосипеда в Недозволеній зоні (у тому числі у важкодоступних місцях)

450 зл

4.7.

Зняття застосованих захисних пристроїв

500 зл

4.8.

Несанкціонований проїзд

100 зл

4.9.

Перевезення Велосипеда іншими видами транспорту (поїздом, автобусом, автомобілем тощо).

50 зл

* Додаткові оплати сумуються.

5.

Інше

5.1.

Початковий внесок

10 зл