Política de privacidad

POLITYKA PRYWATNOŚCI SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO

Polityka prywatności Systemu Roweru Metropolitalnego zwanego również Metrorower (System Metrorower) ma na celu przekazanie użytkownikom Systemu Metrorower informacji wymaganych w art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) w związku z przetwarzaniem ich danych w ramach Systemu Metrorower przez współadministratorów: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach oraz Nextbike GZM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
i
Nextbike GZM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,

II. W jakim celu Administratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

II.1. Jako współadministratorzy, w celu:

  1. Zawarcia i realizacji umowy, abyś mógł korzystać z roweru – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. Rozliczenia płatności za usługę wypożyczenia roweru, w tym wystawienie faktury VAT – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. Obsługi reklamacji - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. Ustalania oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. Obsługi korespondencji, przykładowo obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. Umożliwienia korzystania z aplikacji mobilnej Metrorower oraz strony internetowej i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji z ich użyciem - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. Zapewnienia możliwości weryfikacji przebiegu rozmowy z pracownikiem infolinii na potrzeby reklamacji usług lub ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (nagrania rozmów) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

oraz
II.2. Nextbike GZM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
jako samodzielny administrator w celu:

  1. Marketingu produktów i usług podmiotów trzecich (lista) na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes strony trzeciej – podmiotu, którego produkty i usługi są promowane) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – jeśli jesteś dzieckiem;
  2. Marketingu produktów i usług własnych, w tym badań satysfakcji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Nextbike GZM sp. z o.o.) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – jeśli jesteś dzieckiem;
  3. Zabezpieczenia mienia, w tym stacji rowerowej i rowerów – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II.3. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego przetwarzane są przez Współadministratorów i Nextbike GZM sp. z o.o. (jako samodzielnego administratora) w celu zapewnienia możliwości wykazania skutecznego zawarcia umowy z małoletnim użytkownikiem i uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego w rozumieniu art. 8 RODO – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

1. imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail – w celu zawarcia i realizacji umowy;
2. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego (w chwili przesłania formularza rozliczeniowego), imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego oraz dodatkowo IBAN i SWIFT/BIC w przypadku konta zagranicznego - w celu rozliczenia płatności;
3. imię, nazwisko, adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury VAT;
4. nazwa, adres działalności, NIP - w celu wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorcy;
5. imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail w celu obsługi reklamacji,
6. adres IP oraz inne informacje identyfikujące urządzenie (szczegóły w pkt. X), z którego korzystasz – przy każdym użyciu aplikacji mobilnej lub strony internetowej przeznaczonych do obsługi Roweru Metropolitalnego;
7. dane osobowe, które podasz w korespondencji oraz związane ze sposobem komunikacji, przykładowo nr telefonu czy adres e-mail oraz imię i nazwisko;
8. imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail - w celach marketingowych;
9. imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail - w celach ochrony mienia;
10. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz pozostałe dane osobowe, w szczególności wymienione powyżej, które udostępniłeś administratorom – w celu ustalania oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
11. numer identyfikacyjny konta w systemie Transport GZM i numer telefonu jeżeli będziesz korzystać z warunków preferencyjnych w ramach biletów okresowych w systemie Transport GZM.
12. Twój głos i dane osobowe przekazane przez Ciebie w trakcie rozmowy z konsultantem (dane utrwalone na nagraniu) – w celu zapewnienia możliwości weryfikacji przebiegu rozmowy z pracownikiem infolinii na potrzeby reklamacji usług lub ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (nagrania rozmów);
13. imię, nazwisko, adres zamieszkania - w przypadku danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych.

IV. Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe?

1. Podmiotom wykonującym usługi na rzecz administratorów, w tym w szczególności dostawcom usług IT, operatorom płatności, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym;
2. Podmiotom trzecim, na przekazanie którym danych użytkownik wyraził zgodę - lista podmiotów znajduje się tutaj;
3. Podmiotom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Zarządowi Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

V. Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?

1. Dane osobowe przetwarzane w celach wymienionych w pkt II.1 przez okres niezbędny do realizacji celów albo 6 lat od zakończenia umowy na korzystanie z Systemu Metrorower; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody. Nagrania rozmowy na infolinii będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu upływu 60 dni od daty rozmowy – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej;
2. Dane osobowe przetwarzane przez Nextbike GZM Sp. z o.o. do celów marketingowych przez okres niezbędny do realizacji celu albo do czasu wycofania udzielonej zgody.

VI. Zasady gromadzenia Danych osobowych

Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji, a w zakresie danych zbieranych na potrzeby wystawienia faktury VAT – także wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy oraz pozostałych powiązanych z nią celów.
Podanie danych osobowych w związku z obsługą korespondencji jest dobrowolne, jednak niezbędne, by współadministratorzy mogli udzielić odpowiedzi lub zrealizować żądanie.
Niepodanie danych osobowych do celów marketingowych Nextbike GZM Sp. z o.o. uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego określonymi kanałami komunikacji.

VII. Jakie prawa Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:
1. Dostępu do swoich danych osobowych;
2. Żądania ich sprostowania;
3. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych gdy:
a. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. administrator ich już nie potrzebuje, ale są Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, którego podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
4. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją lub w celach marketingowych;
5. Żądania usunięcia swoich danych osobowych;
6. Wycofania zgody, w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed jej wycofania – ilekroć przetwarzanie danych opiera się na zgodzie. Wyrażone zgody mogą zostać wycofane w każdym czasie (poprzez kontakt na adres siedziby Nextbike GZM Sp. z o.o oraz pisząc na adres daneosobowe@nextbike.pl albo przez odznaczenie checkboxów z poziomu Twojego konta – za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej – w sekcji „Ustawienia i prywatność”). W przypadku zgody na nagrywanie rozmowy z konsultantem możesz wycofać zgodę, pisząc na adres daneosobowe@nextbike.pl. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem danej zgody.
7. Otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe lub żądać od administratora przesłania swoich danych do innego administratora.
8. Wnieść w skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00−193 Warszawa) jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw możesz kontaktować się z Nextbike GZM sp. z o.o. kierując korespondencję na adres:
Nextbike GZM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa lub na adres e-mail: IOD@nextbike.pl.

VIII. Czy wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) i jak się z nim skontaktować?

Każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyznaczyła IOD, z którym można skontaktować się kierując korespondencję na adres: daneosobowe@metropoliagzm.pl
Nextbike GZM Sp. z o.o. wyznaczył IOD, z którym można się kontaktować na adres poczty elektronicznej: IOD@nextbike.pl

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

X. Pliki cookies

1. W ramach Systemu Metrorower współadministratorzy korzystają z plików cookies.
2. Najprościej rzecz ujmując, pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie.
3. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Nie stosujemy innych plików cookies niż niezbędne.
4. W ramach Systemu Metrorower stosujemy następujące pliki cookies:

Niezbędne pliki cookie - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie będziesz mógł prawidłowo korzystać z naszych usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

qtrans_front_language

Śledzenie wybranego języka interfejsu

Czas trwania sesji użytkownika

nextbike-react

Informacje o sesji użytkownika (zaszyfrowane)

14 dni

thirdparty

Sprawdzanie, czy przeglądarka obsługuje cookies 3rd party (na potrzeby logowania przez iframe).

Czas trwania sesji użytkownika

XI. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami

Zadanie

Współadministrator realizujący

wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO względem osób, których dane dotyczą

Nextbike GZM sp. z o.o. (w szczególności poprzez klauzulę w formularzu rejestracyjnym oraz politykę prywatności)

wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO względem osób, których dane dotyczą

Każdy ze Współadministratorów, który pozyska dane osobowe nie od osoby, której dane dotyczą

wykonanie analizy ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniający stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku

Nextbike GZM sp. z o.o.

obsługa incydentów, w tym zgłaszanie naruszeń do PUODO w trybie art. 33 RODO a także w trybie art. 34

Nextbike GZM sp. z o.o.

Informowanie drugiego Współadministratora o naruszeniu ochrony współadministrowanych danych – w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia

Każdy ze Współadministratorów

wykonanie oceny skutków dla przetwarzania danych (DPIA) wg art. 35 RODO oraz przekazywanie Współadministratorowi 1 informacji w tym zakresie

Nextbike GZM sp. z o.o.

podejmowanie współpracy z organem nadzorczym

Każdy ze Współadministratorów

realizację praw, określonych w rozdziale III RODO, względem osób, których dane dotyczą

Każdy ze Współadministratorów

udzielanie wsparcia i przekazywanie drugiemu Współadministratorowi niezbędnych informacji w związku z realizowanymi przez niego obowiązkami

Każdy ze Współadministratorów

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - uprzednie uzyskanie od osoby, której dane dotyczą, zgody, która spełnia wymogi określone w art. 4 pkt 11 oraz art. 7 i 8 RODO, a także udokumentowanie udzielenia zgody, w celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ust. 2 RODO

Nextbike GZM sp. z o.o.

prowadzenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą

Nextbike GZM sp. z o.o.

PRIVACY POLICY
OF THE ROWER METROPOLITALNY SYSTEM

This privacy policy of the Rower Metropolitalny System, which is also called Metrorower (Metrorower System), was established in order to provide users of the Metrorower System with the information that is required in accordance with art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as GDPR), due to the processing of their data within the Metrorower System by the following joint controllers: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia with its registered office in Katowice and Nextbike GZM Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw.

I. Who is the Controller of your personal data?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia with its registered office in Barbary 21A, 40-053 Katowice
and
Nextbike GZM Sp. z o.o. with its registered office in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

II. What is the basis and purpose of the processing of your personal data by the Controllers?

II.1. As joint controllers, for the purpose of:
1. Conclusion and performance of a contract in order to enable your bike use - the basis for this processing is art. 6 section 1 (b) of the GDPR;
2. Settlement of payments due for the bike rental services, including issuing of a VAT invoice - the basis for this processing is art. 6 section 1 (c) of the GDPR;
3. Handling of complaints - the basis for this processing is art. 6 section 1 (c) of the GDPR;
4. Identification and pursuing claims or defending against claims - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR;
5. Handling of correspondence, e.g. handling of a request or providing answer to a question sent using the contact form - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR;
6. Enabling the users to use the Metrorower mobile app as well as the website, and ensuring the security of communication resulting from their use - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR;
7. Enabling the possibility to verify the progress of conversation with a helpline employee, which is necessary in order to make complaints about services or to determine or pursue claims, or to defend against claims (call recordings) - the basis for this processing is art. 6 section 1 (a) of the GDPR.
and
II.2. Nextbike GZM Sp. z o.o. with its registered office in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
as an independent controller, for the purpose of:
1. Marketing of products and services provided by third parties (list) based on the consent given by you - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR (legitimate interest of a third party, i.e. the entity whose products and services are promoted) or art. 6 section 1 (a) of the GDPR (consent) - if you are a child;

2. Marketing of own products and services, including customer satisfaction surveys - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR (legitimate interest of Nextbike GZM sp. z o.o.) or art. 6 section 1 (a) of the GDPR (consent) – if you are a child;
3. Ensuring the security of property, including bikes and bike stations - the basis for this processing is art. 6 section 1 (f) of the GDPR.
II.3. The processing of personal data of a parent/legal guardian is conducted by the Joint Controllers and Nextbike GZM sp. z o.o. (as an independent controller) for the purpose of ensuring the possibility to demonstrate the effective conclusion of a contract with a minor user, and in order to obtain the consent of a parent/legal guardian within the meaning of art. 8 of the GDPR - the basis for this processing is art. 6 section 1 (c) of the GDPR.

III. What personal data will be processed?

1. first name, last name, phone number, address of residence, e-mail address – for the purpose of conclusion and performance of a contract;
2. first name, last name, phone number, e-mail address, bank account number (at the moment of sending the settlement form), first and last name of the bank account holder, and additionally, in the case of a foreign account, IBAN and SWIFT/BIC – for the purpose of settlement of payments;
3. first name, last name, address of residence - for the purpose of issuing a VAT invoice;
4. name, business address, NIP - for the purpose of issuing a VAT invoice for an entrepreneur;
5. first name, last name, phone number, address of residence, e-mail address - for the purpose of handling of complaints,
6. IP address and other information allowing to identify the device (details are specified in section X) that you are using – during each use of the mobile app or website, which are intended to handle the Metropolitan Bike;
7. personal data provided by you in correspondence and personal data associated with the communication method, e.g. phone number or e-mail address, first and last name;
8. first name, last name, phone number, address of residence, e-mail address - for the marketing purposes;
9. first name, last name, phone number, address of residence, e-mail address – for the purpose of property protection;
10. first name, last name, address of residence and other personal data, especially the above-mentioned personal data, which you have made available to the controllers - for the purpose of identification and pursuing claims, or for the purpose of defending against claims;
11. phone number and account identification number in the Transport GZM system – in the case of using preferential conditions in terms of season tickets in the Transport GZM system;
12. Your voice and personal data that you provide in the course of conversation with a consultant (data registered on a recording) - for the purpose of enabling the possibility to verify the progress of conversation with a helpline employee, which is necessary in order to make complaints about services or to determine or pursue claims, or to defend against claims (call recordings);
13. first name, last name, address of residence - in the case of personal data of parents/legal guardians.

IV. Who may get access to your personal data?

1. The entities that provide services to the controllers, especially including the providers of IT services, payment operators, law firms and debt collection companies;
2. Third parties to which the user has consented to provide data - the list of such entities is available here;
3. The entities authorised to receive your personal data based on the provisions of the law;
4. The Metropolitan Transport Authority (ZTM) in Katowice.

V. How long will your personal data be stored?

1. In the case of personal data processed for the purposes specified in section II.1 - such personal data will be stored for the period required to fulfil such purposes, or for the period of 6 years from completion of the contract for the use of Metrorower System; in the case of personal data processed based on consent - no longer than until withdrawal of a given consent. The recordings of helpline conversations will be stored until withdrawal of a given consent or after the expiration of 60 days from the date of a conversation – whichever occurs first;
2. Personal data processed by Nextbike GZM Sp. z o.o. for marketing purposes for the period necessary to achieve the purpose or until the consent is withdrawn.

VI. Rules for the collection of personal data

Provision of personal data by the data subject constitutes a prerequisite for conclusion of a contract and its implementation. Furthermore, it is also a statutory requirement in the case of data collected for the purposes of issuing a VAT invoice. Therefore, failure to provide such data results in the inability to conclude or implement a contract, as well as other associated purposes.
Provision of personal data in connection with the handling of correspondence is voluntary, however necessary in order for the joint controllers to be able to respond or perform a given request.
Failure to provide personal data for the marketing purposes of Nextbike GZM Sp. z o.o. results in the inability to receive commercial information or direct marketing with the use of specified channels of communication.

VII. What rights do you have in regard to the processing of personal data?

You have the right to:
1. Access your personal data;
2. Request the rectification of your personal data;
3. Request the limitation of the processing of your personal data, in the case when:
a. you question the accuracy of your personal data - for a period allowing the controller to verify the accuracy of such data;
b. the processing is not compliant with the provisions of the law, and you oppose the erasure of your personal data and request the limitation of its use instead;
c. the controller doesn’t need your personal data anymore, however you need it to identify, pursue or defend claims;
d. you have raised an objection to the processing, which is based on art. 6 section 1(f) of the GDPR, until it is determined whether the legally justified basis of the controller is superior in regard to the basis for your objection.
4. Raise an objection at any time in regard to the processing of your personal data, the basis of which is art. 6 section 1 (f) of the GDPR, due to reasons associated with your particular situation or for marketing purposes;
5. Request the erasure of your personal data;
6. Withdraw your consent at any time, without the need to provide a reason and without affecting the lawfulness of processing before withdrawal of your consent - whenever the processing of data is based on consent. The given consents may be withdrawn at any time (via contacting the address of the registered office of Nextbike GZM Sp. z o.o. and via writing to the following e-mail address: daneosobowe@nextbike.pl or via unchecking of the checkboxes from the level of your account - using the app or website - in the "Settings and privacy" section). In the case of a consent to the recording of conversation with a consultant, you can withdraw such consent by writing to the following e-mail address: daneosobowe@nextbike.pl. The above-mentioned withdrawal of consent will not affect the compliance of data processing implemented prior to the withdrawal of a given consent.
7. Obtain your personal data in a format that is structured, commonly used and machine-readable, or request the controller to send your personal data to another controller.
8. Lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office (address: Stawki 2, 00-193 Warszawa), in the case when you believe that the processing of your personal data violates the GDPR.
In the case of matters associated with the processing of your personal data and the exercise of your rights, please contact Nextbike GZM sp. z o.o. by sending correspondence to the following address:
Nextbike GZM Sp. z o.o. with its registered office in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, or to the following e-mail address: IOD@nextbike.pl.

VIII. Is there a data protection officer (DPO) appointed and how to contact him/her?

A data protection officer has been appointed by each controller.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia appointed a DPO who can be contacted by sending correspondence to the following address: daneosobowe@metropoliagzm.pl
Nextbike GZM Sp. z o.o. appointed a DPO who can be contacted using the following e-mail address: IOD@nextbike.pl

IX. Automated decision-making

Your personal data will not be used for automated decision-making, nor profiling.

X. Cookies

1. The joint controllers use cookies within the Metrorower System.
2. In simple terms, cookies are small text files, which are saved on your computer or smartphone when you visit our website. There are various types of cookies.
3. The cookies necessary to visit our website are used to (among others): ensure the stability of its functioning (they measure traffic, thus they protect against its overload); remember the privacy preferences selected by you; fill out the online forms made available by us; save the contents of your cart; monitor your logging in status. We use these cookies by default, which means that we save them on your computer or smartphone at the moment of entering our website (in accordance with art. 173 section 3 of the Telecommunications Law Act). We only use strictly necessary cookies.
4. We use the following cookies within the Metrorower System:

Strictly necessary cookies - they ensure correct functioning of our website as well as its primary functions. Without these cookies, you won’t be able to correctly use our online services. Furthermore, these cookies are exempt from the obligation to obtain your consent (art. 173 section 3 of the Telecommunications Law Act).

Name

Purpose

Period of storage

qtrans_front_language

Tracking of selected interface language

Duration of the user’s session

nextbike-react

Information concerning the user’s session (encrypted)

14 days

thirdparty

Verifying whether a given browser supports 3rd party cookies (for logging in using iframe).

Duration of the user’s session

XI. The primary content of arrangements between the Joint Controllers

Task

Joint controller that implements it

performance of the information obligation, which is referred to in art. 13 of the GDPR, in regard to the data subjects

Nextbike GZM sp. z o.o. (especially via the clause in the registration form and privacy policy)

performance of the information obligation, which is referred to in art. 14 of the GDPR, in regard to the data subjects

Each of the Joint Controllers
who will obtain personal data
not from the data subject

performance of a risk analysis, as well as implementation of proper technical and organisational measures that ensure the level of security adequate in regard to a given risk

Nextbike GZM sp. z o.o.

handling of incidents, including the reporting of violations to the President of the Personal Data Protection Office (PUODO) pursuant to art. 33 of the GDPR, as well as art. 34

Nextbike GZM sp. z o.o.

notifying the other Joint Controller about a violation of the protection of jointly controlled data - within 24 hours from the moment a given violation is discovered

Each of the Joint Controllers

performance of Data Processing Impact Assessment (DPIA) in accordance with art. 35 of the GDPR, and providing the other Joint Controller with information in this regard

Nextbike GZM sp. z o.o.

cooperation with the supervisory body

Each of the Joint Controllers

exercising the rights, which are determined in Chapter III of the GDPR, in regard to the data subjects

Each of the Joint Controllers

providing the other Joint Controller with support and necessary information associated with the obligations performed by it

Each of the Joint Controllers

in the case when the processing of personal data is conducted based on consent (art. 6 section 1 (a) or art. 9 section 2 (a) of the GDPR), prior obtaining of consent from the data subject, which meets the requirements determined in art. 4 section 11, and art. 7 and 8 of the GDPR, as well as preparation of documentation confirming the granting of consent, for the purpose of performance of the obligation determined in art. 5 section 2 of the GDPR

Nextbike GZM sp. z o.o.

running a point of contact intended for the data subjects

Nextbike GZM sp. z o.o.

METROPOLEN-FAHRRAD-SYSTEM DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Die Datenschutzrichtlinie des Metropolenfahrradsystems, auch Metrorower genannt (Metrorower System), soll den Nutzern des Metrorower Systems die Informationen zur Verfügung stellen, die gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016. (Allgemeine Datenschutzverordnung, im Folgenden als DSGVO bezeichnet) im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer Daten innerhalb des Metrorower-Systems durch die Mitverwalter: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mit Sitz in Katowice und Nextbike GZM Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa.

I. Wer ist der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mit Sitz in: Barbary 21A, 40-053 Katowice
und
Nextbike GZM Sp. z o.o. mit Sitz in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,

II. Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten die Verwalter Ihre personenbezogenen Daten?

II.1 Als Mitverwalter:
1. Um einen Vertrag abzuschließen und zu erfüllen, damit Sie Ihr Fahrrad benutzen können - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO;
2. Abwicklung der Zahlung für den Fahrradverleih, einschließlich der Ausstellung einer Mehrwertsteuerrechnung - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO;
3. Bearbeitung von Beschwerden - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO;
4. Feststellung und Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO;
5. Bearbeitung von Korrespondenz, z. B. Bearbeitung einer Anfrage oder Beantwortung einer über ein Kontaktformular übermittelten Frage - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO;
6. Um die Nutzung der Metrorower Mobil-App und -Website zu ermöglichen und die Sicherheit der Kommunikation über diese zu gewährleisten - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO;
7. Bereitstellung eines Mittels zur Überprüfung des Gesprächsverlaufs mit einem Helpline-Mitarbeiter zum Zwecke der Einreichung von Dienstbeschwerden oder der Feststellung, Untersuchung oder Abwehr von Ansprüchen (Gesprächsaufzeichnungen) - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO.
und
II.2 Nextbike GZM Sp. z o.o. mit Sitz in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
als eigenständiger Verwalter, zu folgenden Zwecken:
1. Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen Dritter (Liste) auf der Grundlage Ihrer Einwilligung - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO (berechtigtes Interesse des Dritten - der Einrichtung, deren Produkte und Dienstleistungen beworben werden) oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO (Einwilligung) - wenn Sie ein Kind sind;
2. Marketing für eigene Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Zufriedenheitsumfragen - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO (berechtigtes Interesse von Nextbike GZM sp. z o.o.) oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO (Einwilligung) - wenn Sie ein Kind sind;
3. Schutz des Eigentums, einschließlich der Fahrradstation und der Fahrräder - die Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO
II.3 Die personenbezogenen Daten der Eltern/Erziehungsberechtigten werden von den Mitverwaltern und Nextbike GZM Ltd. verarbeitet. (als eigenständiger Verwalter), um sicherzustellen, dass der tatsächliche Abschluss eines Vertrags mit einem minderjährigen Nutzer nachgewiesen werden kann und die Zustimmung der Eltern/des Erziehungsberechtigten im Sinne von Artikel 8 der DSGVO eingeholt werden kann - Grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der DSGVO.

III. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

1. Vorname, Nachname, Telefonnummer, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse - zum Zwecke des Abschlusses und der Durchführung des Vertrags;
2. Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankkontonummer (zum Zeitpunkt der Einreichung des Abrechnungsformulars), Name des Bankkontoinhabers und zusätzlich IBAN und SWIFT/BIC im Falle eines ausländischen Kontos - zur Abwicklung der Zahlung;
3. Vorname, Nachname, Wohnsitz - zum Zweck der Ausstellung einer Rechnung für die Mehrwertsteuer;
4. Name, Geschäftsadresse, Steuernummer - um dem Unternehmer eine Mehrwertsteuerrechnung ausstellen zu können;
5. Vorname, Nachname, Telefonnummer, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse zum Zwecke der Bearbeitung von Beanstandungen,
6. IP-Adresse und andere Informationen zur Identifizierung des Geräts (für Einzelheiten siehe Ziff. X), die Sie nutzen - immer dann, wenn Sie die für das Metropolenfahrrad entwickelte mobile App oder Website nutzen;
7. personenbezogene Daten, die Sie in Ihrer Korrespondenz und im Zusammenhang mit den Kommunikationsmitteln angeben, z. B. Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Ihren Namen;
8. Vorname, Nachname, Telefonnummer, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse - für Marketingzwecke;
9. Vorname, Nachname, Telefonnummer, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse - aus Gründen des Eigentumsschutzes;
10. Vorname, Nachname, Wohnanschrift und andere personenbezogene Daten, insbesondere die oben genannten, die Sie den Verwaltern zur Verfügung gestellt haben, um Ansprüche festzustellen und zu prüfen oder Ansprüche abzuwehren;
11. ihre Konto-Identifikationsnummer im System Transport GZM und Ihre Telefonnummer, wenn Sie die Vorzugskonditionen für Zeitkarten im System Transport GZM nutzen wollen.
12. Ihre Stimme und Ihre persönlichen Daten, die Sie während des Gesprächs mit dem Berater zur Verfügung gestellt haben (Daten, die auf der Aufzeichnung festgehalten werden) - um sicherzustellen, dass der Verlauf des Gesprächs mit dem Hotline-Mitarbeiter zum Zwecke der Bearbeitung von Dienstleistungsbeschwerden oder der Feststellung, Untersuchung oder Abwehr von Ansprüchen überprüft werden kann (Gesprächsaufzeichnungen);
13. Vorname, Nachname, Wohnanschrift - im Falle der personenbezogenen Daten der Eltern/Erziehungsberechtigten.

IV. An wen dürfen Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden?

1. An Einrichtungen, die Dienstleistungen für die Verwalter erbringen, insbesondere IT-Dienstleister, Zahlungsdienstleister, Anwaltskanzleien, Inkassounternehmen;
2. An Dritte, denen Sie Ihre Zustimmung zur Übermittlung Ihrer Daten gegeben haben - eine Liste der Dritten finden Sie hier;
3. Stellen, die nach dem Gesetz berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten;
4. An die Städtische Verkehrsbehörde in Katowice.

V. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?

1. Personenbezogene Daten, die zu den unter Punkt II.1 genannten Zwecke verarbeitet werden, für den Zeitraum, der für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist, oder 6 Jahre nach Beendigung des Vertrags über die Nutzung des Metrorower -Systems; im Falle von Daten, die auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet werden, nicht länger als bis zum Widerruf der Einwilligung. Die Aufzeichnungen Ihres Hotline-Anrufs werden so lange aufbewahrt, bis Sie Ihre Zustimmung zurückziehen oder bis 60 Tage nach dem Anruf vergangen sind - je nachdem, was zuerst eintritt;
2. Personenbezogene Daten, die von Nextbike GZM Sp. z o.o. zu Marketingzwecken verarbeitet werden, für den Zeitraum, der zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, oder bis zum Widerruf der erteilten Zustimmung.

VI. Regeln für die Erhebung personenbezogener Daten

Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch die betroffene Person ist eine Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrags und dessen Erfüllung und, was die für die Ausstellung einer VAT-Steuerrechnung erhobenen Daten betrifft, auch eine gesetzliche Verpflichtung. Die Nichtbereitstellung der Daten hat zur Folge, dass der Vertrag nicht abgeschlossen oder erfüllt werden kann und dass andere damit verbundene Zwecke nicht erfüllt werden können.
Die Angabe personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Schriftverkehrs ist freiwillig, aber notwendig, damit die Mitverwalter antworten oder die Anfrage erfüllen können.
Die Nichtbereitstellung von personenbezogenen Daten für die Marketingzwecke von Nextbike GZM Sp. z o.o. verhindert, dass Sie kommerzielle Informationen oder Direktmarketing über bestimmte Kommunikationskanäle erhalten.

VII. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

Es stehen Ihnen folgende Rechte zu:
1. Zugang zu Ihren persönlichen Daten;
2. Forderungen nach deren Berichtigung;
3. Forderung nach Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in folgenden Fällen
a. Falls sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten anzweifeln, und zwar für einen Zeitraum, der es dem Verwalter ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;
b. die Verarbeitung verstößt gegen das geltende Recht und Sie widersprechen der Löschung und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangen;
c. der Verwalter benötigt diese Daten nicht mehr, Sie aber benötigen diese Daten zur Feststellung, Geltendmachung oder Verteidigung Ihrer Ansprüche;
d. Sie haben auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, bis entschieden ist, ob die berechtigten Gründe des Verwalters gegenüber den Gründen für Ihren Widerspruch überwiegen.
4. Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Marketingzwecken Widerspruch einlegen;
5. Man kann die Beseitigung von persönlichen Daten verlangen;
6. Die Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf berührt wird, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen (entweder indem Sie Nextbike GZM Sp. z o.o. kontaktieren und an daneosobowe@nextbike.pl schreiben oder indem Sie in Ihrem Konto - über die App oder die Website - im Bereich "Einstellungen und Datenschutz" das Häkchen entfernen). Wenn Sie damit einverstanden sind, dass ein Berater Ihr Gespräch aufzeichnet, können Sie Ihre Zustimmung schriftlich an daneosobowe@nextbike.pl zurückziehen. Der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Vereinbarkeit der vor dem Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung.
7. Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder den für die Verarbeitung Verantwortlichen zu bitten, Ihre Daten an einen anderen Verwalter zu übermitteln.
8. Eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einreichen (Adresse: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten und die Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich an Nextbike GZM sp. z o.o . wenden, indem Sie Ihre Korrespondenz an folgende Adresse richten:
Nextbike GZM Sp. z o.o. mit Sitz in Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa oder per E-Mail: IOD@nextbike.pl.

VIII. Wurde ein behördlicher Datenschutzbeauftragter (DSB) ernannt und wie kann man ihn kontaktieren?

Jeder Verwalter hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der unter folgender Adresse kontaktiert werden kann: daneosobowe@metropoliagzm.pl
Nextbike GZM Sp. z o.o. hat einen DSB ernannt, der unter der E-Mail Adresse kontaktiert werden kann: IOD@nextbike.pl

IX. Automatisierte Entscheidungsfindung

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht für eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling verwendet.

X. Cookies

1. Als Teil des Metrorower-Systems verwenden die Mitverwalter Cookies.
2. Vereinfacht ausgedrückt sind Cookies kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Smartphone gespeichert werden, wenn Sie unsere Internetseite besuchen. Es gibt verschiedene Arten von Cookies.
3. Cookies, die für die Nutzung unserer Website unverzichtbar sind, werden unter anderem verwendet, um die Stabilität der Website zu gewährleisten (sie messen den Datenverkehr und schützen uns so vor Verkehrsstaus), um Ihre gewählten Datenschutzeinstellungen zu speichern, um von uns bereitgestellte Online-Formulare auszufüllen, um den Inhalt Ihres Warenkorbs zu speichern und um Ihren Login-Status zu überwachen. Wir verwenden diese Cookies standardmäßig, d. h. wir speichern sie auf Ihrem Computer oder Smartphone, wenn Sie auf unsere Website zugreifen (gemäß § 173 Absatz 3 Telekommunikationsgesetz). Wir verwenden keine anderen als die notwendigen Cookies.
4. Wir verwenden die folgenden Cookies als Teil des Metrorower-Systems:

Unverzichtbare Cookies - gewährleisten das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website und ihrer Grundfunktionen. Ohne sie können Sie unsere Online-Dienste nicht richtig nutzen. Diese Cookies sind von der Pflicht zur Einholung Ihrer Zustimmung befreit (§ 173 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz).

Name

Zweck

Dauer der Lagerung

qtrans_front_language

Verfolgung der gewählten Sprache der Schnittstelle

Dauer der Benutzersitzung

nextbike-react

Informationen zur Benutzersitzung (verschlüsselt)

14 Tage

thirdparty

Prüfen, ob der Browser Cookies von Drittanbietern unterstützt (für die Anmeldung über einen Iframe).

Dauer der Benutzersitzung

XI. Wesentlicher Inhalt der Vereinbarungen zwischen den Mitverwaltern

Aufgabe

Mitverwalter bei der Umsetzung

Erfüllung der in Artikel 13 der DSGVO genannten Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen

Nextbike GZM sp. z o.o. (insbesondere durch eine Klausel im Anmeldeformular und in den Datenschutzbestimmungen)

Erfüllung der in Artikel 14 der DSGVO genannten Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen

Jeder der Mitverwalter der personenbezogene Daten nicht von der betroffenen Person erhält

Durchführung einer Risikoanalyse und Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Sicherheitsniveaus

Nextbike GZM sp. z o.o.

Behandlung von Zwischenfällen, einschließlich der Meldung von Verstößen an den Präsidenten des Datenschutzamtes gemäß Artikel 33 DSGVO und auch gemäß Artikel 34

Nextbike GZM sp. z o.o.

Unterrichtung des anderen Verwalter über eine Verletzung des Schutzes der gemeinsam kontrollierten Daten - innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung der Verletzung

Jeder der gemeinsamen Mitverwalter

führt eine Datenverarbeitungs-Folgenabschätzung (DPIA) gemäß Artikel 35 der DSGVO durch und übermittelt entsprechende Informationen an  den zuständigen Mitverwalter 1

Nextbike GZM sp. z o.o.

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Jeder der gemeinsamen Mitverwalter

 Ausübung der in Kapitel III der DSGVO festgelegten Rechte in Bezug auf die betroffenen Personen

Jeder der gemeinsamen Mitverwalter

Unterstützung des anderen Mitverwalters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Bereitstellung der erforderlichen Informationen

Jeder der gemeinsamen Mitverwalter

Falls Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung beruht (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO), die vorherige Einwilligung der betroffenen Person einzuholen, die den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 11 und der Artikel 7 und 8 DSGVO entspricht, und die Erteilung der Einwilligung zu dokumentieren, um der Verpflichtung gemäß Artikel 5 Absatz 2 DSGVO nachzukommen

Nextbike GZM sp. z o.o.

Bereitstellung einer Kontaktstelle für die betroffenen Personen

Nextbike GZM sp. z o.o. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SYSTEM ROWER METROPOLITALNY

Política de privacidad del System Rower Metropolitalny llamado también Metrorower (System Metrorower) tiene como objetivo proporcionar a los usuarios del System Metrorower la información exigida en el art. 13 del Reglamento 2016/679 de la UE, de 27 de abril de 2016. (Reglamento general de protección de datos, a continuación RGPD) en lo que se refiere al tratamiento de sus datos dentro del System Metrorower por sus corresponsables: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia con domicilio social en Katowice y Nextbike GZM Sp. z o.o. con sede en Varsovia.

I. ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia con domicilio social ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
y
Nextbike GZM Sp. z o.o. con domicilio social en la calle Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,

II. ¿Para qué fines y sobre la base de qué tratan los Responsables sus datos personales?

II.1. Como corresponsables, con el fin de:
1. Celebrar y ejecutar el contrato para que pueda utilizar su bicicleta: la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra b del RGPD
2. Liquidar pagos por el servicio de alquiler de bicicletas,, incluida la emisión de la factura con IVA - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra c del RGPD;
3. Tramitar reclamaciones - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra c del RGPD;
4. Determinar y presentar reclamaciones o defendernos de reclamaciones - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD;
5. Gestionar la correspondencia, por ejemplo, tramitar una solicitud o responder a una pregunta enviada a través del formulario de contacto - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD;
6. Permitir el uso de la aplicación móvil y el sitio web de Metrorower y garantizar la seguridad de lacomunicación a través de ellos - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD;
7. Garantizar la posibilidad de verificar el curso de una conversación con un empleado de la línea directa con el fin de presentar quejas sobre los servicios o determinar, investigar o defenderse de reclamaciones (grabaciones de conversaciones) - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra a del RGPD.
y
II.2. Nextbike GZM Sp. z o.o. con domicilio social en la calle Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa,
como responsable independiente con el fin de:
1. Comercializar productos y servicios de terceros y ponerlos a disposición de estas entidades (lista) en función de su consentimiento - a base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD (el interés legítimo de un tercero - la entidad cuyos productos y servicios se promuevan) o art. 6 apartado 1 letra a del RGPD (consentimiento) - si eres un niño;
2. Comercializar sus propios productos y servicios, incluidas las encuestas de satisfacción - la base del tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD (el interés legítimo de Nextbike GZM sp.) z o.o.) o art. 6 apartado 1 letra a RGPD (consentimiento) - si eres un niño;
3. Proteger la propiedad, incluidas las estaciones de bicicletas y bicicletas - la base del tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD.
II.3. Los datos personales del padre/madre/tutor legal son tratados por los Corresponsables y Nextbike GZM sp. z o.o. (como responsable independiente) para poder hacer constar la celebración efectiva de un contrato con un usuario menor de edad y obtener el consentimiento del padre/madre/tutor legal conforme al art. 8 del RGPD - la base para el tratamiento es el art. 6 apartado 1 letra c del RGPD.

III. ¿Qué datos personales serán tratados?

1. nombre, apellidos, número de teléfono, domicilio, correo electrónico - con el fin de celebrar y llevar a cabo el contrato;
2. nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, número de la cuenta bancaria (en el momento de enviar el formulario de liquidación), el nombre del titular de la cuenta bancaria y, además, el IBAN y el SWIFT/BIC en el caso de una cuenta extranjera - para liquidar el pago;
3. nombre, apellidos, domicilio - con el fin de expedir una factura con IVA;
4. nombre, sede de la empresa, NIF - con el fin de expedir una factura con IVA al empresario;
5. nombre, apellidos, número de teléfono, domicilio y correo electrónico para tramitar las reclamaciones,
6. la dirección IP y otros datos de identificación del dispositivo (más detalles en el punto X), que utiliza - cada vez que use la aplicación móvil o la página web destinados para manejar Rower Metropolitalny;
7. los datos personales que facilite en su correspondencia y relacionados con el modo de comunicación, por ejemplo, número de teléfono o correo electrónico y nombre;
8. nombre, apellidos, número de teléfono, domicilio y correo electrónico, con fines comerciales;
9. nombre, apellidos, teléfono, dirección, correo electrónico - con el fin de protección de la propiedad;
10. nombre, apellidos, domicilio y otros datos personales, en particular los mencionados anteriormente, que usted haya puesto a disposición de los responsables de la administración, con el fin de establecer e investigar reclamaciones o defenderse de ellas;
11. número de identificación de su cuenta en el sistema Transport GZM y número de teléfono si va a utilizar condiciones preferentes para abonos por temporadas en el sistema Transport GZM.
12. Su voz y sus datos personales facilitados durante la conversación con el asistente (datos registrados en la grabación) - con el fin de garantizar que sea posible verificar cómo transcurrió la conversación con el empleado de la línea directa a efectos de presentar reclamaciones de servicio o establecer, investigar o defenderse de reclamaciones (grabaciones de llamadas);
13. nombre, apellidos, domicilio - en el caso de datos personales de padres/tutores legales.

IV. ¿A quién se pueden facilitar sus datos personales?

1. A entidades que prestan servicios para los responsables, incluidos, en especial, proveedores de servicios informáticos, operadores de pagos, bufetes de abogados y empresas de cobro de deudas;
2. A terceros a los que haya dado su consentimiento para la transmisión de datos - puede encontrar la lista de terceros aquí;
3. A autoridades con derecho a recibir sus datos personales en virtud de la ley;
4. A la administración del Transporte Metropolitalny de Katowice.

V. ¿Cuánto tiempo se almacenarán sus datos personales?

1. Los datos personales tratados para los fines enumerados en el punto II.1 durante el periodo necesario para cumplir los fines o 6 años a partir de la fecha de expiración del contrato para el uso del System Metrorower; en el caso de los datos tratados sobre la base del consentimiento, no más que hasta que se retire el consentimiento. Las grabaciones de su llamada a la asistencia telefónica se conservarán hasta que retire su consentimiento o hasta que hayan transcurrido 60 días desde la fecha de la llamada, según lo que ocurra primero;
2. Los datos personales tratados por Nextbike GZM Sp. z o.o. con fines de marketing durante el periodo que resulte necesario para cumplir el objetivo o hasta que usted retire su consentimiento.

VI. Normas sobre la recopilación de Datos Personales

El suministro de Datos Personales por parte del interesado es una condición para la celebración de un contrato y su ejecución y, en lo que se refiere a los datos recogidos con el fin de emitir una factura con IVA, es también una obligación legal. El hecho de no facilitar los datos supone la imposibilidad de celebrar o cumplir el contrato y otros objetivos relacionados.
El suministro de datos personales relacionado con la tramitación de la correspondencia es opcional, pero necesario para que los corresponsables puedan responder o llevar a cabo la solicitud.
Negarse a facilitar datos personales para fines comerciales de Nextbike GZM Sp. z o.o. le impide recibir información comercial o de marketing directo a través de canales de comunicación específicos.

VII. ¿Qué derechos tiene tomando en cuenta el tratamiento de sus datos personales?

Tiene derecho a:
1. Acceso a sus datos;
2. Solicitar su rectificación;
3. Solicitar restricción de procesamiento de datos personales cuando:
a. usted cuestiona la exactitud de sus datos personales - durante un periodo que permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de los datos;
b. tratamiento es ilícito y se opone a su eliminación, solicitando en cambio que se restrinja su uso;
c. el responsable del tratamiento ya no los necesita, pero usted sí que los necesita para establecer, reivindicar o defender sus reclamaciones;
d. ha presentado una objeción al tratamiento basada en el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD - hasta que se determine si los motivos legítimos del responsable del tratamiento son más importantes que los motivos de su oposición.
4. Oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales basado en el art. 6 apartado 1 letra f del RGPD, por razones de su situación especial o con fines de marketing;
5. Solicitar la eliminación de sus datos personales;
6. Retirar el consentimiento, en cualquier momento, sin indicar los motivos y sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento antes de su retirada, siempre que el tratamiento se base en el consentimiento. Los consentimientos expresados pueden retirarse en cualquier momento (poniéndose en
contacto a la dirección del domicilio social de Nextbike GZM Sp. z o.o y escribiendo a la siguiente dirección: daneosobowe@nextbike.pl o o marcando las casillas de verificación en su cuenta, a través de la aplicación o sitio web - en la sección "Configuración y privacidad"). En lo que se refiere a grabar las conversaciones con el consultor, puede retirar su consentimiento escribiendo a daneosobowe@nextbike.pl. El hecho de retirar el consentimiento no afectará a la compatibilidad del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento en cuestión.
7. Recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, o solicitar al responsable del tratamiento que los envíe a otro responsable.
8. Presentar una reclamación ante el Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales (dirección: ul. Stawki 2, 00−193 Warszawa) cuando considere que el tratamiento de sus datos personales infringe el RGPD.
Para cuestiones relacionadas con el tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos, puede ponerse en contacto con Nextbike GZM sp. z o.o. escribiendo a:
Nextbike GZM Sp. z o.o. con domicilio social en la calle Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa o al correo electrónico: IOD@nextbike.pl.

VIII. Se nombró un responsable de la protección de datos (RPD) y cómo ponerse en contacto con él?

Cada responsable del tratamiento nombró a un responsable de la protección de datos.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nombró a RPD con el cual es posible contactarse dirigiéndose a: daneosobowe@metropoliagzm.pl
Nextbike GZM Sp. z o.o. nombró a RPD con el cual es posible contactarse dirigiéndose a: IOD@nextbike.pl

IX. Toma de decisiones automatizada

Sus datos personales no se utilizarán para la toma de decisiones automatizadas ni para elaborar perfiles.

X. Cookies

1. Como parte del System Metropower los corresponsables utilizan las cookies.
2. En pocas palabras, las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador o smartphone cuando visita nuestra página web. Hay varios tipos de las cookies.
3. Las cookies que son esenciales para el uso de nuestra página web sirven, entre otras cosas, para garantizar la estabilidad de su funcionamiento (miden el tráfico, protegiéndonos de la sobrecarga), para recordar sus preferencias acerca de la privacidad, para rellenar los formularios online que ponemos a su disposición, para guardar el contenido de su cesta de la compra y para comprobar su estado de conexión. Utilizamos estas cookies de manera predeterminada, es decir, las almacenamos en su ordenador o smartphone al acceder a nuestra página web (de conformidad con el art. 173 apartado 3 Ley de Telecomunicaciones). Sólo utilizamos las cookies imprescindibles.
4. Como parte del System Metropower utilizamos la siguientes cookies:

Cookies imprescindibles - garantizan el funcionamiento correcto de nuestro sitio web y sus funciones básicas. Sin ellos, no podrá utilizar correctamente nuestros servicios en línea. Estas cookies no requieren su consentimiento (art. 173 apartado 3 Ley de Telecomunicaciones).

Nombre

Fin

Periodo de almacenamiento

qtrans_front_language

Seguir el idioma de interfaz seleccionado

Duración de la sesión del usuario

nextbike-react

Información sobre la sesión del usuario (cifrada)

14 días

thirdparty

Comprobar si el navegador es compatible con  cookies de terceros (para iniciar sesión en iframe).

Duración de la sesión del usuario

XI. Contenido principal de los acuerdos entre los Corresponsables

Tarea

Corresponsable que realiza

la obligación informativa referida en el art. 13 del RGPD relativa a las personas cuyos datos se refieren a

Nextbike GZM sp. z o.o. (en particular mediante una cláusula en el formulario de inscripción y en la política de privacidad)

la obligación informativa referida en el art. 14 del RGPD relativa a las personas cuyos datos se refieren a

Cualquiera de los Corresponsables del tratamiento que obtenga datos personales no del interesado

realizar un análisis de riesgos y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo

Nextbike GZM sp. z o.o.

gestionar los incidentes, incluyendo la notificación de infracciones al PUODO en virtud del art. 33 del RGPD y también en virtud del art.  34

Nextbike GZM sp. z o.o.

Informar al otro Responsable del Tratamiento de una infracción de la protección de los datos controlados conjuntamente - en un plazo de 24 horas desde el descubrimiento de la infracción

Cada uno de los Corresponsables

realizar una evaluación de impacto en la protección de datos (EIPD) de conformidad con el art. 35 del RGPD y pasar la información al respecto al Corresponsable

Nextbike GZM sp. z o.o.

colaborar con las autoridades

Cada uno de los Corresponsables

ejercer los derechos enumerados en el capítulo III del RGPD con respecto a los interesados

Cada uno de los Corresponsables

dar apoyo y facilitar información al otro Corresponsable cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones.

Cada uno de los Corresponsables

cuando el tratamiento de datos personales se base en el consentimiento (art. 6 apartado 1 letra a o art.  9 apartado 2 letra a del RGPD) - obteniendo previamente el consentimiento del interesado que cumpla los requisitos del art. 4 punto 11 y art.  7 y 8 del RGPD y documentar la obtención del consentimiento, para cumplir con la obligación establecida en el art. 5 apartado 2 del RGPD

Nextbike GZM sp. z o.o.

ofrecer un punto de contacto a los interesados

Nextbike GZM sp. z o.o.

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СИСТЕМИ ROWER METROPOLITALNY (МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ ВЕЛОСИПЕД)

Політика конфіденційності Системи Rower Metropolitalny (Метрополітальний велосипед), яка також називається Metrorower (Система Метроровер) має на меті надати користувачам Системи Metrorower (Метроровер) інформацію, яка вимагається ст. 13 Регламенту ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних, далі - GDPR) у зв'язку з обробкою їхніх даних в рамках Системи Metrorower (Метроровер) спільними адміністраторами: Верхньосілезькою агломерацією з місцем перебування у Катовіце та Nextbike GZM Sp. z o.o. з місцем перебування у Варшаві.

I. Хто є Адміністратором Ваших персональних даних?

Верхньосілезька агломерація з місцем перебування за адресою: вул. Барбари 21А Катовіце
та
Nextbike GZM Sp. z o.o. з місцем перебування за адресою: вул. Пшасниська 6б, 01-756 Варшава

II. З якою метою Адміністратори обробляють Ваші персональні дані та на якій підставі?

II.1. Як спільні адміністратори з метою:
1. Укладення та виконання договору, щоб Ви могли користуватися велосипедом - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. b) GDPR;
2. Розрахунку оплат за послугу прокату велосипеда, включаючи виставлення рахунку-фактури з ПДВ - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. с) GDPR;
3. Опрацювання рекламацій - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. с) GDPR;
4. Встановлення та розгляд претензій або захист від них - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR;
5. Обробка кореспонденції, наприклад, обробка запиту або відповідь на запитання, надіслане через контактну форму - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR;
6. Уможливлення використання мобільного застосунку Metrorower та вебсайту і забезпечення безпеки комунікацій з їх використанням - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR;
7. Забезпечення можливості перевірити перебіг розмови з працівником гарячої лінії з метою подання рекламації на послуги або врегулювання, розгляду чи захисту від претензій (записи розмов) - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. a) GDPR;.
та
II.2. Nextbike GZM Sp. z o.o. з місцем перебування за адресою: вул. Пшасниська 6б, 01-756 Варшава
як окремий адміністратор з метою:
1. Маркетингу продуктів та послуг третіх осіб (список) на основі Вашої згоди - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR (законний інтерес третьої сторони - суб'єкта, чиї продукти та послуги просуваються) або ст. 6 п.1 літ. a) GDPR (згода) - якщо Ви дитина;
2. Маркетингу власних продуктів та послуг, включаючи дослідження задоволеності - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR (законний інтерес Nextbike GZM sp. z o.o.) або ст. 6 п.1 літ. a) GDPR (згода) - якщо Ви дитина;
3. Забезпечення безпеки майна, в тому числі велостанції та велосипедів - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR.
II.3. Персональні дані одного з батьків/законного опікуна обробляються Спільними адміністраторами та Nextbike GZM sp. z o.o. (як окремим адміністратором) з метою забезпечення можливості продемонструвати ефективне укладення договору з неповнолітнім користувачем та отримати згоду одного з батьків/законного опікуна у розумінні ст. 8 GDPR - підставою для обробки є ст. 6 п.1 літ. c) GDPR.

III. Які персональні дані оброблятимуться?

1. ім'я, прізвище, номер телефону, адреса, адреса електронної пошти - з метою укладення та виконання договору;
2. ім'я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, номер банківського рахунку (на момент подання розрахункової форми), ім'я власника банківського рахунку та, окрім того, IBAN та SWIFT/BIC у випадку іноземного рахунку - для проведення розрахунків платежів;
3. ім'я, прізвище, адреса проживання - з метою виставлення рахунку-фактури з ПДВ;
4. назва, юридична адреса, NIP (ІПН)- з метою виставлення підприємцю рахунку-фактури з ПДВ;
5. ім'я, прізвище, номер телефону, домашня адреса, адреса електронної пошти з метою опрацювання рекламацій,
6. IP-адреса та інша інформація, яка ідентифікує пристрій (детальніше див. п. X), який Ви використовуєте - щоразу, коли Ви користуєтеся мобільним застосунком або вебсайтом, призначеними для обслуговування Rower Metropolitalny (Метрополітальний велосипед);
7. персональні дані, які Ви надасте в листуванні та пов'язані із засобами зв'язку, наприклад, номер телефону або адреса електронної пошти та Ваше ім'я і прізвище;
8. ім'я, прізвище, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти - для маркетингових цілей;
9. ім'я, прізвище, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти - з метою захисту майна;
10. ім'я, прізвище, адреса проживання та інші персональні дані, зокрема, згадані вище, які Ви надали адміністраторам з метою врегулювання та розгляду претензій або захисту від претензій;
11. ідентифікаційний номер облікового запису в системі Transport GZM (Транспорт GZM) та номер телефону, якщо Ви будете користуватися пільговими умовами на проїзні квитки в системі Transport GZM (Транспорт GZM).
12. Ваш голос та персональні дані, надані Вами під час розмови з консультантом (дані, зафіксовані на записі) - для того, щоб мати можливість перевірити перебіг розмови з працівником гарячої лінії з метою пред'явлення рекламації на послуги або врегулювання, розгляду або захисту від претензій (запис розмови);
13. ім'я, прізвище, адреса проживання - у випадку персональних даних батьків /законних опікунів.

IV. Кому можуть бути передані Ваші персональні дані?

1. Суб'єктам, які надають послуги адміністраторам, зокрема постачальникам ІТ-послуг, операторам платіжних послуг, юридичним фірмам, компаніям, що займаються стягненням боргів;
2. Третім особам, на передання яким користувач надав згоду - список третіх осіб можна знайти тут ;
3. Суб'єктам, які мають право на отримання Ваших персональних даних відповідно до законодавства;
4. Керівництву транспортного управління в Катовіце.

V. Як довго зберігатимуться Ваші персональні дані?

1. Персональні дані, що обробляються для цілей, перелічених у пункті II.1, впродовж періоду, необхідного для виконання цих цілей, або 6 років з моменту закінчення договору про використання системи Metrorower (Метроровер); у випадку даних, що обробляються на підставі згоди - не довше, ніж до моменту відкликання згоди. Записи Ваших дзвінків на гарячу лінію зберігатимуться до моменту відкликання згоди або до закінчення 60 днів з дати дзвінка - залежно від того, що станеться раніше;
2. Персональні дані, оброблені Nextbike GZM Sp. z o.o. в маркетингових цілях, зберігаються впродовж періоду, необхідного для досягнення мети, або до моменту відкликання наданої згоди.

VI. Правила збору персональних даних

Надання персональних даних суб'єктом даних є умовою укладення договору та його виконання, а щодо даних, зібраних з метою виставлення рахунку-фактури з ПДВ, - також законодавчою вимогою. Ненадання даних призводить до неможливості укладення або виконання договору та інших пов'язаних з ним цілей.
Надання персональних даних у зв'язку з обробкою кореспонденції є добровільним, але необхідним для того, щоб спільні адміністратори могли надати відповідь або виконати запит.
Ненадання персональних даних для маркетингових цілей Nextbike GZM Sp. z o.o. перешкоджає отриманню комерційної інформації або прямого маркетингу через певні канали зв'язку.

VII. Які права Вам надаються у зв'язку з обробкою персональних даних?

Ви маєте право:
1. На доступ до власних персональних даних;
2. Вимагати їх виправлення;
3. Вимагати обмеження обробки своїх персональних даних, якщо:
a. Ви ставите під сумнів правильність своїх персональних даних - на період, що дозволяє адміністратору перевірити правильність даних;
b. обробка є незаконною, і Ви заперечуєте проти їх видалення, вимагаючи замість цього обмежити їх використання;
c. вони більше не потрібні адміністратору, але вони потрібні Вам, для врегулювання, розгляду або захисту від претензій;
d. Ви подали заперечення проти обробки на підставі ст. 6 п.1 літ. f) GDPR– до моменту ствердження, чи законні підстави з боку адміністратора є першочерговими стосовно підстави для Вашого заперечення.
4. Заперечувати в будь-який час проти обробки своїх персональних даних підставою обробки яких є ст. 6 п.1 літ. f) GDPR з причин, що стосуються Вашої конкретної ситуації або в маркетингових цілях;
5. Вимагати видалення своїх персональних даних;
6. Відкликати згоду в будь-який час без зазначення причини та без впливу на законність обробки до її відкликання - у всіх випадках, коли обробка здійснюється на підставі згоди. Надані згоди можуть бути відкликані в будь-який час (або звернувшись до компанії Nextbike GZM Sp. z o.o. за її юридичною адресою та написавши на адресу daneosobowe@nextbike.pl, або знявши галочки у своєму обліковому записі - через застосунок або вебсайт - у розділі "Налаштування та конфіденційність"). У разі надання згоди на запис розмови з консультантом, Ви можете відкликати свою згоду, написавши на адресу daneosobowe@nextbike.pl. Відкликання згоди не вплине на дотримання вимог щодо обробки, здійсненої до відкликання відповідної згоди.
7. Отримати свої персональні дані в структурованому, загальноприйнятому машинозчитуваному форматі або зробити запит адміністратору на надіслання Ваших даних іншому адміністратору.
8. Подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних (адреса: вул. Ставки 2, 00-193 Варшава), якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує GDPR.
У справах, пов'язаних з обробкою Ваших персональних даних та реалізацією Ваших прав, Ви можете зв'язатися з Nextbike GZM sp. z o.o., надіславши кореспонденцію на адресу:
Nextbike GZM Sp. z o.o. з місцем перебування за адресою: вул. Пшасниська 6б, 01-756 Варшава або за електронною адресою: IOD@nextbike.pl

VIII. Чи було призначено інспектора із захисту даних (IOD) та як з ним/нею зв'язатися?

Кожен з адміністраторів призначив інспектора із захисту даних.
Верхньосілезька агломерація призначила IOD, з яким можна зв'язатися, надсилаючи кореспонденцію на наступну адресу: daneosobowe@metropoliagzm.pl
Nextbike GZM Sp. z o.o. призначила IOD, з яким можна зв'язатися за наступною електронною адресою: IOD@nextbike.pl

IX. Автоматизоване прийняття рішень

Ваші персональні дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень або профілювання.

X. Файли cookies

1. У рамках системи Metrorower (Метроровер) спільні адміністратори використовують файли cookie.
2. Простими словами, файли cookie - це невеликі текстові файли, які зберігаються на Вашому комп'ютері або смартфоні, коли Ви переглядаєте наш вебсайт. Існують різні типи файлів cookie.
3. Файли cookie, які необхідні для використання нашого вебсайту, використовуються, серед іншого, для забезпечення стабільності роботи вебсайту (вони вимірюють трафік, захищаючи нас від перевантажень), для запам'ятовування обраних Вами налаштувань конфіденційності, для заповнення наданих нами онлайн-форм, для збереження вмісту Вашого кошика для покупок і для моніторингу статусу Вашого входу в систему. Ми використовуємо ці файли cookie за замовчуванням, тобто зберігаємо їх на Вашому комп'ютері або смартфоні, коли Ви заходите на наш вебсайт (відповідно до ст. 173 п.3 Закону про телекомунікації). Ми не використовуємо інші файли cookie, окрім необхідних.
4. В рамках системи Metrorower (Метроровер) ми використовуємо наступні файли cookie:

Необхідні файли cookie - забезпечують належне функціонування нашого вебсайту та його основних функцій. Без них Ви не зможете належним чином користуватися нашими онлайн-сервісами. Ці файли cookie не потребують Вашої згоди (ст. 173 п.3 Закону про телекомунікації).

Назва

Ціль

Термін зберігання

qtrans_front_language

Відстеження обраної мови інтерфейсу

Тривалість сеансу користувача

nextbike-react

Інформація про сеанс користувача (зашифрована)

14 днів

thirdparty

Перевірка, чи підтримує браузер файли cookies 3rd party (для входу через iframe).

Тривалість сеансу користувача

XI. Основний зміст домовленостей між Спільними Адміністраторами

Завдання

Спільний адміністратор, що впроваджує

виконання зобов'язань щодо надання інформації, зазначених у ст. 13 GDPR, стосовно суб'єктів даних

Nextbike GZM sp. z o.o. (зокрема, через пункт у реєстраційній формі та політику конфіденційності)

виконання зобов'язань щодо надання інформації, зазначених у ст. 14 GDPR стосовно суб'єктів даних

Кожен зі Спільних адміністраторів, який отримує персональні дані не від суб'єкта даних

проведення аналізу ризиків та впровадження відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення рівня безпеки, що відповідає ризику

Nextbike GZM sp. z o.o.

Розгляд інцидентів, включаючи повідомлення про порушення до PUODO згідно зі ст. 33 GDPR, а також згідно зі ст. 34.

 Nextbike GZM sp. z o.o.

Інформування іншого Спільного адміністратора про порушення захисту даних, які підлягають спільному адмініструванню - впродовж 24 годин з моменту виявлення порушення

Кожен зі Спільних адміністраторів

Проведення оцінки наслідків для обробки даних (DPIA) відповідно до ст. 35 GDPR та надання Спільному адміністратору 1 інформації у цьому обсязі

Nextbike GZM sp. z o.o.

налагодження співпраці з наглядовим органом

Кожен зі Спільних адміністраторів

здійснення прав, викладених у главі III GDPR стосовно суб'єктів даних

Кожен зі Спільних адміністраторів

надання підтримки та необхідної інформації іншому Спільному адміністратору у зв'язку з виконанням його/її обов'язків

Кожен зі Спільних адміністраторів

якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди (ст. 6 п. 1 літ.а) або ст. 9 п.2 літ.а) GDPR), отримання попередньої згоди суб'єкта даних, яка відповідає вимогам, викладеним у ст. 4 п. 11 та ст. 7 і 8 GDPR, а також документування надання згоди з метою дотримання зобов'язання, викладеного у ст. 5 п. 2 GDPR

Nextbike GZM sp. z o.o.

ведення контактного пункту для суб'єктів даних

  Nextbike GZM sp. z o.o.